Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی شکایت‌های انتخاباتی

حمیرا حقمل، معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بیشترین شکایت‌هایی که به این کمیسیون رسیده اند در بارۀ کوتاهی‌های کمیسیون مستقل انتخابات به ویژه ناقص بودن فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان استند.

در همین حال آمارها نشان می دهند که بیش از سیزده هزار شکایت از چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و نیز طلوع نیوز ثبت شده اند.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که بیشتر این شکایت‌ها جدی استند ومیتوانند بر نتایج انتخابات اثر گذار باشند.

از میان این شکایت‌ها هفت هزار شکایت  را کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پنج هزار شکایت را طلوع نیوز و  هزار و سه صد شکایت دیگر  را  بنیاد انتخابات آزاد و عادانه ثبت  کرده اند.

 

 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی شکایت‌های انتخاباتی

حمیرا حقمل، معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بیشترین شکایت‌هایی که به این کمیسیون رسیده اند در بارۀ کوتاهی‌های کمیسیون مستقل انتخابات به ویژه ناقص بودن فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان استند.

در همین حال آمارها نشان می دهند که بیش از سیزده هزار شکایت از چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و نیز طلوع نیوز ثبت شده اند.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که بیشتر این شکایت‌ها جدی استند ومیتوانند بر نتایج انتخابات اثر گذار باشند.

از میان این شکایت‌ها هفت هزار شکایت  را کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پنج هزار شکایت را طلوع نیوز و  هزار و سه صد شکایت دیگر  را  بنیاد انتخابات آزاد و عادانه ثبت  کرده اند.

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews