Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

محمد اکبر مشهور به بابای زعفران افغانستان درگذشت

محمد اکبر مشهور به بابای زعفران افغانستان به عمر هشتاد و سه ساله‌گی به علت سکته مغزی در شهر هرات درگذشت.

او به علت سکته مغزی سه سال در بستر بیماری بود.

زعفران کاران و ریاست زراعت هرات رشد کشت زعفران در کشور و جایگاۀ نخست زعفران افغانستان در جهان را نتیجه تلاش‌های محمد اکبر می دانند.

به گفته‌ای آنان، بابای زعفران با ترویج کشت زعفران برای هزاران تن زمینه کار دایمی و رشد اقتصادی کشور را فراهم ساخته است.

محمد رفیع، فرزند بابای زعفران افغانستان می‌گوید که :" مدت سه سال می شود مریضی که عاید حال شان گردید به اثر سکته مغزی کردند. متاسفانه امروز درگذشت."

ریاست زراعت هرات می گوید که جایگاه نخست زعفران کشور در جهان و رشد کشتزارهای زعفران در بیش از بیست ولایت نتیجه تلاش‌های بابای زعفران است.

عبدالصبور رحمانی، رییس زراعت و آبیاری هرات می‌گوید که :" یگانه دهقانی که با تمام مشکلات دست و پنجه نرم کرد و ثابت ساخت که زعفران در ولایت هرات نتیجه میدهد ومی تواند یک نبات استراتیژیک و یک نبات کارآفرین باشد جایگایش را تثبیت کرد."

حامد کرزی در زمان ریاست جمهوری اش با دادن مدال وزیر محمد اکبر خان لقب بابای زعفران را به محمد اکبر داد.

در همین حال شماری از زعفران کاران در هرات می‌گویند که کشت این گیاه را از بابای زعفران یاد گرفته اند.

بابای زعفران افغانستان بیست و پنج سال پیش برای نخستین بار کشت زعفران را در ولایت هرات آغاز کرد.

پس از آن دیگر کشاورزان نیز به کشت زعفران روی آوردند و اکنون در بیشتر ولایت‌های کشور زعفران این گیاه کشت می‌شود.

محمد اکبر مشهور به بابای زعفران افغانستان درگذشت

بابای زعفران افغانستان بیست و پنج سال پیش برای نخستین بار کشت زعفران را در ولایت هرات آغاز کرد.

Thumbnail

محمد اکبر مشهور به بابای زعفران افغانستان به عمر هشتاد و سه ساله‌گی به علت سکته مغزی در شهر هرات درگذشت.

او به علت سکته مغزی سه سال در بستر بیماری بود.

زعفران کاران و ریاست زراعت هرات رشد کشت زعفران در کشور و جایگاۀ نخست زعفران افغانستان در جهان را نتیجه تلاش‌های محمد اکبر می دانند.

به گفته‌ای آنان، بابای زعفران با ترویج کشت زعفران برای هزاران تن زمینه کار دایمی و رشد اقتصادی کشور را فراهم ساخته است.

محمد رفیع، فرزند بابای زعفران افغانستان می‌گوید که :" مدت سه سال می شود مریضی که عاید حال شان گردید به اثر سکته مغزی کردند. متاسفانه امروز درگذشت."

ریاست زراعت هرات می گوید که جایگاه نخست زعفران کشور در جهان و رشد کشتزارهای زعفران در بیش از بیست ولایت نتیجه تلاش‌های بابای زعفران است.

عبدالصبور رحمانی، رییس زراعت و آبیاری هرات می‌گوید که :" یگانه دهقانی که با تمام مشکلات دست و پنجه نرم کرد و ثابت ساخت که زعفران در ولایت هرات نتیجه میدهد ومی تواند یک نبات استراتیژیک و یک نبات کارآفرین باشد جایگایش را تثبیت کرد."

حامد کرزی در زمان ریاست جمهوری اش با دادن مدال وزیر محمد اکبر خان لقب بابای زعفران را به محمد اکبر داد.

در همین حال شماری از زعفران کاران در هرات می‌گویند که کشت این گیاه را از بابای زعفران یاد گرفته اند.

بابای زعفران افغانستان بیست و پنج سال پیش برای نخستین بار کشت زعفران را در ولایت هرات آغاز کرد.

پس از آن دیگر کشاورزان نیز به کشت زعفران روی آوردند و اکنون در بیشتر ولایت‌های کشور زعفران این گیاه کشت می‌شود.

هم‌رسانی کنید