تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نهادهای مدنی میکانیزمی را برای همه‌شمولی صلح آماده‌ کرده‌‌اند

همزمان با آغاز نشست‌های نخستین مذاکرات صلح در دوحه، مجموعه از نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان میکانیزمی را برای همه‌شمول‌شدن صلح افغانستان آماده کرده‌اند.

نهادهایی‌که "میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول" آماده‌ کرده‌اند، نخستین نشست را امروز چهارشنبه با حضور گروهی از نماینده‌گان مردم از ولایت‌ها، در کابل برگزار کردند.

اعضای این مجموعه، مسؤول اند تا آواز و خواست‌های جامعۀ مدنی و مردم را بر میز گفت‌وگوهای صلح برساند و هرآنچه در میز گفت‌وگوهای صلح مطرح می‌شود به جامعۀ مدنی و مردم انتقال دهد.

به باور آنان، مردم قربانیان اصلی چهاردهه جنگ کشور استند اما در گفت‌وگوهای صلح مستقیم شرکت ندارند.

روشن مشعل، عضو کمیتۀ رهبری میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول گفت: «یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند هدف‌های ما را بهتر تعریف کند یا ادعای ما را ثابت کند، ساختار یا تشکیل همان میکانیزم یا همان نهاد یا اقدامی است که می‌‎کنیم. ساختار این میکانیزم قسمی است که یک کمیتۀ رهبری از اعضای جامعه مدنی، سکرتریت و بعد گروه‌های منطقوی و بعد گروۀ متخصصان و مشاوران است.»

یکی از علت‌های شکل گرفتن این میکانیزم، تلاش برای حفظ دست‌آوردهای نزدیک به دو دهۀ اخیر، در روند صلح گفته شده‌است.

ابراهیم تولد، عضو کمیتۀ رهبری میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول اظهار داشت: «در صورتی‌که هردو طرف مذاکره کننده یا یکی از آنان پیشنهاد کند که در چنان موضوع یا مورد مشخص ما به مشوره یا معلومات مردم و جامعه مدنی نیاز داریم، میکانیزم به‌گونۀ سریع بربنیاد نیاز این اطلاعات را گردآوری می‌کند از داخل افغانستان و در دسترس آن‌ها قرار می‌دهد.»

در همین حال، شماری از دیپلومات‌های کشورهای خارجی در افغانستان، آغاز مذاکرات میان افغانان را یک گام تاریخی برای افغانستان می‌دانند و می‌گویند که از این فرصت باید استفاده شود.

اولی اندرس لیندمن، سفیر ناروی در کابل گفت: «آغاز مذاکرات میان افغانان نوید پایان چهاردهه جنگ را داده‌است. این یک نطقۀ عطف و فرصت تاریخی است، اما این یک سفر طولانی است.»

کرستینا دولمن، معاون سفیر سویدن در کابل نیز بیان داشت: «هنگامی که مذاکرات و توافق نامه‌ها، کسانی را که زنده‌گی شان به‌گونۀ مستقیم از جنگ متأثر شده‌اند دربر نگیرد، بیشتر وقت‌ها بی‌نتیجه استند.»

نخستین نشست مذاکرات میان افغانان، روز شنبه در دوحه برگزار شد. پس از آن، تاکنون تیم‌های تخنیکی نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دو نشستی داشته‌اند.

نهادهای مدنی میکانیزمی را برای همه‌شمولی صلح آماده‌ کرده‌‌اند

در همین حال، شماری از دیپلومات‌های کشورهای خارجی در افغانستان، آغاز مذاکرات میان افغانان را یک گام تاریخی برای افغانستان می‌دانند و می‌گویند که از این فرصت باید استفاده شود.

تصویر بندانگشتی

همزمان با آغاز نشست‌های نخستین مذاکرات صلح در دوحه، مجموعه از نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان میکانیزمی را برای همه‌شمول‌شدن صلح افغانستان آماده کرده‌اند.

نهادهایی‌که "میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول" آماده‌ کرده‌اند، نخستین نشست را امروز چهارشنبه با حضور گروهی از نماینده‌گان مردم از ولایت‌ها، در کابل برگزار کردند.

اعضای این مجموعه، مسؤول اند تا آواز و خواست‌های جامعۀ مدنی و مردم را بر میز گفت‌وگوهای صلح برساند و هرآنچه در میز گفت‌وگوهای صلح مطرح می‌شود به جامعۀ مدنی و مردم انتقال دهد.

به باور آنان، مردم قربانیان اصلی چهاردهه جنگ کشور استند اما در گفت‌وگوهای صلح مستقیم شرکت ندارند.

روشن مشعل، عضو کمیتۀ رهبری میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول گفت: «یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند هدف‌های ما را بهتر تعریف کند یا ادعای ما را ثابت کند، ساختار یا تشکیل همان میکانیزم یا همان نهاد یا اقدامی است که می‌‎کنیم. ساختار این میکانیزم قسمی است که یک کمیتۀ رهبری از اعضای جامعه مدنی، سکرتریت و بعد گروه‌های منطقوی و بعد گروۀ متخصصان و مشاوران است.»

یکی از علت‌های شکل گرفتن این میکانیزم، تلاش برای حفظ دست‌آوردهای نزدیک به دو دهۀ اخیر، در روند صلح گفته شده‌است.

ابراهیم تولد، عضو کمیتۀ رهبری میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول اظهار داشت: «در صورتی‌که هردو طرف مذاکره کننده یا یکی از آنان پیشنهاد کند که در چنان موضوع یا مورد مشخص ما به مشوره یا معلومات مردم و جامعه مدنی نیاز داریم، میکانیزم به‌گونۀ سریع بربنیاد نیاز این اطلاعات را گردآوری می‌کند از داخل افغانستان و در دسترس آن‌ها قرار می‌دهد.»

در همین حال، شماری از دیپلومات‌های کشورهای خارجی در افغانستان، آغاز مذاکرات میان افغانان را یک گام تاریخی برای افغانستان می‌دانند و می‌گویند که از این فرصت باید استفاده شود.

اولی اندرس لیندمن، سفیر ناروی در کابل گفت: «آغاز مذاکرات میان افغانان نوید پایان چهاردهه جنگ را داده‌است. این یک نطقۀ عطف و فرصت تاریخی است، اما این یک سفر طولانی است.»

کرستینا دولمن، معاون سفیر سویدن در کابل نیز بیان داشت: «هنگامی که مذاکرات و توافق نامه‌ها، کسانی را که زنده‌گی شان به‌گونۀ مستقیم از جنگ متأثر شده‌اند دربر نگیرد، بیشتر وقت‌ها بی‌نتیجه استند.»

نخستین نشست مذاکرات میان افغانان، روز شنبه در دوحه برگزار شد. پس از آن، تاکنون تیم‌های تخنیکی نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دو نشستی داشته‌اند.

هم‌رسانی کنید