Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پژوهش: نقش زنان در روند صلح نمادین بوده است

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مطالعه‌یی، نقش زنان را در تلاش‌های صلح دولت افغانستان، نمادین می‌داند.

این نهاد، با تأکید بر حیاتی بودن مشارکت زنان در این تلاش‌ها، از دولت و جامعه جهانی می‌خواهد که از مشارکت واقعی و موثر زنان در تلاش‌های صلح حمایت کنند.

در این مطالعه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان آمده است که حضور زنان در هیئت مذاکره کننده دولت در گفتگوهای صلح، باید حداقل تا سی و سه درصد باشد و نیز زنان باید در شورای عالی مصالحه، در سطح رهبری حضور داشته باشند.

این مطالعه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، یافته‌هایی را در برمی‌گیرد که از گفت‌وگو با هفتاد و هفت زن و مرد در ولایت‌های کابل، بامیان، بلخ و ننگرهار به‌دست آمده‌اند.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این یافته‌هایش را هم‌زمان با روز جهانی صلح و در اوضاعی پخش کرده است که قطر میزبان مذاکرات صلح افغانستان است.

اورزلا اشرف، رییس واحد تحقیق وارزیابی افغانستان می‌گوید که:" گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان یا هیئت جمهوریت و طالبان ادامه دارند تا یک راه حل صلح‌آمیز به این جنگ پیدا شود. این آرزوی همه ما است تا پایان خشونت جاری را ببینیم.»

در این مطالعه، افزون بر محدودیت‌ها در برابر مشارکت زنان در تلاش‌های صلح، اقداماتی که از سوی خود زنان در این راستا انجام شده‌اند، نیز بررسی شده‌اند.

آگاهی‌دهی ابتدایی در مورد صلح،مشارکت در گفت‌وگوهای مستقیم با عناصر ضد دولت، ایجاد شوراهایمحلی غیردولتی برای صلح وحضوردر تلاش‌های صلح و حل منازعه، از مسایلی استند که بر بنیاد این مطالعه، زنان خودشان به آن‌ها پرداخته‌اند.

اتیلا میلر، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که:"زنان درباره دستاوردهای شان مطمین نیستند.همان‌گونه که با روند صلح میان‌افغانان به‌پیش می‌رویم، آنچه مهم استدانستاین است که صلح وحقوق زنان،درمخالفت با یک‌دیگر قرار ندارند.»

خشونت‌های اجتماعی، مسایل عقیدتی و هنجارهای فرهنگی، از موانعی استند که بربنیاد این مطالعه، فراراه مشارکت زنان در تلاش‌های صلح در افغانستان، قرار دارند.

تهیه‌کننده‌گان مطالعه به دولت پیشنهاد می‌کنند که حضور زنان را در هیئت مذاکره‌کننده صلح افزایش دهد و نیز زنانی را هم در سطح رهبری شورای عالی مصالحه ملی بگمارد.

حبیبه سرابی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که:" همه مشارکت می‌خواستند، همه عدالت می‌خواستند، همه می خواستند که آنچه دست آوردها و داشته‌های امروز است نباید از دست برود بلکه ما یک قدم فراتر برویم."

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بر کار مشترک تمامی زنان فعال در تلاش‌های صلح تأکید می‌ورزد و نیز از نهادهای جامعه مدنی می‌خواهد کهازشنیده‌شدنصدای زنان ودرنظرداشتنحقوق‌شاندرروندصلح، پشتیبانی کنند.

این نهاد به جامعه‌جهانی نیز می‌گوید که نقش زنان در روند صلح نباید نمادین بماند؛ بل مشارکت آنان در این روند باید اثر بگذارد و خودشان در این زمینه قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند.

پژوهش: نقش زنان در روند صلح نمادین بوده است

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این یافته‌هایش را هم‌زمان با روز جهانی صلح و در اوضاعی پخش کرده است که قطر میزبان مذاکرات صلح افغانستان است.

Thumbnail

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مطالعه‌یی، نقش زنان را در تلاش‌های صلح دولت افغانستان، نمادین می‌داند.

این نهاد، با تأکید بر حیاتی بودن مشارکت زنان در این تلاش‌ها، از دولت و جامعه جهانی می‌خواهد که از مشارکت واقعی و موثر زنان در تلاش‌های صلح حمایت کنند.

در این مطالعه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان آمده است که حضور زنان در هیئت مذاکره کننده دولت در گفتگوهای صلح، باید حداقل تا سی و سه درصد باشد و نیز زنان باید در شورای عالی مصالحه، در سطح رهبری حضور داشته باشند.

این مطالعه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، یافته‌هایی را در برمی‌گیرد که از گفت‌وگو با هفتاد و هفت زن و مرد در ولایت‌های کابل، بامیان، بلخ و ننگرهار به‌دست آمده‌اند.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این یافته‌هایش را هم‌زمان با روز جهانی صلح و در اوضاعی پخش کرده است که قطر میزبان مذاکرات صلح افغانستان است.

اورزلا اشرف، رییس واحد تحقیق وارزیابی افغانستان می‌گوید که:" گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان یا هیئت جمهوریت و طالبان ادامه دارند تا یک راه حل صلح‌آمیز به این جنگ پیدا شود. این آرزوی همه ما است تا پایان خشونت جاری را ببینیم.»

در این مطالعه، افزون بر محدودیت‌ها در برابر مشارکت زنان در تلاش‌های صلح، اقداماتی که از سوی خود زنان در این راستا انجام شده‌اند، نیز بررسی شده‌اند.

آگاهی‌دهی ابتدایی در مورد صلح،مشارکت در گفت‌وگوهای مستقیم با عناصر ضد دولت، ایجاد شوراهایمحلی غیردولتی برای صلح وحضوردر تلاش‌های صلح و حل منازعه، از مسایلی استند که بر بنیاد این مطالعه، زنان خودشان به آن‌ها پرداخته‌اند.

اتیلا میلر، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که:"زنان درباره دستاوردهای شان مطمین نیستند.همان‌گونه که با روند صلح میان‌افغانان به‌پیش می‌رویم، آنچه مهم استدانستاین است که صلح وحقوق زنان،درمخالفت با یک‌دیگر قرار ندارند.»

خشونت‌های اجتماعی، مسایل عقیدتی و هنجارهای فرهنگی، از موانعی استند که بربنیاد این مطالعه، فراراه مشارکت زنان در تلاش‌های صلح در افغانستان، قرار دارند.

تهیه‌کننده‌گان مطالعه به دولت پیشنهاد می‌کنند که حضور زنان را در هیئت مذاکره‌کننده صلح افزایش دهد و نیز زنانی را هم در سطح رهبری شورای عالی مصالحه ملی بگمارد.

حبیبه سرابی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که:" همه مشارکت می‌خواستند، همه عدالت می‌خواستند، همه می خواستند که آنچه دست آوردها و داشته‌های امروز است نباید از دست برود بلکه ما یک قدم فراتر برویم."

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بر کار مشترک تمامی زنان فعال در تلاش‌های صلح تأکید می‌ورزد و نیز از نهادهای جامعه مدنی می‌خواهد کهازشنیده‌شدنصدای زنان ودرنظرداشتنحقوق‌شاندرروندصلح، پشتیبانی کنند.

این نهاد به جامعه‌جهانی نیز می‌گوید که نقش زنان در روند صلح نباید نمادین بماند؛ بل مشارکت آنان در این روند باید اثر بگذارد و خودشان در این زمینه قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند.

هم‌رسانی کنید