تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اندرابی انفجارهای ماین‌ های مقناطیسی را روش تازه طالبان می‌داند

کابل در چند ماۀ اخیر از رهگذر انفجارهای برخاسته از ماین‌های مقناطیسی ناامن شده است و این وضعیت نگرانی‌ها را به میان آورده است.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله، ماین‌های مقناطیسی را روش تازه گروه‌های هراس‌افگن به ویژه طالبان می‌داند و می‌گوید که، بیشتر این ماین‌ها در کابل، لوگر و میدان وردک ساخته می‌شوند.

آقای اندرابی گفت: "این‌ها بدبختانه فعلن در مواردی که ما گرفتاری کردیم در دو سه جای در داخل کابل هم ساخته می‌شد و لوگر و وردک هم جای‌های است که ماهران ماین‌ساز وجود داشت و وقتا به وقتا هدف ما هم قرار گرفتند."

اما نظامیان پیشین نهادهای امنیتی را انتقاد می‌کنند که در شناسایی عاملان این ماین‌ها تاکنون ناتوان بوده اند.

تصویرهای نمونه‌های از ماین‌های مقناطیسی نشان می‌دهند که، نهادهای امنیتی در چند ماه اخیر آنها را بدست آورده اند.

ارزیابی‌های نهادهای امنیتی وکشفی نشان می‌دهند که در بیشتر این ماین‌ها ازمواد کیمیایی، چون فاسفورس سفید، امونیم نایتریت،، باروت وهمچنان برای تولید چره ازفلزها به ویژه میخ، بولت، ساچمه و پیچ‌ها کارگرفته می‌شود.

عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین گفت: "این‌ها ساختمانش این قدر مشکل نیست. فقط یک کپسول تروتیل است و نایتریت‌های مختلف در داخل یک قوطی گگ بسیار خورد جابجا می‌شود. از این مقناطیس ساخته می‌شود و این را می‌گیرند نصب می‌کنند."

محمد نسیم احمدی که کارشناس بخش ماین شناسی در یکی از نهادهای ماین روبی است می‌گوید که، یافته‌های فنی آنان نشان می‌دهند که این ماین‌ها خود ساز اند.

آقای احمدی گفت: "این یک ماین خود ساز اند که از امکانات دست داشته این را درست می‌کنند، مثلا تیلفون، قوطی، یک مقدار مقناطیس و باروت."

در این روزها گروه‌های هراس‌افگن بیشتر از ماین‌های مقناطیسی کار می‌گیرند و کاربرد این ماین‌ها بیشتر برای آماج قرار دادن موترهای حکومتی به کار می‌رود. نامزد وزیر امور داخله گوید که طالبان در این رویدادها نقش دارند و این ماین‌ها در داخل کشور ساخته می‌شود.

بربنیاد اطلاعات نهادهای امنیتی این ماین‌ها در جاده‌های عمومی، کشت زارها، نزدیک باغ‌ها، خانه و بخش‌های آسیب پذیر چنین ماین‌ها کارگزاری می‌شوند.

بریالی، باشنده کابل گفت: "کشور نارام است و این گپ همیشه‌گی است. شب و روز احساس ناامنی می‌کنیم در کوچه، بازار و شهر."

عبدالشکور، باشنده کابل گفت: "برجلوگیری از این وضعیت باید در پولیس اصلاحات بیاید."

کارشناسان امنیتی می‌گویند که بیشتر ماین‌های مقناطیسی توسط ریموت کنترول، تلیفون‌های همراه ولین وصل شده به بتری انفجار داده می‌شوند.

ظاهرن فراهم بودن مواد به کار رفته درساخت این ماین‌ها سبب شده است تا گروه‌های هراس‌افگن به آسانی این ماین‌ها را تولید و از آنها کار گیرند.

اندرابی انفجارهای ماین‌ های مقناطیسی را روش تازه طالبان می‌داند

نامزد وزیر امور داخله گوید که طالبان در این رویدادها نقش دارند و این ماین‌ها در داخل کشور ساخته می‌شود.

Thumbnail

کابل در چند ماۀ اخیر از رهگذر انفجارهای برخاسته از ماین‌های مقناطیسی ناامن شده است و این وضعیت نگرانی‌ها را به میان آورده است.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله، ماین‌های مقناطیسی را روش تازه گروه‌های هراس‌افگن به ویژه طالبان می‌داند و می‌گوید که، بیشتر این ماین‌ها در کابل، لوگر و میدان وردک ساخته می‌شوند.

آقای اندرابی گفت: "این‌ها بدبختانه فعلن در مواردی که ما گرفتاری کردیم در دو سه جای در داخل کابل هم ساخته می‌شد و لوگر و وردک هم جای‌های است که ماهران ماین‌ساز وجود داشت و وقتا به وقتا هدف ما هم قرار گرفتند."

اما نظامیان پیشین نهادهای امنیتی را انتقاد می‌کنند که در شناسایی عاملان این ماین‌ها تاکنون ناتوان بوده اند.

تصویرهای نمونه‌های از ماین‌های مقناطیسی نشان می‌دهند که، نهادهای امنیتی در چند ماه اخیر آنها را بدست آورده اند.

ارزیابی‌های نهادهای امنیتی وکشفی نشان می‌دهند که در بیشتر این ماین‌ها ازمواد کیمیایی، چون فاسفورس سفید، امونیم نایتریت،، باروت وهمچنان برای تولید چره ازفلزها به ویژه میخ، بولت، ساچمه و پیچ‌ها کارگرفته می‌شود.

عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین گفت: "این‌ها ساختمانش این قدر مشکل نیست. فقط یک کپسول تروتیل است و نایتریت‌های مختلف در داخل یک قوطی گگ بسیار خورد جابجا می‌شود. از این مقناطیس ساخته می‌شود و این را می‌گیرند نصب می‌کنند."

محمد نسیم احمدی که کارشناس بخش ماین شناسی در یکی از نهادهای ماین روبی است می‌گوید که، یافته‌های فنی آنان نشان می‌دهند که این ماین‌ها خود ساز اند.

آقای احمدی گفت: "این یک ماین خود ساز اند که از امکانات دست داشته این را درست می‌کنند، مثلا تیلفون، قوطی، یک مقدار مقناطیس و باروت."

در این روزها گروه‌های هراس‌افگن بیشتر از ماین‌های مقناطیسی کار می‌گیرند و کاربرد این ماین‌ها بیشتر برای آماج قرار دادن موترهای حکومتی به کار می‌رود. نامزد وزیر امور داخله گوید که طالبان در این رویدادها نقش دارند و این ماین‌ها در داخل کشور ساخته می‌شود.

بربنیاد اطلاعات نهادهای امنیتی این ماین‌ها در جاده‌های عمومی، کشت زارها، نزدیک باغ‌ها، خانه و بخش‌های آسیب پذیر چنین ماین‌ها کارگزاری می‌شوند.

بریالی، باشنده کابل گفت: "کشور نارام است و این گپ همیشه‌گی است. شب و روز احساس ناامنی می‌کنیم در کوچه، بازار و شهر."

عبدالشکور، باشنده کابل گفت: "برجلوگیری از این وضعیت باید در پولیس اصلاحات بیاید."

کارشناسان امنیتی می‌گویند که بیشتر ماین‌های مقناطیسی توسط ریموت کنترول، تلیفون‌های همراه ولین وصل شده به بتری انفجار داده می‌شوند.

ظاهرن فراهم بودن مواد به کار رفته درساخت این ماین‌ها سبب شده است تا گروه‌های هراس‌افگن به آسانی این ماین‌ها را تولید و از آنها کار گیرند.

هم‌رسانی کنید