تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"چهارسال نیاز است تا افغانستان کنترول حریم هوایی خود را بگیرد"

ادارۀ هوانوردی ملکی امروز سه شنبه (۱میزان) می‌گوید که دو تا چهار سال دیگر نیاز است که افغانستان بی‌همکاری مشاوران و کارشناسان خارجی مسوولیت کنترول حریم هوایی اش را بگیرد.

اکنون از میان بیش از شصت کارمند در مرکز کنترول حریم هوایی کشور حدود چهل و پنج تن آنان کارمندان خارجی استند.

قاسم وفایی‌زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که ماهانه بیش از یک میلیون دالر به این شرکت پیمانکار پرداخته می‌شود و کارمندان افغان در این نهاد زیر نظر کارشناسان و مشاوران امریکایی کارشان را پیش می‌برند.

آقای وفایی‌زاده گفت:" تصمیم ما بر این است که با ختم این قرار داد سه ساله ما نیاز به حمایت مشورتی آن‌ها نداشته باشیم و تا آن زمان ظرفیت‌های لازم را در بخش کنترول ترافیک هوایی افغانستان به وجود بیاوریم."

غلام معصوم معصومی، ربیس ترافیک هوایی اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که اکنون تنها چهار آموزگار افغان در این مرکز کار می‌کنند و نیاز به ظرفیت‌های بیشتری برای کنترول فضای کشور دارند.

با آن که رییس جمهورغنی دو سال پیش گفته بود که کنترل حریم فضایی کشور در اختیار افغان‌ها ست؛ اما هنوز ادارۀ هوانوردی ملکی با یک شرکت پیمان کار امریکایی برای کنترول حریم هوایی کشور قرارداد دارد و شمار پیمانکاران خارجی در مرکز کنترول حریم هوایی کشور بیشتر از افغان‌هایی است که در این نهاد کار می‌کنند.

غلام معصوم معصومی، رییس ترافیک هوایی اداره هوانوردی ملکی می گوید که:" یک تعداد از کارمندان اداره هوانوردی ملکی آموزش دیدند که در حدود چهل الی چهل و پنج نفر کارمندان خارجی مانده که باقی کارها با کارمندان اداره هوانوردی ملکی پیش برده می‌شوند."

رییس ترافیک هوایی اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که افغانستان به ظرفیت‌های بیشتری برای کنترول کامل حریم فضایی‌اش دارد و اکنون تنها چهار آموزگار افغان در مرکز کنترول حریم هوایی کشور کار می‌کند.

یکی از این پیمان کار می‌گوید که :" من فکر می‌کنم که کنترولران افغان سرمایه خوب به این مرکز استند. یقینن آنان آینده این تاسیسات استند تا خودشان کارها را به پیش ببرند."

تمامی پروازهای ملکی و نظامی زیر نظارت ادارۀ کنترول حریم هوایی از فضای افغانستان عبور می‌کنند.

حکومت حدود سه سال پیش رادارای را در میدان هوایی حامد کرزی نصب کرد تا مصوونیت هواپیماها را در فضای افغانستان تامین کند.

"چهارسال نیاز است تا افغانستان کنترول حریم هوایی خود را بگیرد"

شمار پیمانکاران خارجی در مرکز کنترول حریم هوایی کشور بیشتر از افغان‌هایی است که در این نهاد کار می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ هوانوردی ملکی امروز سه شنبه (۱میزان) می‌گوید که دو تا چهار سال دیگر نیاز است که افغانستان بی‌همکاری مشاوران و کارشناسان خارجی مسوولیت کنترول حریم هوایی اش را بگیرد.

اکنون از میان بیش از شصت کارمند در مرکز کنترول حریم هوایی کشور حدود چهل و پنج تن آنان کارمندان خارجی استند.

قاسم وفایی‌زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که ماهانه بیش از یک میلیون دالر به این شرکت پیمانکار پرداخته می‌شود و کارمندان افغان در این نهاد زیر نظر کارشناسان و مشاوران امریکایی کارشان را پیش می‌برند.

آقای وفایی‌زاده گفت:" تصمیم ما بر این است که با ختم این قرار داد سه ساله ما نیاز به حمایت مشورتی آن‌ها نداشته باشیم و تا آن زمان ظرفیت‌های لازم را در بخش کنترول ترافیک هوایی افغانستان به وجود بیاوریم."

غلام معصوم معصومی، ربیس ترافیک هوایی اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که اکنون تنها چهار آموزگار افغان در این مرکز کار می‌کنند و نیاز به ظرفیت‌های بیشتری برای کنترول فضای کشور دارند.

با آن که رییس جمهورغنی دو سال پیش گفته بود که کنترل حریم فضایی کشور در اختیار افغان‌ها ست؛ اما هنوز ادارۀ هوانوردی ملکی با یک شرکت پیمان کار امریکایی برای کنترول حریم هوایی کشور قرارداد دارد و شمار پیمانکاران خارجی در مرکز کنترول حریم هوایی کشور بیشتر از افغان‌هایی است که در این نهاد کار می‌کنند.

غلام معصوم معصومی، رییس ترافیک هوایی اداره هوانوردی ملکی می گوید که:" یک تعداد از کارمندان اداره هوانوردی ملکی آموزش دیدند که در حدود چهل الی چهل و پنج نفر کارمندان خارجی مانده که باقی کارها با کارمندان اداره هوانوردی ملکی پیش برده می‌شوند."

رییس ترافیک هوایی اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که افغانستان به ظرفیت‌های بیشتری برای کنترول کامل حریم فضایی‌اش دارد و اکنون تنها چهار آموزگار افغان در مرکز کنترول حریم هوایی کشور کار می‌کند.

یکی از این پیمان کار می‌گوید که :" من فکر می‌کنم که کنترولران افغان سرمایه خوب به این مرکز استند. یقینن آنان آینده این تاسیسات استند تا خودشان کارها را به پیش ببرند."

تمامی پروازهای ملکی و نظامی زیر نظارت ادارۀ کنترول حریم هوایی از فضای افغانستان عبور می‌کنند.

حکومت حدود سه سال پیش رادارای را در میدان هوایی حامد کرزی نصب کرد تا مصوونیت هواپیماها را در فضای افغانستان تامین کند.

هم‌رسانی کنید