Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز همکاری مشترک تلویزیون آشنای صدای امریکا با موبی گروپ

نشرات زنده تلویزیون آشنای صدای امریکا از پرده های سه تلویزیون موبی گروپ درافغانستان سراز امشب آغاز می‌شود. 

بربنیاد پیمانی که موبی گروپ با صدای امریکا بسته است قراراست هرشب ازساعت ده وسی ، برای یک ساعت نشرات تلویزیون آشنای صدای امریکا ازتلویزیون های طلوع ،طلوع نیوز، و لمر پخش شود.

نشرات تلویزیون آشنای صدای امریکا این بار ازپرده های تلویزیون های طلوع، طلوع نیوز و لمر برای یک ساعت هرشب از ساعت ۱۰:۳۰ قابل دید خواهند بود.

مسوولان موبی گروپ می گویند که برای یک ساعت پرده های سه تلویزیون این گروه رسانه یی دربدل پرداخت پول دراختیار تلویزیون آشنا قرارگرفته اند.

مسعود سنجر، رییس شبکه های نشراتی موبی در افعانستان، گفت: «برنامه های صدای امریکا از ده ها به این به افغانستان نشر می شود و موبی گروپ با  این همکاری که برنامه های تلویزیون آشنا را از طریق شبکه های نشراتی اش نشر کند می خواهد به مخاطبین اش و به مردم افغانستان زمینه بیشتر اطلاع رسانی را فراهم بسازد.»

درهمین حال مسوولان صدای امریکا می گویند که به عنوان یک رسانه آزاد خبرهای افغانستان وجهان را با رعایت دقت وتوازن پخش خواهند کرد.

جان واکر، مسوول بخش افغانستان درصدای امریکا، گفت: «صدای امریکا ازاین مشارکت تازه با موبی گروپ شگفتی زده شده است.بسیاری ازتماشاچیان افغان تلویزیون آشنای صدای امریکا وبرنامه کاروان را می دانند.اکنون ما خرسند استیم که این برنامه ها را ازتلویزیون های طلوع نیوز ، طلوع و لمر پخش می‌کنیم.»

موبی گروپ بزرگترین گروه رسانه یی افغانستان است که بخش بزرگی ازجمعیت افغانستان تلویزیون های این گروه را تماشا می‌کنند.

آغاز همکاری مشترک تلویزیون آشنای صدای امریکا با موبی گروپ

مسوولان صدای امریکا می گویند که به عنوان یک رسانه آزاد خبرهای افغانستان وجهان را با رعایت دقت وتوازن پخش خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

نشرات زنده تلویزیون آشنای صدای امریکا از پرده های سه تلویزیون موبی گروپ درافغانستان سراز امشب آغاز می‌شود. 

بربنیاد پیمانی که موبی گروپ با صدای امریکا بسته است قراراست هرشب ازساعت ده وسی ، برای یک ساعت نشرات تلویزیون آشنای صدای امریکا ازتلویزیون های طلوع ،طلوع نیوز، و لمر پخش شود.

نشرات تلویزیون آشنای صدای امریکا این بار ازپرده های تلویزیون های طلوع، طلوع نیوز و لمر برای یک ساعت هرشب از ساعت ۱۰:۳۰ قابل دید خواهند بود.

مسوولان موبی گروپ می گویند که برای یک ساعت پرده های سه تلویزیون این گروه رسانه یی دربدل پرداخت پول دراختیار تلویزیون آشنا قرارگرفته اند.

مسعود سنجر، رییس شبکه های نشراتی موبی در افعانستان، گفت: «برنامه های صدای امریکا از ده ها به این به افغانستان نشر می شود و موبی گروپ با  این همکاری که برنامه های تلویزیون آشنا را از طریق شبکه های نشراتی اش نشر کند می خواهد به مخاطبین اش و به مردم افغانستان زمینه بیشتر اطلاع رسانی را فراهم بسازد.»

درهمین حال مسوولان صدای امریکا می گویند که به عنوان یک رسانه آزاد خبرهای افغانستان وجهان را با رعایت دقت وتوازن پخش خواهند کرد.

جان واکر، مسوول بخش افغانستان درصدای امریکا، گفت: «صدای امریکا ازاین مشارکت تازه با موبی گروپ شگفتی زده شده است.بسیاری ازتماشاچیان افغان تلویزیون آشنای صدای امریکا وبرنامه کاروان را می دانند.اکنون ما خرسند استیم که این برنامه ها را ازتلویزیون های طلوع نیوز ، طلوع و لمر پخش می‌کنیم.»

موبی گروپ بزرگترین گروه رسانه یی افغانستان است که بخش بزرگی ازجمعیت افغانستان تلویزیون های این گروه را تماشا می‌کنند.

هم‌رسانی کنید