تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا صد دستگاۀ تنفس مصنوعی را به وزارت صحت کمک کرد

در پی هشدارها از شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور، حکومت امریکا، صد دستگاۀ تنفس مصنوعی را به وزارت صحت‌عامه کشور کمک کرد.

راس ویلسن، کاردار سفارت امریکا در کابل امروز پنج‌شنه (۱۰میزان) در مراسمی در کابل این دستگاه‌ها به وزارت صحت‌عامه تحویل داد.

او گفت که این دستگاه‌ها، بخشی از کمک‌های سخاوت‌مندانه رییس‌جمهور ترمپ برای پیکار با ویروس کرونا در جهان است: «کمک یک صد دستگاه مصنوعی، تجهیزات نهایت ضروری برای قهرمانان بهداشت افغانستان در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا که برای مردم این کشور خدمت می‌کنند، است. این دستگاه‌ها، این قهرمانان را قادر می‌سازد که به نیازهای بیماران کوویدنزده و بیماران جدی دیگر در شرایط بحرانی درست رسیده‌گی کنند.»

در همین حال، احمد جواد عثمانی، نامزد وزیرصحت‌عامه در مراسم امروز گفت این دستگاه‌های تنفس مصنوعی به ولایت‌هایی که بیشتر از ویروس کرونا آسیب دیده‌اند فرستاده خواهند شد.

به‌گفتۀ او نهاد توسعه جهانی امریکا برای شش ماه در کار آموزش، نصب و کارگیری این دستگاه با وزارت صحت عامه همکار خواهد بود: «آموزش و نصب این دستگاه‌ها در مرکزهای صحی مختلف افغانستان، موضوع نگهداری و مراقبت این دستگاه‌ها دست کم برای شش ماه پس از آن‌که در مرکزهای صحی نصب می‌شوند آن نیز به‌عهدۀ ادارۀ توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا و برنامه‌های این اداره استند.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه مجموع دستگاه‌های تنفس مصنوعی خریداری شده از سوی حکومت و دستگاه‌های تنفس مصنوعی کمک شده از سوی کشورها به افغانستان، اکنون  به یک هزار و بیست دستگاه رسیده‌است.

امریکا صد دستگاۀ تنفس مصنوعی را به وزارت صحت کمک کرد

راس ویلسن، کاردار سفارت امریکا در کابل امروز پنج‌شنه (۱۰میزان) در مراسمی در کابل این دستگاه‌ها به وزارت صحت‌عامه تحویل داد.

تصویر بندانگشتی

در پی هشدارها از شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور، حکومت امریکا، صد دستگاۀ تنفس مصنوعی را به وزارت صحت‌عامه کشور کمک کرد.

راس ویلسن، کاردار سفارت امریکا در کابل امروز پنج‌شنه (۱۰میزان) در مراسمی در کابل این دستگاه‌ها به وزارت صحت‌عامه تحویل داد.

او گفت که این دستگاه‌ها، بخشی از کمک‌های سخاوت‌مندانه رییس‌جمهور ترمپ برای پیکار با ویروس کرونا در جهان است: «کمک یک صد دستگاه مصنوعی، تجهیزات نهایت ضروری برای قهرمانان بهداشت افغانستان در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا که برای مردم این کشور خدمت می‌کنند، است. این دستگاه‌ها، این قهرمانان را قادر می‌سازد که به نیازهای بیماران کوویدنزده و بیماران جدی دیگر در شرایط بحرانی درست رسیده‌گی کنند.»

در همین حال، احمد جواد عثمانی، نامزد وزیرصحت‌عامه در مراسم امروز گفت این دستگاه‌های تنفس مصنوعی به ولایت‌هایی که بیشتر از ویروس کرونا آسیب دیده‌اند فرستاده خواهند شد.

به‌گفتۀ او نهاد توسعه جهانی امریکا برای شش ماه در کار آموزش، نصب و کارگیری این دستگاه با وزارت صحت عامه همکار خواهد بود: «آموزش و نصب این دستگاه‌ها در مرکزهای صحی مختلف افغانستان، موضوع نگهداری و مراقبت این دستگاه‌ها دست کم برای شش ماه پس از آن‌که در مرکزهای صحی نصب می‌شوند آن نیز به‌عهدۀ ادارۀ توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا و برنامه‌های این اداره استند.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه مجموع دستگاه‌های تنفس مصنوعی خریداری شده از سوی حکومت و دستگاه‌های تنفس مصنوعی کمک شده از سوی کشورها به افغانستان، اکنون  به یک هزار و بیست دستگاه رسیده‌است.

هم‌رسانی کنید