Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع: روند ادغام پولیس محلی با ارتش محلی آغاز شده‌است

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که روند ادغام پولیس محلی با ارتش محلی در کشور آغازشده‌است.

قرار است در این روند در حدود بیست و چهار هزار پولیس محلی با ارتش و پولیس ملی بپیوندند، اما شماری از این نیروها که معیارهای پذیرفته شدن را در ارتش و پولیس ملی نداشته باشند با بدست آوردن یک ماه تنخواه ترخیص خواهند شد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «نیروهای پولیس محلی، در مناطق شان در چارچوب اردوی منطقوی جذب می‌شوند. این‌ها باید در گام نخست واجد شرایط پیوستن اردوی منطقوی باشند و بعد باید تعلیمات نظامی اردو را هم فرا بگیرند.»

پولیس محلی در حدود شانزده سال پیش برای تأمین امنیت روستاها و ولسوالی‌‎ها در برابر طالبان، ایجاد شد.

پولیس محلی به‌گونه‌یی ایجاد شده‌است که داوطلبان در روستاها و ولسوالی‌ها برای تأمین امنیت به ویژه جنگ در برابر طالبان از سوی حکومت جنگ‌افزار بدست آوردند.

جنرال مسعود راغب، رییس پیشین تفتیش وزارت امور داخله بیان داشت: «بدون درنظر داشت مسایل امنی و اپراتیفی، تطبیق این مفکوره مشکل می‌بینم  و تخلیه شدن ساحه را به نفع طالبان می‌بینم.»

شماری از نظامیان پیشین می‌گویند که طرح ایجاد پولیس محلی در کشور، از سوی نیروهای خارجی از عراق به افغانستان آورده شده بود.

عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «نیروهای اردوی محلی، موثرترین نیروها استند که هم استقلالیت خودرا حفظ می‌کنند و هم استقامت خودرا حفظ می‌کنند و مورال قوی دارند.»
 
امیر محمد خاکسار، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «اگر این مردم بی سرنوشت شوند، زیر تهدید جدی قرار خواهند گرفت.»

پیش از این هم، نیروهای امن ونظم عامه، پولیس مرزی و پولیس ترافیک از وزارت امور داخله جدا شده‌اند.

وزارت دفاع: روند ادغام پولیس محلی با ارتش محلی آغاز شده‌است

پولیس محلی در حدود شانزده سال پیش برای تأمین امنیت روستاها و ولسوالی‌‎ها در برابر طالبان، ایجاد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که روند ادغام پولیس محلی با ارتش محلی در کشور آغازشده‌است.

قرار است در این روند در حدود بیست و چهار هزار پولیس محلی با ارتش و پولیس ملی بپیوندند، اما شماری از این نیروها که معیارهای پذیرفته شدن را در ارتش و پولیس ملی نداشته باشند با بدست آوردن یک ماه تنخواه ترخیص خواهند شد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «نیروهای پولیس محلی، در مناطق شان در چارچوب اردوی منطقوی جذب می‌شوند. این‌ها باید در گام نخست واجد شرایط پیوستن اردوی منطقوی باشند و بعد باید تعلیمات نظامی اردو را هم فرا بگیرند.»

پولیس محلی در حدود شانزده سال پیش برای تأمین امنیت روستاها و ولسوالی‌‎ها در برابر طالبان، ایجاد شد.

پولیس محلی به‌گونه‌یی ایجاد شده‌است که داوطلبان در روستاها و ولسوالی‌ها برای تأمین امنیت به ویژه جنگ در برابر طالبان از سوی حکومت جنگ‌افزار بدست آوردند.

جنرال مسعود راغب، رییس پیشین تفتیش وزارت امور داخله بیان داشت: «بدون درنظر داشت مسایل امنی و اپراتیفی، تطبیق این مفکوره مشکل می‌بینم  و تخلیه شدن ساحه را به نفع طالبان می‌بینم.»

شماری از نظامیان پیشین می‌گویند که طرح ایجاد پولیس محلی در کشور، از سوی نیروهای خارجی از عراق به افغانستان آورده شده بود.

عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «نیروهای اردوی محلی، موثرترین نیروها استند که هم استقلالیت خودرا حفظ می‌کنند و هم استقامت خودرا حفظ می‌کنند و مورال قوی دارند.»
 
امیر محمد خاکسار، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «اگر این مردم بی سرنوشت شوند، زیر تهدید جدی قرار خواهند گرفت.»

پیش از این هم، نیروهای امن ونظم عامه، پولیس مرزی و پولیس ترافیک از وزارت امور داخله جدا شده‌اند.

هم‌رسانی کنید