تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویترز: هیئت‌های مذاکره کننده روی طرزالعمل گفت‌وگوها توافق کردند

خبرگزاری رویترز گزارش داده‌‌است که هیئت‌‌‌های مذاکره‌‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روی طرزالعمل رفتاری گفت‌‌‌وگوهای صلح، به توافق رسیده‌‌‌اند.

 این در حالیست که اختلاف‌ها میان هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح در کارشیوۀ مذاکرات برای چند هفته‌ها پابرجا ماندند و نشست‌های گروه‌های تماس جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان نیز از شش روز بدینسو متوقف شده‌ بودند.

خواست طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان بربنیاد توافقنامه طالبان و امریکا، یکی از موضوعات اختلافی طالبان با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بوده است.

خواست طالبان برای پذیرش فقه حنفی همچون یگانه منبع تصمیم‌گیری و تأکید این گروه بر اصل شمردن توافق‌نامه امریکا با طالبان، مسایل اختلافی در طرزالعمل مذاکرات صلح افغانستان استند.

قانون اساسی کنونی افغانستان، در مادۀ یک صد و سی و یکم، مذهب جعفری را به‌رسمیت شناخته‌است و پارلمان کشور نیز دربارۀ احوال شخصیۀ شیعیان قانون جداگانه‌یی تصویب کرده‌است.

گفته می‌شود که نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان که برای هر دو خواست طالبان گزینه‌‌های بدیل روی میز گذاشته‌اند، اماطالبان آن را رد کرده‌است.

رویترز: هیئت‌های مذاکره کننده روی طرزالعمل گفت‌وگوها توافق کردند

خواست طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان بربنیاد توافقنامه طالبان و امریکا، یکی از موضوعات اختلافی طالبان با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بوده است.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش داده‌‌است که هیئت‌‌‌های مذاکره‌‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روی طرزالعمل رفتاری گفت‌‌‌وگوهای صلح، به توافق رسیده‌‌‌اند.

 این در حالیست که اختلاف‌ها میان هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح در کارشیوۀ مذاکرات برای چند هفته‌ها پابرجا ماندند و نشست‌های گروه‌های تماس جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان نیز از شش روز بدینسو متوقف شده‌ بودند.

خواست طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان بربنیاد توافقنامه طالبان و امریکا، یکی از موضوعات اختلافی طالبان با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بوده است.

خواست طالبان برای پذیرش فقه حنفی همچون یگانه منبع تصمیم‌گیری و تأکید این گروه بر اصل شمردن توافق‌نامه امریکا با طالبان، مسایل اختلافی در طرزالعمل مذاکرات صلح افغانستان استند.

قانون اساسی کنونی افغانستان، در مادۀ یک صد و سی و یکم، مذهب جعفری را به‌رسمیت شناخته‌است و پارلمان کشور نیز دربارۀ احوال شخصیۀ شیعیان قانون جداگانه‌یی تصویب کرده‌است.

گفته می‌شود که نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان که برای هر دو خواست طالبان گزینه‌‌های بدیل روی میز گذاشته‌اند، اماطالبان آن را رد کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره