Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خروج نیروهای خارجی؛ بخشی از پایگاه هوایی بگرام نابود شده‌است

همزمان با کاهش نیروهای خارجی در افغانستان، باشنده‌گان پروان از نابود شدن بخشی از تأسیسات پایگاۀ هوایی بگرام در این ولایت خبر می‌دهند.

شماری از باشنده گان ولسوالی بگرام می‌گویند که نیروهای امریکایی با بانابود کردن بخشی از تأسیسات اطراف پایگاۀ نظامی بگرام، محوطۀ این پایگاه را کوچک ساخته‌اند.

آنان می‌افزایند که تقریبأ هر روز گواه بیرون شدن تجهیزات و وسایط نظامی نیروهای خارجی در موترهای باربری از پایگاه هوایی بگرام استند.

بگرام، بزرگ‌ترین پایگاۀ هوایی و نظامی نیروهای امریکایی در افغانستان است.

مسکین‌یار، باشندۀ بگرام گفت: «دیوارها را تخریب کردند. در داخل بیس‌ها اتاق‌های بسیار خوب بود، یک بازار بسیار زیبا و مقبول بود؛ کل شان تخریب شدند و انفجار داده شدند.»

محمد صدیق سکندری، بزرگ قوم در بگرام نیز افزود: «دوباره همان میدانی را که در زمان طالب به ویرانه و زمین سوخته مبدل شده بود، طوری تخریب صورت می‌گیرد که دوباره به حالت اولی برگردد.»

عبدالحکیم همدرد، باشندۀ روستای جان قدم ولسوالی بگرام هم اظهار داشت: «رنجرها بود، وسایط دولتی بود، تمام شان از طریق یک ماشین تخریب می‌شود؛ بیرون انداخته می‌شود به دو صد یا سه صد از همین مسیر می‌رود به طرف پاکستان.»

کوچک سازی میدان هوایی بگرام و کاهش در فعالیت‌های نظامیان امریکایی در این پایگاه بر زنده‌گی باشنده‌گان ولسوالی بگرام تأثیر گذاشته است و شمار زیادی را بیکار کرده‌است.

داوود خان، کارمند پیشین میدان هوایی بگرام گفت: «متأسفانه نه تنها من که یک بیست و پنج هزار یا حدود سی هزار نفر کار می‌کردیم کل ما را کشیدند، کل ما بیکار و بی‌سرنوشت شدیم.»

ویس‌الله تاج، فرماندۀه پولیس بگرام نیز افزود:«آن‌ها به حساب عدم ضرورت شان به دیوارهای سمنتی که نزدیک به قریه جات بودند و ساحات زیادی را تحت پوشش قرار دادند دور ساختن خود را از ساحه همین چیز عنوان کرده‌اند.»

شمار پایگاه‌های بزرگ و کوچک ارتش ایالات متحده در افغانستان حدود هفت صد پایگاه گزارش شده‌است. در اوج حضور امریکا در افغانستان شمار نظامیان این کشور به یک صد هزار تن می‌رسید اما اکنون شمار آنان به چهار هزار و هشت صد تن است و رییس‌جمهورترمپ حتا بربیرون شدن کامل این نیروها تا کمتر ازسه ماه دیگر تأکید کرده‌است.

خروج نیروهای خارجی؛ بخشی از پایگاه هوایی بگرام نابود شده‌است

دیدگاه سخن‌گویان ارتش ایالات متحده را درافغانستان در این باره به دست آورده نتوانستیم.

تصویر بندانگشتی

همزمان با کاهش نیروهای خارجی در افغانستان، باشنده‌گان پروان از نابود شدن بخشی از تأسیسات پایگاۀ هوایی بگرام در این ولایت خبر می‌دهند.

شماری از باشنده گان ولسوالی بگرام می‌گویند که نیروهای امریکایی با بانابود کردن بخشی از تأسیسات اطراف پایگاۀ نظامی بگرام، محوطۀ این پایگاه را کوچک ساخته‌اند.

آنان می‌افزایند که تقریبأ هر روز گواه بیرون شدن تجهیزات و وسایط نظامی نیروهای خارجی در موترهای باربری از پایگاه هوایی بگرام استند.

بگرام، بزرگ‌ترین پایگاۀ هوایی و نظامی نیروهای امریکایی در افغانستان است.

مسکین‌یار، باشندۀ بگرام گفت: «دیوارها را تخریب کردند. در داخل بیس‌ها اتاق‌های بسیار خوب بود، یک بازار بسیار زیبا و مقبول بود؛ کل شان تخریب شدند و انفجار داده شدند.»

محمد صدیق سکندری، بزرگ قوم در بگرام نیز افزود: «دوباره همان میدانی را که در زمان طالب به ویرانه و زمین سوخته مبدل شده بود، طوری تخریب صورت می‌گیرد که دوباره به حالت اولی برگردد.»

عبدالحکیم همدرد، باشندۀ روستای جان قدم ولسوالی بگرام هم اظهار داشت: «رنجرها بود، وسایط دولتی بود، تمام شان از طریق یک ماشین تخریب می‌شود؛ بیرون انداخته می‌شود به دو صد یا سه صد از همین مسیر می‌رود به طرف پاکستان.»

کوچک سازی میدان هوایی بگرام و کاهش در فعالیت‌های نظامیان امریکایی در این پایگاه بر زنده‌گی باشنده‌گان ولسوالی بگرام تأثیر گذاشته است و شمار زیادی را بیکار کرده‌است.

داوود خان، کارمند پیشین میدان هوایی بگرام گفت: «متأسفانه نه تنها من که یک بیست و پنج هزار یا حدود سی هزار نفر کار می‌کردیم کل ما را کشیدند، کل ما بیکار و بی‌سرنوشت شدیم.»

ویس‌الله تاج، فرماندۀه پولیس بگرام نیز افزود:«آن‌ها به حساب عدم ضرورت شان به دیوارهای سمنتی که نزدیک به قریه جات بودند و ساحات زیادی را تحت پوشش قرار دادند دور ساختن خود را از ساحه همین چیز عنوان کرده‌اند.»

شمار پایگاه‌های بزرگ و کوچک ارتش ایالات متحده در افغانستان حدود هفت صد پایگاه گزارش شده‌است. در اوج حضور امریکا در افغانستان شمار نظامیان این کشور به یک صد هزار تن می‌رسید اما اکنون شمار آنان به چهار هزار و هشت صد تن است و رییس‌جمهورترمپ حتا بربیرون شدن کامل این نیروها تا کمتر ازسه ماه دیگر تأکید کرده‌است.

هم‌رسانی کنید