Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: بیشتر قربانیان حمله غور غیرنظامیان استند

مقام های محلی در غور می گویند که بیش از ۹۰ درصد از قربانیان و زخمیان انفجار روز یکشنبه در شهر فیروز کوه غیرنظامیان استند. در این رویداد ۱۶ تن جان باختند و بیش از ۱۵۰ تن زخم برداشته اند.

به گفته آنان انفجار در میان غیرنظامیان رخ داده است و در کنار تلفات جانی، خسارات زیادی مالی را نیز به باشنده گان شهر فیروزکوه وارد کرده است. 

جان باخته گان انفجار روز یکشنبه در شهر فیروزکوه را اینجا در گوشه یی از این شهر به خاک می سپارند. بر بنیاد گزارش ها پانزده تن از میان شانزده قربانی این انفجار غیرنظامیان از جمله معلولان و کودکان استند.

محمد گل، باشنده غور، گفت: «خداوند جزای کسی را که این کار را کرده در روز قیامت ته ترین دوزخ را وعده داده.»

پزشکان می گویند که از میان ۱۵۱ زخمی این رویداد، بیش از ۱۲۰ تن شان غیرنظامیان به شمول زنان و کودکان استند.

حضرت گل، زخمی رویداد، گفت: «تا کی ما به این حالت زندگی کنیم. طالبان تا به کی این حالت را دوام می دهند؟ تا به کی آدم کشی؟»

ولی محمد، پدر پنج زخمی رویداد، گفت: «پنج تن از پسرانم زخمی شده اند. دوتن از برادرانم شهید شده اند. حال پول تداوی آنان را ندارم.»

مقام های محلی در غور می گویند که انفجار روز یکشنبه در میان غیرنظامیان رخ داد. 

گل احمد رستمی، آمر اداره شهدا و معلولان غور، گفت: «این جا صنف درسی ناشوایان بود که تعداد ۲۲ نفر این جا زبان اشاره یی را آموزش می دیدند. هژده تن آنان به شمول استاد مجروح شدند. وضعیت دو تن آنان وخیم است.»

این انفجار با نکوهش های زیادی روبه رو شده است.

مبارک شاه شیرزاد، سرپرست دفتر ساحه یی کمیسیون حقوق بشر در غور گفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن محکوم نمودن این عمل، آن را جنایت ضد بشر می داند.»

یک موتر پر از مواد انفجاری صبح روز یکشنبه گذشته در مرکز شهر فیروزکوه منفجر شد. این انفجار در شهر فیروز کوه کم پیشینه خوانده می شود.

مقام‌ها: بیشتر قربانیان حمله غور غیرنظامیان استند

به گفته مقام های محلی در این رویداد ۱۶ تن جان باختند و بیش از ۱۵۰ تن زخم برداشته اند.

Thumbnail

مقام های محلی در غور می گویند که بیش از ۹۰ درصد از قربانیان و زخمیان انفجار روز یکشنبه در شهر فیروز کوه غیرنظامیان استند. در این رویداد ۱۶ تن جان باختند و بیش از ۱۵۰ تن زخم برداشته اند.

به گفته آنان انفجار در میان غیرنظامیان رخ داده است و در کنار تلفات جانی، خسارات زیادی مالی را نیز به باشنده گان شهر فیروزکوه وارد کرده است. 

جان باخته گان انفجار روز یکشنبه در شهر فیروزکوه را اینجا در گوشه یی از این شهر به خاک می سپارند. بر بنیاد گزارش ها پانزده تن از میان شانزده قربانی این انفجار غیرنظامیان از جمله معلولان و کودکان استند.

محمد گل، باشنده غور، گفت: «خداوند جزای کسی را که این کار را کرده در روز قیامت ته ترین دوزخ را وعده داده.»

پزشکان می گویند که از میان ۱۵۱ زخمی این رویداد، بیش از ۱۲۰ تن شان غیرنظامیان به شمول زنان و کودکان استند.

حضرت گل، زخمی رویداد، گفت: «تا کی ما به این حالت زندگی کنیم. طالبان تا به کی این حالت را دوام می دهند؟ تا به کی آدم کشی؟»

ولی محمد، پدر پنج زخمی رویداد، گفت: «پنج تن از پسرانم زخمی شده اند. دوتن از برادرانم شهید شده اند. حال پول تداوی آنان را ندارم.»

مقام های محلی در غور می گویند که انفجار روز یکشنبه در میان غیرنظامیان رخ داد. 

گل احمد رستمی، آمر اداره شهدا و معلولان غور، گفت: «این جا صنف درسی ناشوایان بود که تعداد ۲۲ نفر این جا زبان اشاره یی را آموزش می دیدند. هژده تن آنان به شمول استاد مجروح شدند. وضعیت دو تن آنان وخیم است.»

این انفجار با نکوهش های زیادی روبه رو شده است.

مبارک شاه شیرزاد، سرپرست دفتر ساحه یی کمیسیون حقوق بشر در غور گفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن محکوم نمودن این عمل، آن را جنایت ضد بشر می داند.»

یک موتر پر از مواد انفجاری صبح روز یکشنبه گذشته در مرکز شهر فیروزکوه منفجر شد. این انفجار در شهر فیروز کوه کم پیشینه خوانده می شود.

هم‌رسانی کنید