Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ولسوال زازی میدان ولایت خوست در یک حملۀ مسلحانه جان باخت

عبدالحی زازی، ولسوال ولسوالی زازی میدان ولایت خوست در یک حملۀ مسلحانه در ولایت لوگر، جان باخت.

دفتر رسانه‌‌های ولایت خوست می‌‌گوید که آقای زازی هنگامی که روز گذشته از خوست به سوی کابل می‌‌رفت، در منطقۀ التمور لوگر با یک کمین افراد مسلح، روبه‌‌رو شد.

خبرنامه می‎افزاید که دراین حمله، آقای زازی با یک نگهبان‌اش جان باخت و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

آقای زازی ۳۴ سال داشت و در چهارسال اخیر، در چهار ولسوالی این ولایت، لسوال بوده‌است.

او باشندۀ ولسوالی زازی میدان و دانش‌آموختۀ رشتۀ شرعیات بود. 

او در ولسوالی‌های باک، موسی‌خیل، نادرشاه کوت، گربُز و زازی میدان خوست، ولسوال بود. پدرش که یک افسر پولیس بود، ۶ سال پیش در یک حملۀ انتحاری در خوست جان باخت. 

پنج برادرش به پیروی از پدر، لشکری شدند؛ اما خودش خواست کشوری بماند.

او متأهل بو و سه پسر و یک دختر دارد. 

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

ولسوال زازی میدان ولایت خوست در یک حملۀ مسلحانه جان باخت

دفتر رسانه‌‌های ولایت خوست می‌‌گوید که در این حمله، ولسوال زازی میدان با یک نگهبان‌اش جان باخت.

Thumbnail

عبدالحی زازی، ولسوال ولسوالی زازی میدان ولایت خوست در یک حملۀ مسلحانه در ولایت لوگر، جان باخت.

دفتر رسانه‌‌های ولایت خوست می‌‌گوید که آقای زازی هنگامی که روز گذشته از خوست به سوی کابل می‌‌رفت، در منطقۀ التمور لوگر با یک کمین افراد مسلح، روبه‌‌رو شد.

خبرنامه می‎افزاید که دراین حمله، آقای زازی با یک نگهبان‌اش جان باخت و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

آقای زازی ۳۴ سال داشت و در چهارسال اخیر، در چهار ولسوالی این ولایت، لسوال بوده‌است.

او باشندۀ ولسوالی زازی میدان و دانش‌آموختۀ رشتۀ شرعیات بود. 

او در ولسوالی‌های باک، موسی‌خیل، نادرشاه کوت، گربُز و زازی میدان خوست، ولسوال بود. پدرش که یک افسر پولیس بود، ۶ سال پیش در یک حملۀ انتحاری در خوست جان باخت. 

پنج برادرش به پیروی از پدر، لشکری شدند؛ اما خودش خواست کشوری بماند.

او متأهل بو و سه پسر و یک دختر دارد. 

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید