Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هتل تخت استالف پس از سه دهه از سر ساخته شده‌است

هتل تخت استالف که پایان دهۀ شصت مهمان خانه‌یی برای جهان‌گردان و شاهان پیشین بود،   پس از سه دهه ویرانی به تازه‌گی از سرساخته شده‌است.
 
برای از سرسازی ساختمان این هتل دوطبقه‌یی، ۷۷.۷میلیون افغانی هزینه شده‌است.

کار ازسرسازی هتل تخت استالف از سوی تصدی بنایی شرکت انکشاف ملی با بودجه ریاست عملیاتی و حمایوی مالی ریاست‌جمهوری صورت گرفته‌است.

این هتل از ابتدا با نقشه‌یی از انگلستان از دورۀ شاه امان الله اما در دورۀ ظاهرشاه بر همواریی در دامنه کوهی ساخته شد که در میان مردم تخت استالف نام داشت.

به همین علت بر این هتل نیز نام هتل تخت استالف گذاشته شد.

ساختمان این هتل دوطبقه‌یی بر گسترۀ پنج هزار و ۴۲۰مترمبع زمین، از سر ساخته شده‌است.

اما ظاهراً ساختمان این هتل ارزش تاریخی‌اش را از دست داده‌است؛ چون بربنیاد نقشۀ گذشتۀ آن با پانزده درصد تغییر بی نگهداشت بازمانده‌های باستانی آن از سر ساخته شده‌است.
محمد عارف، مهندس گفت: «دوازده اتاق وی آی پی دارد، چهار سالن کنفرانس دارد. تشناب‌ها است و دو آشپزخانه دارد.»

محمد ظاهر، نگهبان سی سالۀ این هتل می‌گوید که هتل تخت استالف در جریان جنگ‌های داخلی و دورۀ طالبان ویران شد: «ظاهرشاه در این هتل می‌آمد، داوود خان می‌آمد. مهمان‌های خارجی و داخلی می‌آمدند.»

ولسوالی استالف در شمال غرب کابل با طبیعت زیبایی که دارد از گذشته‌ها تا حال یکی از مقصدهای تفریحی شهروندان کشور بوده‌است.

سفال‌گری از ساخته‌های دستی سفال‌گران استالف در گذشته‌ها به بیرون از کشور نیز صادر می‌شد اما اکنون تنها بازار داخلی دارد.

قرار است از هتل تخت استالف همچون مهمان خانۀ ویژه کار گرفته شود.

هتل تخت استالف پس از سه دهه از سر ساخته شده‌است

ساختمان این هتل دوطبقه‌یی بر گسترۀ پنج هزار و ۴۲۰مترمبع زمین، از سر ساخته شده‌است.

تصویر بندانگشتی

هتل تخت استالف که پایان دهۀ شصت مهمان خانه‌یی برای جهان‌گردان و شاهان پیشین بود،   پس از سه دهه ویرانی به تازه‌گی از سرساخته شده‌است.
 
برای از سرسازی ساختمان این هتل دوطبقه‌یی، ۷۷.۷میلیون افغانی هزینه شده‌است.

کار ازسرسازی هتل تخت استالف از سوی تصدی بنایی شرکت انکشاف ملی با بودجه ریاست عملیاتی و حمایوی مالی ریاست‌جمهوری صورت گرفته‌است.

این هتل از ابتدا با نقشه‌یی از انگلستان از دورۀ شاه امان الله اما در دورۀ ظاهرشاه بر همواریی در دامنه کوهی ساخته شد که در میان مردم تخت استالف نام داشت.

به همین علت بر این هتل نیز نام هتل تخت استالف گذاشته شد.

ساختمان این هتل دوطبقه‌یی بر گسترۀ پنج هزار و ۴۲۰مترمبع زمین، از سر ساخته شده‌است.

اما ظاهراً ساختمان این هتل ارزش تاریخی‌اش را از دست داده‌است؛ چون بربنیاد نقشۀ گذشتۀ آن با پانزده درصد تغییر بی نگهداشت بازمانده‌های باستانی آن از سر ساخته شده‌است.
محمد عارف، مهندس گفت: «دوازده اتاق وی آی پی دارد، چهار سالن کنفرانس دارد. تشناب‌ها است و دو آشپزخانه دارد.»

محمد ظاهر، نگهبان سی سالۀ این هتل می‌گوید که هتل تخت استالف در جریان جنگ‌های داخلی و دورۀ طالبان ویران شد: «ظاهرشاه در این هتل می‌آمد، داوود خان می‌آمد. مهمان‌های خارجی و داخلی می‌آمدند.»

ولسوالی استالف در شمال غرب کابل با طبیعت زیبایی که دارد از گذشته‌ها تا حال یکی از مقصدهای تفریحی شهروندان کشور بوده‌است.

سفال‌گری از ساخته‌های دستی سفال‌گران استالف در گذشته‌ها به بیرون از کشور نیز صادر می‌شد اما اکنون تنها بازار داخلی دارد.

قرار است از هتل تخت استالف همچون مهمان خانۀ ویژه کار گرفته شود.

هم‌رسانی کنید