Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست ژنیو؛ 'حامیان افغانستان از ادامۀ کمک اطمینان خواهند داد'

قرار است تا کمتر از یک ماۀ دیگر نشست جهانی ژنیو دربارۀ ادامۀ کمک‌های جهان به افغانستان برگزار شود.

وزیرخارجۀ فنلند در گفت وگوی ویژه‌یی با طلوع‌نیوز می‌گوید در این نشست که در ۲۳ماه آیندۀ میلادی برگزار خواهد شد، کشورها و سازمان‌های کمک کننده برای چهار سال آینده از ادامۀ کمک‌های مالی به افغانستان اطمینان خواهند داد.

پکاها وشیو اما تأکید می‌ورزد که کاهش خشونت‌ها در افغانستان یکی از شرط‌ها برای تعهدات تازۀ جامعۀ جهانی در برابر این کشور خواهد بود: «این نشست هر چهار سال یک‌‎بار برگزار می‌شود تا جامعۀ جهانی و همکاران افغانستان برای چهار سال آینده تعهد شان را به  کمک‌های شان به افغانستان تازه کنند. اکنون تعهد چهار سال پیشین در حال پایان یافتن است پس نیاز است تا برای تعهدات تازه، نشست دیگری برگزار شود.»

وزیر خارجۀ فنلند افزود: «همزمان با این، روند صلح ادامه دارد... بسیاری از کمک کننده‌گان می‌پرسند که نتایج روند صلح چه خواهد بود و خشونت‌ها چگونه کاهش خواهند یافت. ما توافق کرده‌ایم که به‌‎عنوان بخشی از نشست ما این شرط را بگذاریم همین که تعهد کمک داده شود، باید روشن شود که افغانستان در مسیر درست به پیش می‌رود و مهم‌تر از آن کاهش خشونت‌ها است.»

در همین حال، حکومت افغانستان نیز در حال آماده‌گی گرفتن برای رفتن در نشست ژنیو است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «افغانستان این‌بار برنامه‌های منظم و درازمدت انکشافی خود را که محور آن تداوم انکشاف است و خود کفایی است با جامعۀ جهانی برای جلب حمایت شان برای پنج سال آینده شریک خواهد ساخت.»

عطاالله خان عطا، رییس گروۀ تحقیق و دفاع از حقوق‌‎بشر نیز افزود: «کنفرانس ژنیو برای افغانستان بسیار مهم است و فنلند برای برگزاری این نشست نقش مهمی دارد.»

انتظار می‌رود در کنار رییس جمهورغنی، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز در این نشست شرکت کند.

پس از سال ۲۰۰۱میلادی، جامعۀ جهانی به‌گونۀ منظم در هر چهار سال یک‌بار نشست جهانی‌یی را برای ادامۀ کمک‌های مالی به افغانستان برگزار می‌کند. در نشست جهانی بروکسیل در سال ۲۰۱۶، نماینده‌گان ۷۰ کشور و سازمان جهانی ۱۵.۲میلیارد دالر تعهد کمک کرده بودند.

نشست ژنیو؛ 'حامیان افغانستان از ادامۀ کمک اطمینان خواهند داد'

تصویر بندانگشتی

قرار است تا کمتر از یک ماۀ دیگر نشست جهانی ژنیو دربارۀ ادامۀ کمک‌های جهان به افغانستان برگزار شود.

وزیرخارجۀ فنلند در گفت وگوی ویژه‌یی با طلوع‌نیوز می‌گوید در این نشست که در ۲۳ماه آیندۀ میلادی برگزار خواهد شد، کشورها و سازمان‌های کمک کننده برای چهار سال آینده از ادامۀ کمک‌های مالی به افغانستان اطمینان خواهند داد.

پکاها وشیو اما تأکید می‌ورزد که کاهش خشونت‌ها در افغانستان یکی از شرط‌ها برای تعهدات تازۀ جامعۀ جهانی در برابر این کشور خواهد بود: «این نشست هر چهار سال یک‌‎بار برگزار می‌شود تا جامعۀ جهانی و همکاران افغانستان برای چهار سال آینده تعهد شان را به  کمک‌های شان به افغانستان تازه کنند. اکنون تعهد چهار سال پیشین در حال پایان یافتن است پس نیاز است تا برای تعهدات تازه، نشست دیگری برگزار شود.»

وزیر خارجۀ فنلند افزود: «همزمان با این، روند صلح ادامه دارد... بسیاری از کمک کننده‌گان می‌پرسند که نتایج روند صلح چه خواهد بود و خشونت‌ها چگونه کاهش خواهند یافت. ما توافق کرده‌ایم که به‌‎عنوان بخشی از نشست ما این شرط را بگذاریم همین که تعهد کمک داده شود، باید روشن شود که افغانستان در مسیر درست به پیش می‌رود و مهم‌تر از آن کاهش خشونت‌ها است.»

در همین حال، حکومت افغانستان نیز در حال آماده‌گی گرفتن برای رفتن در نشست ژنیو است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «افغانستان این‌بار برنامه‌های منظم و درازمدت انکشافی خود را که محور آن تداوم انکشاف است و خود کفایی است با جامعۀ جهانی برای جلب حمایت شان برای پنج سال آینده شریک خواهد ساخت.»

عطاالله خان عطا، رییس گروۀ تحقیق و دفاع از حقوق‌‎بشر نیز افزود: «کنفرانس ژنیو برای افغانستان بسیار مهم است و فنلند برای برگزاری این نشست نقش مهمی دارد.»

انتظار می‌رود در کنار رییس جمهورغنی، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز در این نشست شرکت کند.

پس از سال ۲۰۰۱میلادی، جامعۀ جهانی به‌گونۀ منظم در هر چهار سال یک‌بار نشست جهانی‌یی را برای ادامۀ کمک‌های مالی به افغانستان برگزار می‌کند. در نشست جهانی بروکسیل در سال ۲۰۱۶، نماینده‌گان ۷۰ کشور و سازمان جهانی ۱۵.۲میلیارد دالر تعهد کمک کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره