Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نجات یافته‌گان حمله دانشگاه کابل: آمادۀ برگشت به درس استیم

شماری از دانش‌جویانی که از حمله مسلحانه مرگ‌بار روز گذشته (دوشنبه، ۱۲ عقرب) بر دانشگاه کابل نجات‌یافته‌‌اند می‌گویند که آماده‌ استند دوباره به صنف‌های شان برگردند و درس‌های شان را ازسر بگیرند.  

آنان تأکید می‌کنند که این رویداد، مانع آموزش‌های شان نخواهد شد و می‌خواهند که با ادامۀ تحصیل، به‌گونه‌یی، در برابر هراس افگنی بی‌ایستند. 

تمیم حمید، خبرنگار طلوع‌نیوز با چندتن از کسانی دیده‌است که در روز حمله بردانشگاه کابل، در محل رویداد حضور داشتند. 

احمدبلال الکوزی ۱۹ ‌ساله به‌روز دوشنبه که تنها چهار روز از عمر دانشجویی‌اش می‌گذشت، بر دانشگاهش حمله کردند. 

او چیزهایی را که از این رویداد دیده‌است، باورنکردنی و تکان‌دهنده می‌داند. 

او می‌گوید: "وقتی پیش پوهنزی شرعیات آمدم، یکی از چوکی‌ها را پیدا کردم و نشستم، یکی دو صفحه از کتاب خواندم، بعداً یک دفعه‌یی و به صورت ناگهان، صدای تیراندازی آمد." 

شاهد فرهوش، جوان که در روز حمله بر دانشگاه کابل، در نمایشگاه بزرگ کتاب افغانستان و ایران حضور داشت، می‌گوید که آنچه را در این روز دید، او را به چندسال پیش برگردانید؛ زمانی که خودش هم در یک حمله انتحاری زخم برداشته بود. 

او افزود: "همه پراگنده شدند و همه فرار می‌کردند و صدای شلیک بود و صدای انفجار بود، صدای چیغ بود، صدای واویلا بود." 

نازنین دیروز که از مکتب برگشت، خبر گیرماندن خواهرش را در حمله دانشگاه کابل شنید. 

او می‌گوید که تا برگشت خواهرش به خانه، بدترین لحظات را سپری کرد. 

او می‌افزاید: "دختران وقتی درس می‌خوانند، بچه‌ها وقتی درس می‌خوانند که یک دفعه‌یی مهاجم داخل می‌شود و آنان را گروگان می‌گیرد. بالای آنان حمله می‌کند، واقعاً وحشتناک است برای همه‌گی‌شان." 

اما امروز آن دختر این خانواده که از حمله دانشگاه کابل جان به سلامت برد، نخواسته در خانه بماند و به کار و زنده‌گی عادی‌اش برگشته‌است. 

 حمیده مهردل افزود: "با کردار و عمل خود به اینان (هراس‌افگنان) بگوییم که ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم و تا آخرین لحظه‌یی که ما جان داریم، مبارزه می‌کنیم." 

دانشجویانی چون بلال، با همه تلخی رویدادی که گواهش بودند، برای برگشت به درس‌های‌شان آماده‌اند و می‌خواهند از این راه، در برابر آنچه بر آنان و دیگر قربانیان حمله‌های هراس‌افگنانه در کشورشان گذشته است، بایستند. 

به گفتۀ مقام‌ها، در این حمله ۱۶ دانشجو از اداره و پالیسی عامه دو دانشجو از دانشکده حقوق و یک نظامی در میان جان باخته‌‌گان استند و بیش از ۴۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند. 

نجات یافته‌گان حمله دانشگاه کابل: آمادۀ برگشت به درس استیم

نجات یافته‌گان می‌گویند که حمله روز گذشته بر دانشگاه کابل، مانع آموزش‌های شان نخواهد شد. 

Thumbnail

شماری از دانش‌جویانی که از حمله مسلحانه مرگ‌بار روز گذشته (دوشنبه، ۱۲ عقرب) بر دانشگاه کابل نجات‌یافته‌‌اند می‌گویند که آماده‌ استند دوباره به صنف‌های شان برگردند و درس‌های شان را ازسر بگیرند.  

آنان تأکید می‌کنند که این رویداد، مانع آموزش‌های شان نخواهد شد و می‌خواهند که با ادامۀ تحصیل، به‌گونه‌یی، در برابر هراس افگنی بی‌ایستند. 

تمیم حمید، خبرنگار طلوع‌نیوز با چندتن از کسانی دیده‌است که در روز حمله بردانشگاه کابل، در محل رویداد حضور داشتند. 

احمدبلال الکوزی ۱۹ ‌ساله به‌روز دوشنبه که تنها چهار روز از عمر دانشجویی‌اش می‌گذشت، بر دانشگاهش حمله کردند. 

او چیزهایی را که از این رویداد دیده‌است، باورنکردنی و تکان‌دهنده می‌داند. 

او می‌گوید: "وقتی پیش پوهنزی شرعیات آمدم، یکی از چوکی‌ها را پیدا کردم و نشستم، یکی دو صفحه از کتاب خواندم، بعداً یک دفعه‌یی و به صورت ناگهان، صدای تیراندازی آمد." 

شاهد فرهوش، جوان که در روز حمله بر دانشگاه کابل، در نمایشگاه بزرگ کتاب افغانستان و ایران حضور داشت، می‌گوید که آنچه را در این روز دید، او را به چندسال پیش برگردانید؛ زمانی که خودش هم در یک حمله انتحاری زخم برداشته بود. 

او افزود: "همه پراگنده شدند و همه فرار می‌کردند و صدای شلیک بود و صدای انفجار بود، صدای چیغ بود، صدای واویلا بود." 

نازنین دیروز که از مکتب برگشت، خبر گیرماندن خواهرش را در حمله دانشگاه کابل شنید. 

او می‌گوید که تا برگشت خواهرش به خانه، بدترین لحظات را سپری کرد. 

او می‌افزاید: "دختران وقتی درس می‌خوانند، بچه‌ها وقتی درس می‌خوانند که یک دفعه‌یی مهاجم داخل می‌شود و آنان را گروگان می‌گیرد. بالای آنان حمله می‌کند، واقعاً وحشتناک است برای همه‌گی‌شان." 

اما امروز آن دختر این خانواده که از حمله دانشگاه کابل جان به سلامت برد، نخواسته در خانه بماند و به کار و زنده‌گی عادی‌اش برگشته‌است. 

 حمیده مهردل افزود: "با کردار و عمل خود به اینان (هراس‌افگنان) بگوییم که ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم و تا آخرین لحظه‌یی که ما جان داریم، مبارزه می‌کنیم." 

دانشجویانی چون بلال، با همه تلخی رویدادی که گواهش بودند، برای برگشت به درس‌های‌شان آماده‌اند و می‌خواهند از این راه، در برابر آنچه بر آنان و دیگر قربانیان حمله‌های هراس‌افگنانه در کشورشان گذشته است، بایستند. 

به گفتۀ مقام‌ها، در این حمله ۱۶ دانشجو از اداره و پالیسی عامه دو دانشجو از دانشکده حقوق و یک نظامی در میان جان باخته‌‌گان استند و بیش از ۴۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند. 

هم‌رسانی کنید