تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسؤولان غزنی: طالبان ۶۰۰ متر جادۀ قیر ریزی شده را ویران کرده‌اند

مسؤولان محلی در ولایت غزنی می‌گویند که طالبان به تازه‌گی ۶۰۰ متر از جادۀ قیر ریزی شده را در شاهراه غزنی - پکتیکا در بخش‌هایی از ولسوالی اندر ولایت غزنی ویران کرده‌اند.

به‌گفتۀ این مسؤولان، در جریان دو سال در حدود ۷ کیلومتر از این جادۀ ۵۰ کیلومتری ویران شده‌اند.

واحدالله جمعه‌زاده، سخن‌گوی والی غزنی گفت: «سه روز پیش در مسیر شاهراه غزنی – پکتیکا در ولسوالی اندر ولایت غزنی، در حدود ۶۰۰ متر سرک توسط مخالفان مسلح با تراکتور و اسکواتور تخریب شده‌است.»

بخش زیادی از جادۀ ۵۰ کیلومتری غزنی - پکتیکا در ولسوالی اندر غزنی بدست طالبان استند و راه رفت و آمد برای کارمندان دولتی به ویژه نظامیان از این مسیر بند است.

عبدالغنی پکتین، عضو پیشین شورای ولایتی پکتیا بیان داشت: «طالبان تمام جاده را ازبین برده‌اند  - یعنی ده‌ها متر سرگ را این گروه با بیلدوزر خراب کرده‌است. و جاهایی که پل و پلچک بودند، آن‌ها را با ماین‌ها انفجار دادند.»

طالبان گفته‌اند که بخش‌هایی از این جاده از دو سال پیش - هنگامی که نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان آغاز شدند - از سوی این گروه تخریب شدند تا با این کار منابع نیروهای دولتی شوند.

درهمین حال وزارت فواید عامه می‌گوید که در جنگ‌های ۱۵سال گذشته بیش از ۵۰ کیلومتر جاده، ۳۰ پل و یک هزار پاچک در بخش‌های گوناگون کشور به ارزش یک میلیارد افغانی ویران شده‌اند.

اشرف حق شناس، سخن‌گوی وزارت فواید عامه گفت: «در این اواخر، قسمتی از سرک کندهار – ارزگان و قسمتی از سرک ولسوالی ارغستان ولایت کندهار و همین‌طور ۶۰۰متر سرک میان ولایت غزنی و پکتیکا... تخریب گردیده‌اند.»

با این حال، شهروندان کشور از طرف‌های درگیری جنگ می‌خواهند که در نبردهای شان به تأسیسات عامه و بخش‌های عام‌المنفعه زیان نرسانند.

مسؤولان غزنی: طالبان ۶۰۰ متر جادۀ قیر ریزی شده را ویران کرده‌اند

طالبان ویران ساختن این جاده را می‌پذیرند و می‌گویند که این کار ازبهر جلوگیری از حمله‌های نیروهای دولتی در برابر آنان، دوسال پیش انجام شده‌است.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان محلی در ولایت غزنی می‌گویند که طالبان به تازه‌گی ۶۰۰ متر از جادۀ قیر ریزی شده را در شاهراه غزنی - پکتیکا در بخش‌هایی از ولسوالی اندر ولایت غزنی ویران کرده‌اند.

به‌گفتۀ این مسؤولان، در جریان دو سال در حدود ۷ کیلومتر از این جادۀ ۵۰ کیلومتری ویران شده‌اند.

واحدالله جمعه‌زاده، سخن‌گوی والی غزنی گفت: «سه روز پیش در مسیر شاهراه غزنی – پکتیکا در ولسوالی اندر ولایت غزنی، در حدود ۶۰۰ متر سرک توسط مخالفان مسلح با تراکتور و اسکواتور تخریب شده‌است.»

بخش زیادی از جادۀ ۵۰ کیلومتری غزنی - پکتیکا در ولسوالی اندر غزنی بدست طالبان استند و راه رفت و آمد برای کارمندان دولتی به ویژه نظامیان از این مسیر بند است.

عبدالغنی پکتین، عضو پیشین شورای ولایتی پکتیا بیان داشت: «طالبان تمام جاده را ازبین برده‌اند  - یعنی ده‌ها متر سرگ را این گروه با بیلدوزر خراب کرده‌است. و جاهایی که پل و پلچک بودند، آن‌ها را با ماین‌ها انفجار دادند.»

طالبان گفته‌اند که بخش‌هایی از این جاده از دو سال پیش - هنگامی که نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان آغاز شدند - از سوی این گروه تخریب شدند تا با این کار منابع نیروهای دولتی شوند.

درهمین حال وزارت فواید عامه می‌گوید که در جنگ‌های ۱۵سال گذشته بیش از ۵۰ کیلومتر جاده، ۳۰ پل و یک هزار پاچک در بخش‌های گوناگون کشور به ارزش یک میلیارد افغانی ویران شده‌اند.

اشرف حق شناس، سخن‌گوی وزارت فواید عامه گفت: «در این اواخر، قسمتی از سرک کندهار – ارزگان و قسمتی از سرک ولسوالی ارغستان ولایت کندهار و همین‌طور ۶۰۰متر سرک میان ولایت غزنی و پکتیکا... تخریب گردیده‌اند.»

با این حال، شهروندان کشور از طرف‌های درگیری جنگ می‌خواهند که در نبردهای شان به تأسیسات عامه و بخش‌های عام‌المنفعه زیان نرسانند.

هم‌رسانی کنید