Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جرایم جنگی از سوی سربازان‌ استرالیایی در افغانستان

یک پژوهش چهارساله بازرس کل نیرو های دفاعی استرالیا نشان می دهد که سربازان استرالیایی درافغانستان به ویژه درسال دو هزار و شانزده میلادی جرایم تکاندهنده  جنگی انجام داده اند.

دراین گزارش آمده است که سربازان استرالیایی جنایت های وحشتناکی دربرابر افغانان بی دفاع و غیر مسلح انجام داده اند قراراست که این گزارش تا چند روز دیگر همه گانی شود.

برخی ازکسانی که درتهیه این گزارش کمک کرده اند می گویند که سربازان استرالیایی اسیران جنگی وغیرنظامیان را با بستن دستان شان اعدام صحرایی کرده اند وحتا برخی ازسربازان کشتن این اسیران را همچون یک ورزش دانسته اند.

این بانو که کارمند بخش اطلاعات  نیروهای ویژه استرالیا است با همه گانی ساختن جرایم گروهی ازسربازان استرالیایی در افغانستان پرده از روی جرم های این نیروها برداشت.
او که نویسنده یک گزارش محرمانه درباره کم ازکم دوازده مورد جرایم جنگی سربازان استرالیا یی در سال  ۲۰۱۶  درافغانستن است با این گزارش، تکاندهنده ترین پژوهش را در باره  جنایت های جنگی نیروهای استرالیایی انجام داده است.

سامانتا کرومپوت گفت: «یکی از ناراحت کننده ترین چیزها برای من این بود که سربازان  این جمله را می گفتند" این جرایم همیشه اتفاق می افتاد.»

دوسال را دربرگرفت تا این بانو حاضر شد که در برنامه پژوهشی شصت دقیقه شبکه نه استرالیا مصاحبه نماید.

یکی ازسربازان استرالیایی که نمی خواهد چهره اش نشان داده شود درباره اتهام های جرایم جنگی درافغانستان چنین می گوید:

سرباز نیروهای ویژه استرالیا گفت: «من فکرمی کنم که  به این سربازان درباره قانون چیزی گفته نشده بود.فکرمی کنم که با آنان گفته شده بود که از بهر کار های شان محاکمه یی نیست.»

همه گانی شدن این گزارش سبب شد تا نخست وزیراسترالیا  این جنایت ها را حقایقی وحشیانه وزشت توصیف کند ودستور بررسی های کامل را دراین باره بدهد.

بانو سامانتا می گوید برخی از رفتارهای غیرقانونی  ، مانند اعدام های صحرایی  ، جشن گرفته می شد  و عادی بود و تقریباً برای برخی از نیروها  به  یک رسم مبدل شده بود.

سامانتا کرومپوت کارمند بخش اطلاعات  نیروهای ویژه استرالیا، گفت: «این ها نمونه های عمدی ومکرررفتار های سربازان بود که بارها انجام شده اند.ومن ازاین رفتار سخت تکان خورده ام.»

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان ، گفت: «ما بر حکومت افغانستان و بر محکمه جهانی جنایت های جنگی صدا می زنیم که سربازان استرالیایی که مرتکب جرایم جنگی شده اند، محاکمه آنان بی طرفانه انجام شوند.»

اکنون قراراست که بازرس کل نیرو های دفاعی استرالیا با بازنگری هزاران سند محرم  گزارش مکملی را ازچه گونه گی اتهام های جرایم جنگی سربازان استرالیایی تا چند روز دیگر همه گانی سازد.

این گزارش دربرگیرنده درحدود دوازده مورد جرم جنگی است که  شامل افغانانی نیز می شود که بی دفاع و غیرمسلح بودند، اما با بستن دستانشان کشته شده اند.

استرالیا ازسال ۲۰۰۵  تا ۲۰۱۶ درافغانستان به ویژه درولایت ارزگان حضور نظامی داشت.

جرایم جنگی از سوی سربازان‌ استرالیایی در افغانستان

استرالیا ازسال ۲۰۰۵  تا ۲۰۱۶ درافغانستان به ویژه درولایت ارزگان حضور نظامی داشت.

Thumbnail

یک پژوهش چهارساله بازرس کل نیرو های دفاعی استرالیا نشان می دهد که سربازان استرالیایی درافغانستان به ویژه درسال دو هزار و شانزده میلادی جرایم تکاندهنده  جنگی انجام داده اند.

دراین گزارش آمده است که سربازان استرالیایی جنایت های وحشتناکی دربرابر افغانان بی دفاع و غیر مسلح انجام داده اند قراراست که این گزارش تا چند روز دیگر همه گانی شود.

برخی ازکسانی که درتهیه این گزارش کمک کرده اند می گویند که سربازان استرالیایی اسیران جنگی وغیرنظامیان را با بستن دستان شان اعدام صحرایی کرده اند وحتا برخی ازسربازان کشتن این اسیران را همچون یک ورزش دانسته اند.

این بانو که کارمند بخش اطلاعات  نیروهای ویژه استرالیا است با همه گانی ساختن جرایم گروهی ازسربازان استرالیایی در افغانستان پرده از روی جرم های این نیروها برداشت.
او که نویسنده یک گزارش محرمانه درباره کم ازکم دوازده مورد جرایم جنگی سربازان استرالیا یی در سال  ۲۰۱۶  درافغانستن است با این گزارش، تکاندهنده ترین پژوهش را در باره  جنایت های جنگی نیروهای استرالیایی انجام داده است.

سامانتا کرومپوت گفت: «یکی از ناراحت کننده ترین چیزها برای من این بود که سربازان  این جمله را می گفتند" این جرایم همیشه اتفاق می افتاد.»

دوسال را دربرگرفت تا این بانو حاضر شد که در برنامه پژوهشی شصت دقیقه شبکه نه استرالیا مصاحبه نماید.

یکی ازسربازان استرالیایی که نمی خواهد چهره اش نشان داده شود درباره اتهام های جرایم جنگی درافغانستان چنین می گوید:

سرباز نیروهای ویژه استرالیا گفت: «من فکرمی کنم که  به این سربازان درباره قانون چیزی گفته نشده بود.فکرمی کنم که با آنان گفته شده بود که از بهر کار های شان محاکمه یی نیست.»

همه گانی شدن این گزارش سبب شد تا نخست وزیراسترالیا  این جنایت ها را حقایقی وحشیانه وزشت توصیف کند ودستور بررسی های کامل را دراین باره بدهد.

بانو سامانتا می گوید برخی از رفتارهای غیرقانونی  ، مانند اعدام های صحرایی  ، جشن گرفته می شد  و عادی بود و تقریباً برای برخی از نیروها  به  یک رسم مبدل شده بود.

سامانتا کرومپوت کارمند بخش اطلاعات  نیروهای ویژه استرالیا، گفت: «این ها نمونه های عمدی ومکرررفتار های سربازان بود که بارها انجام شده اند.ومن ازاین رفتار سخت تکان خورده ام.»

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان ، گفت: «ما بر حکومت افغانستان و بر محکمه جهانی جنایت های جنگی صدا می زنیم که سربازان استرالیایی که مرتکب جرایم جنگی شده اند، محاکمه آنان بی طرفانه انجام شوند.»

اکنون قراراست که بازرس کل نیرو های دفاعی استرالیا با بازنگری هزاران سند محرم  گزارش مکملی را ازچه گونه گی اتهام های جرایم جنگی سربازان استرالیایی تا چند روز دیگر همه گانی سازد.

این گزارش دربرگیرنده درحدود دوازده مورد جرم جنگی است که  شامل افغانانی نیز می شود که بی دفاع و غیرمسلح بودند، اما با بستن دستانشان کشته شده اند.

استرالیا ازسال ۲۰۰۵  تا ۲۰۱۶ درافغانستان به ویژه درولایت ارزگان حضور نظامی داشت.

هم‌رسانی کنید