Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد مجدد جامعه جهانی به افغانستان در نشست ژنو

نشست ژنو در بارۀ افغانستان با اعلام ادامۀ پشتیبانی مالی و سیاسی جامعه جهانی از افغانستان برای چهار سال آینده پایان یافت و نماینده‌گان در حدود صد کشور وسازمان جهانی پشتیبانی شان را از افغانستان برای چهار سال آینده اعلام کردند.

نماینده‌گان درحدود صد کشور وسازمان جهانی پشتیبانی شان را ازافغانستان برای چهار سال آینده اعلام کردند.

هرچند تاکنون اندازه دقیق کمک‌های تعهد شده در نشست امروز روشن نشده‌است اما کابل انتظاردارد تا سالانه درحدود چهارمیلیارد دالر دربخش کمک‌های غیرنظامی ازجهان دریافت کند.

در نشست ژنو حکومت افغانستان انتظارش را به دریافت کمک‌های جهانی در سطح کنونی یا حد اقل سالانه سه میلیارد دالر در بخش غیرنظامی ابراز کرد؛ اما در کنار آن که مبلغ مشخص کمک‌های شماری از کمک کننده‌های بزرگ در بخش نخست نشست معلوم نشد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، جاپان، کانادا، هالند، استرالیا، ترکیه، ناروی، دنمارک، آیرلند، سویدن، ایتالیا، ترکیه، جمهوری چک و شماری از کشورهای دیگر کمک‌های مجموعی شان را برای یک، سه و چهارسال آینده به افغانستان اعلام کردند.
 
عبدالحبیب ځدران، معین وزارت مالیه گفت:«تا کنون کمک کننده ها بیش ازشش میلیارد دالربرای چهارسال آینده به افغانستان تعهد کرده اند.»

یوتا اوریپلاینن، کمیشنر اتحادیه اروپا دراموربین المللی گفت:«درسال دوهزار شانزده میلادی اتحادیه اروپا یک میلیاردودوصد میلیون یورو برای چهارسال به افغانستان کمک کرد وامروز باید بگویم که کمک‌های مان درچهارسال آینده به افغانستان به همین اندازه ادامه خواهند یافت.»
  
رییس جمهورغنی دراین نشست ازجهان خواهان حمایت‌های بیشتر شد.

اشرف غنی، رییس خطاب به جامعه جهانی گفت:«صلح،حفظ دیموکراسی وقانون اساسی ما، امنیت، حساب دهی ، خدمات ، اتحاد ملی واتصال منطقه‌یی انتظارها واهداف وظیفه‌یی دربرابر ما اند.با توجه به منابع محدود ودرحال کاهش به افغانستان، این چالش بزرگ برای ماست تا این انتظارها را برآورده سازیم.»

درنشست ژنو حکومت افغانستان بیشتر بر مصرف تا هفتاد درصد کمک‌های جهان از بودجه ملی تأکید داشت.

از سویی هم برخی از کمک کننده‌ها تاکید کردند که احتمال دارد نشست ژنو، آخرین نشست برای جذب کمک‌های گروهی کمک کننده‌ها به افغانستان باشد و از همین رو، افغانستان تا سال دوهزاروبیست وپنج میلادی باید به خود بسنده گی مالی برسد؛ یعنی تمام بودجه کشور درسال دوهزاروبیست وپنج میلادی باید از منابع داخلی تمویل شود.

اما به گفته شماری از آگاهان با در نظرداشت رُشد منفی پنج درصدی اقتصاد، میزان ناداری تا هشتاد درصد در کشور و وجود بیکاری تا چهل وپنج درصد، رسیدن به این هدف بعید به نظر می رسد. 

دراین نشست کشورهای همسایه هرچند از مقدار مشخص کمک هایشان چیزی نگفتند اما بر تداوم کمک‌های شان در بخش‌های گونه گون از جمله زیربناها تأکید کردند.

دراین نشست کشورهای همسایه هرچند از مقدار مشخص کمک هایشان چیزی نگفتند اما بر تداوم کمک‌های شان در بخش‌های گونه گون از جمله زیربناها تأکید کردند.

تعهد مجدد جامعه جهانی به افغانستان در نشست ژنو

هرچند تاکنون اندازه دقیق کمک‌های تعهد شده در نشست امروز روشن نشده‌است اما کابل انتظاردارد تا سالانه درحدود چهارمیلیارد دالر دربخش کمک‌های غیرنظامی ازجهان دریافت کند.

Thumbnail

نشست ژنو در بارۀ افغانستان با اعلام ادامۀ پشتیبانی مالی و سیاسی جامعه جهانی از افغانستان برای چهار سال آینده پایان یافت و نماینده‌گان در حدود صد کشور وسازمان جهانی پشتیبانی شان را از افغانستان برای چهار سال آینده اعلام کردند.

نماینده‌گان درحدود صد کشور وسازمان جهانی پشتیبانی شان را ازافغانستان برای چهار سال آینده اعلام کردند.

هرچند تاکنون اندازه دقیق کمک‌های تعهد شده در نشست امروز روشن نشده‌است اما کابل انتظاردارد تا سالانه درحدود چهارمیلیارد دالر دربخش کمک‌های غیرنظامی ازجهان دریافت کند.

در نشست ژنو حکومت افغانستان انتظارش را به دریافت کمک‌های جهانی در سطح کنونی یا حد اقل سالانه سه میلیارد دالر در بخش غیرنظامی ابراز کرد؛ اما در کنار آن که مبلغ مشخص کمک‌های شماری از کمک کننده‌های بزرگ در بخش نخست نشست معلوم نشد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، جاپان، کانادا، هالند، استرالیا، ترکیه، ناروی، دنمارک، آیرلند، سویدن، ایتالیا، ترکیه، جمهوری چک و شماری از کشورهای دیگر کمک‌های مجموعی شان را برای یک، سه و چهارسال آینده به افغانستان اعلام کردند.
 
عبدالحبیب ځدران، معین وزارت مالیه گفت:«تا کنون کمک کننده ها بیش ازشش میلیارد دالربرای چهارسال آینده به افغانستان تعهد کرده اند.»

یوتا اوریپلاینن، کمیشنر اتحادیه اروپا دراموربین المللی گفت:«درسال دوهزار شانزده میلادی اتحادیه اروپا یک میلیاردودوصد میلیون یورو برای چهارسال به افغانستان کمک کرد وامروز باید بگویم که کمک‌های مان درچهارسال آینده به افغانستان به همین اندازه ادامه خواهند یافت.»
  
رییس جمهورغنی دراین نشست ازجهان خواهان حمایت‌های بیشتر شد.

اشرف غنی، رییس خطاب به جامعه جهانی گفت:«صلح،حفظ دیموکراسی وقانون اساسی ما، امنیت، حساب دهی ، خدمات ، اتحاد ملی واتصال منطقه‌یی انتظارها واهداف وظیفه‌یی دربرابر ما اند.با توجه به منابع محدود ودرحال کاهش به افغانستان، این چالش بزرگ برای ماست تا این انتظارها را برآورده سازیم.»

درنشست ژنو حکومت افغانستان بیشتر بر مصرف تا هفتاد درصد کمک‌های جهان از بودجه ملی تأکید داشت.

از سویی هم برخی از کمک کننده‌ها تاکید کردند که احتمال دارد نشست ژنو، آخرین نشست برای جذب کمک‌های گروهی کمک کننده‌ها به افغانستان باشد و از همین رو، افغانستان تا سال دوهزاروبیست وپنج میلادی باید به خود بسنده گی مالی برسد؛ یعنی تمام بودجه کشور درسال دوهزاروبیست وپنج میلادی باید از منابع داخلی تمویل شود.

اما به گفته شماری از آگاهان با در نظرداشت رُشد منفی پنج درصدی اقتصاد، میزان ناداری تا هشتاد درصد در کشور و وجود بیکاری تا چهل وپنج درصد، رسیدن به این هدف بعید به نظر می رسد. 

دراین نشست کشورهای همسایه هرچند از مقدار مشخص کمک هایشان چیزی نگفتند اما بر تداوم کمک‌های شان در بخش‌های گونه گون از جمله زیربناها تأکید کردند.

دراین نشست کشورهای همسایه هرچند از مقدار مشخص کمک هایشان چیزی نگفتند اما بر تداوم کمک‌های شان در بخش‌های گونه گون از جمله زیربناها تأکید کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره