Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست‌ها برای رهایی کودک ربوده شده در بلخ

کمیسیون مستقل حقوق بشر  شکنجه‌ یک کودک را از سوی آدم‌ربایان در مزارشریف جنایت بشری می‌داند. 

این کمیسیون  می‌گوید که حکومت باید هر چه زودتر این کودک را از نزد آدم‌ربایان نجات دهد و نیز آدم‌ربایان را شناسایی و به کیفر برساند. 

در یک نوار تصویری که از سوی آدم‌ربایان برای پدر عبدالرئووف فرستاده‌است، دیده می‌شود که او از سوی آدم‌ربایان برهنه شده‌است و در یک مکان سرد نگهداری می‌شود. 

عبدالرووف ۳۲ روز پیش زمانی در راه خانه به مکتب از سوی آدم‌ربایان که لباس نظامی به تن داشته‌اند در مزارشریف ربوده شد.

سیدمحمد سامع، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون حقوق بشر در شمال‌ کشور، گفت: «نیروهای امنیتی کشفی و دفاعی ما در مجموع روی این موضوع کار بکنند و هرچه عاجل این طفلک را از چنگ دهشت افگنان نجات دهند.»

در همین‌حال شماری از ترکمن‌ها در اعتراض به ربوده شدن و شکنجه این کودک، در برابر ساختمان ولایت بلخ بست‌نشین شده اند. آنان هشدار می‌دهند که اگر تا دو روز دیگر این کودک از نزد آدم‌ربایان رها نشود، راه‌های حیرتان و آقینه را خواهند بست. 

عبدالرووف کودک نه ساله که دست‌ها و پاهایش با زنجیر بسته شده‌اند در این نوار تصویری از پدرش می‌خواهد که برای رهایی او از نزد آدم‌ربایان تلاش ورزد.

محمدنبی، پدر کودک ربوده شده، گفت: «از اختطافچی ها برای ما هر پیامی که بیاید با دولت خود شریک می سازیم اما نتیجه مثبت ندارد.»

این نوار تصویر که در رسانه‌های اجتماعی نیز دست به دست می‌شود، واکنش‌های زیادی را در پی‌داشته‌است. 

شماری از باشنده گان بلخ نیز در اعتراض به ربوده شدن کودک نه‌ساله اینجا برابر ساختمان ولایت بلخ بست‌نیشین شده‌اند. 

آنان از مقام‌های محلی بلخ انتقاد می‌کنند که چرا با گذشت ۳۲ روز از این رویداد اما تا هنوز نتوانسته‌اند که آدم‌ربایان را شناسایی کنند.

محمدانور، معترض، گفت: «در این قسمت دولت توجه خود را نمی کند. اگر می کرد، این قدر از وتس اپ گپ زد از وایبر گپ زد، از تلیفون گپ زد، این تکنالوژی که در آخرین مرحله خود رسیده، چرا پیدا کرده نمی تواند؟»

این معترضان هشدار می‌دهند که اگر تا دو روز دیگر سرنوشت کودک ربوده شده، روشن نشود، دست به اعتراض‌های گسترده تر خواهند زد.

عبدالملک نوری، معترض، گفت: «ما از حکومت مرکزی و محلی می خواهیم که درد ما ره بفهمد، اگر نفهمید ما فردا یا پس فردا بندر حیرتان را بسته می کنیم.»

شکنجه این کودک با واکنش تند رییس مجلس نماینده گان نیز روبه رو شده است.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده گان گفت: «اگر مسوولین امنیتی یک فیصد هم غیرت داشته باشند یا خود را بکشند، یا بروند این بچه را از اختطاف نجات بدهند.»

در این میان، پولیس بلخ از  تلاش‌ها برای رهایی کودک ربوده شده  خبر می‌دهد. 

عادل‌شاه عادل، سخنگوی پولیس بلخ، گفت: «پولیس بلخ با همکاری ارگان های کشفی و استخباراتی دیگر امنیتی در بلخ در قسمت شناسایی و رهایی این طفل اختطاف شده تا فعلا کار کرده کار در قست این جریان دارد.»

خواست‌ها برای رهایی کودک ربوده شده در بلخ

به گفته مقام ها، عبدالرووف ۳۲ روز پیش زمانی که به مکتب از سوی آدم‌ربایان در شهر مزارشریف ربوده شد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل حقوق بشر  شکنجه‌ یک کودک را از سوی آدم‌ربایان در مزارشریف جنایت بشری می‌داند. 

این کمیسیون  می‌گوید که حکومت باید هر چه زودتر این کودک را از نزد آدم‌ربایان نجات دهد و نیز آدم‌ربایان را شناسایی و به کیفر برساند. 

در یک نوار تصویری که از سوی آدم‌ربایان برای پدر عبدالرئووف فرستاده‌است، دیده می‌شود که او از سوی آدم‌ربایان برهنه شده‌است و در یک مکان سرد نگهداری می‌شود. 

عبدالرووف ۳۲ روز پیش زمانی در راه خانه به مکتب از سوی آدم‌ربایان که لباس نظامی به تن داشته‌اند در مزارشریف ربوده شد.

سیدمحمد سامع، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون حقوق بشر در شمال‌ کشور، گفت: «نیروهای امنیتی کشفی و دفاعی ما در مجموع روی این موضوع کار بکنند و هرچه عاجل این طفلک را از چنگ دهشت افگنان نجات دهند.»

در همین‌حال شماری از ترکمن‌ها در اعتراض به ربوده شدن و شکنجه این کودک، در برابر ساختمان ولایت بلخ بست‌نشین شده اند. آنان هشدار می‌دهند که اگر تا دو روز دیگر این کودک از نزد آدم‌ربایان رها نشود، راه‌های حیرتان و آقینه را خواهند بست. 

عبدالرووف کودک نه ساله که دست‌ها و پاهایش با زنجیر بسته شده‌اند در این نوار تصویری از پدرش می‌خواهد که برای رهایی او از نزد آدم‌ربایان تلاش ورزد.

محمدنبی، پدر کودک ربوده شده، گفت: «از اختطافچی ها برای ما هر پیامی که بیاید با دولت خود شریک می سازیم اما نتیجه مثبت ندارد.»

این نوار تصویر که در رسانه‌های اجتماعی نیز دست به دست می‌شود، واکنش‌های زیادی را در پی‌داشته‌است. 

شماری از باشنده گان بلخ نیز در اعتراض به ربوده شدن کودک نه‌ساله اینجا برابر ساختمان ولایت بلخ بست‌نیشین شده‌اند. 

آنان از مقام‌های محلی بلخ انتقاد می‌کنند که چرا با گذشت ۳۲ روز از این رویداد اما تا هنوز نتوانسته‌اند که آدم‌ربایان را شناسایی کنند.

محمدانور، معترض، گفت: «در این قسمت دولت توجه خود را نمی کند. اگر می کرد، این قدر از وتس اپ گپ زد از وایبر گپ زد، از تلیفون گپ زد، این تکنالوژی که در آخرین مرحله خود رسیده، چرا پیدا کرده نمی تواند؟»

این معترضان هشدار می‌دهند که اگر تا دو روز دیگر سرنوشت کودک ربوده شده، روشن نشود، دست به اعتراض‌های گسترده تر خواهند زد.

عبدالملک نوری، معترض، گفت: «ما از حکومت مرکزی و محلی می خواهیم که درد ما ره بفهمد، اگر نفهمید ما فردا یا پس فردا بندر حیرتان را بسته می کنیم.»

شکنجه این کودک با واکنش تند رییس مجلس نماینده گان نیز روبه رو شده است.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده گان گفت: «اگر مسوولین امنیتی یک فیصد هم غیرت داشته باشند یا خود را بکشند، یا بروند این بچه را از اختطاف نجات بدهند.»

در این میان، پولیس بلخ از  تلاش‌ها برای رهایی کودک ربوده شده  خبر می‌دهد. 

عادل‌شاه عادل، سخنگوی پولیس بلخ، گفت: «پولیس بلخ با همکاری ارگان های کشفی و استخباراتی دیگر امنیتی در بلخ در قسمت شناسایی و رهایی این طفل اختطاف شده تا فعلا کار کرده کار در قست این جریان دارد.»

هم‌رسانی کنید