Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سندها: ده ها تقرری با امتیازهای ویژه در بانک مرکزی صورت گرفته‌اند

بربنیاد سندهای رسیده به طلوع نیوز ،اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی درماه‌های پسین ده‌ها تن را با حقوق و امتیاز‌های ویژه در این بانک به کار گماشته‌است.

بربنیاد این سندها برای برخی ازکارمندان تازه گماشته شده بیش ازچهارصدوپنجاه هزار افغانی زیر نام تفاوت امتیاز استثنایی پرداخت شده است.

درهمین حال مسؤولان پیشین بانک مرکزی ازگماشتن در حدود صد تن دراین بانک  در تبانی با شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان سخن می‌گویند. بانک مرکزی در این باره چیزی نمی‌گوید.

طلوع نیوز به مشخصات شصت تنی که در دوره سرپرستی اجمل احمدی در بانک مرکزی به کار گماشته شده اند، دست یافته است.

یکی از مسؤولان پیشین بانک مرکزی شمار کسانی را که تازه دراین بانک گماشته شده اند نزدیک به  صد تن می‌گویند.

اباسین مل، آمر پیشین تدارکات بانک مرکزی گفت:« یک قسمت استخدام ها همان تیم خاصی است که با اجمل احمدی در دوره مشاوریت هم کار میکردند، در وزارت صنعت و تجارت نیز رفتند و وقتی آقای احمدی به بانک آمد آنان اینجا آمدند. یک قسمت دیگر استخدام ها، استخدام واسطه داران است به هدف کسب رأی از پارلمان.»

بربنیاد این سندها، کسانی که به کار گماشته شده‌اند امتیازهای ویژه‌یی دریافت می‌کنند.

به گونه مثال آمر عمومی دفتر ریاست بانک مرکزی در سه ماه جدا از حقوق ماهانه بیش از ۴۵۱ هزار افغانی زیر نام تفاوت امتیاز استثنایی دریافت کرده‌است و این تفاوت امتیاز به یک مشاور در چهار ماه ،بیش از ۵۲۲ هزار افغانی پرداخت شده‌است.

محمد علی اخلاقی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:« اگر به اساس روابط به اساس خویشخوری یا تعاملات دیگر آدما جابجا میشن و آدمای شایسته و توانمند برکنار می شوند این خلاف اصول است.»

شماری از اعضای مجلس سازش و تبانی اعضای این مجلس را با نامزد رییس بانک مرکزی در تقرری‌های تازه در این بانک رد می‌کنند.

سایمه خوگیانی، مجلس نماینده گان گفت:«از پارلمان اینگونه فشار بر کسی نخواهد باشد که شما افراد ما را مقرر کنید و بعد ما به شما رأی میدهیم. من خودم یک وکیل هستم و این کار را نکرده ام.»

فرشید حکیمار، کارشناس بانکداری در ایالات متحده امریکا گفت:« بیرون کردن کادر های این بانک باعث می شود که حداقل فعالیت های بانک محدودتر شود، اعتماد مردم کمتر شود به این نهاد و این خودش چالش بسیار جدی است فرا راه دورنمای بهتر اقتصادی و مالی به افغانستان و مردم افغانستان است.»

هرچند مسوولان بانک مرکزی  درباره این سندها وگفته‌ها چیزی نمی‌گویند اما نامزد رییس بانک هنگام گزارش دهی برنامه هایش به مجلس  ، وعده ایجاد اصلاحات را بانک مرکزی می دهد.

اجمل احمدی، نامزد رییس بانک مرکزی گفت:«شاید یک چند اشتباه کردم در وقتی که سرپرست وزارت بودم و در این شش ماه که در د افغانستان بانک کار میکردم. منتها به همه اطمینان میدهم که کوشش نهایی می کنم که به مردم صادقانه کار می کنم.»

با این حال این سند دیگر نشان دهنده شیوه تقرری‌ها در بانک مرکزی است، بدون رقابت با یک درخواست و حکم که برخلاف تقرری های اخیر وزارت مالیه با مخالف ریاست جمهوری نیز روبرو نشده است.

سندها: ده ها تقرری با امتیازهای ویژه در بانک مرکزی صورت گرفته‌اند

شماری از اعضای مجلس سازش و تبانی اعضای این مجلس را با نامزد رییس بانک مرکزی در تقرری‌های تازه در این بانک رد می‌کنند.

Thumbnail

بربنیاد سندهای رسیده به طلوع نیوز ،اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی درماه‌های پسین ده‌ها تن را با حقوق و امتیاز‌های ویژه در این بانک به کار گماشته‌است.

بربنیاد این سندها برای برخی ازکارمندان تازه گماشته شده بیش ازچهارصدوپنجاه هزار افغانی زیر نام تفاوت امتیاز استثنایی پرداخت شده است.

درهمین حال مسؤولان پیشین بانک مرکزی ازگماشتن در حدود صد تن دراین بانک  در تبانی با شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان سخن می‌گویند. بانک مرکزی در این باره چیزی نمی‌گوید.

طلوع نیوز به مشخصات شصت تنی که در دوره سرپرستی اجمل احمدی در بانک مرکزی به کار گماشته شده اند، دست یافته است.

یکی از مسؤولان پیشین بانک مرکزی شمار کسانی را که تازه دراین بانک گماشته شده اند نزدیک به  صد تن می‌گویند.

اباسین مل، آمر پیشین تدارکات بانک مرکزی گفت:« یک قسمت استخدام ها همان تیم خاصی است که با اجمل احمدی در دوره مشاوریت هم کار میکردند، در وزارت صنعت و تجارت نیز رفتند و وقتی آقای احمدی به بانک آمد آنان اینجا آمدند. یک قسمت دیگر استخدام ها، استخدام واسطه داران است به هدف کسب رأی از پارلمان.»

بربنیاد این سندها، کسانی که به کار گماشته شده‌اند امتیازهای ویژه‌یی دریافت می‌کنند.

به گونه مثال آمر عمومی دفتر ریاست بانک مرکزی در سه ماه جدا از حقوق ماهانه بیش از ۴۵۱ هزار افغانی زیر نام تفاوت امتیاز استثنایی دریافت کرده‌است و این تفاوت امتیاز به یک مشاور در چهار ماه ،بیش از ۵۲۲ هزار افغانی پرداخت شده‌است.

محمد علی اخلاقی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:« اگر به اساس روابط به اساس خویشخوری یا تعاملات دیگر آدما جابجا میشن و آدمای شایسته و توانمند برکنار می شوند این خلاف اصول است.»

شماری از اعضای مجلس سازش و تبانی اعضای این مجلس را با نامزد رییس بانک مرکزی در تقرری‌های تازه در این بانک رد می‌کنند.

سایمه خوگیانی، مجلس نماینده گان گفت:«از پارلمان اینگونه فشار بر کسی نخواهد باشد که شما افراد ما را مقرر کنید و بعد ما به شما رأی میدهیم. من خودم یک وکیل هستم و این کار را نکرده ام.»

فرشید حکیمار، کارشناس بانکداری در ایالات متحده امریکا گفت:« بیرون کردن کادر های این بانک باعث می شود که حداقل فعالیت های بانک محدودتر شود، اعتماد مردم کمتر شود به این نهاد و این خودش چالش بسیار جدی است فرا راه دورنمای بهتر اقتصادی و مالی به افغانستان و مردم افغانستان است.»

هرچند مسوولان بانک مرکزی  درباره این سندها وگفته‌ها چیزی نمی‌گویند اما نامزد رییس بانک هنگام گزارش دهی برنامه هایش به مجلس  ، وعده ایجاد اصلاحات را بانک مرکزی می دهد.

اجمل احمدی، نامزد رییس بانک مرکزی گفت:«شاید یک چند اشتباه کردم در وقتی که سرپرست وزارت بودم و در این شش ماه که در د افغانستان بانک کار میکردم. منتها به همه اطمینان میدهم که کوشش نهایی می کنم که به مردم صادقانه کار می کنم.»

با این حال این سند دیگر نشان دهنده شیوه تقرری‌ها در بانک مرکزی است، بدون رقابت با یک درخواست و حکم که برخلاف تقرری های اخیر وزارت مالیه با مخالف ریاست جمهوری نیز روبرو نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره