Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: مذاکرات جدیی‌که قرار بود درقطر آغاز شود به تعویق افتاد

منابع می‌گویند مذاکرات جدیی‌که قرار بود امروز چهارشنبه میان هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر آغاز شود، برای دو روز به تعویق افتاده‌است.

این منابع می‌گویند که طالبان به‌منظور مشوره دربارۀ پیشنهادهای ۲۸ماده‌یی هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، دو روز مهلت خواسته‌اند.

اما یک عضو هیئت طالبان در قطر می‌گوید که این مهلت دو روزه از طرف هر دو هیئت پیشنهاد شده‌است.

گروه‌های کاری هیئت‌های مذاکره کننده پس از سه روز نشست‌های فشرده دربارۀ آجندای مذاکرات صلح، روز گذشته اعلام کردند که پیشنهادهایی را در این باره آماده ساخته‌اند.

طالبان یک پیشنهاد ۲۲ماده‌یی و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان یک پیشنهاد ۲۸ماده‌یی را مطرح ساخته‌اند. منابع می‌گویند که دو طرف قرار است برای دو روز دیگر روی این پشنهادها رآی‌زنی داشته باشند و سپس مذاکرات جدی را آغاز کنند.

قاضی محمد امین وقاد، معاون پیشین شورای عالی صلح گفت: «ما امیدوار هستیم که طالبان مشکلات مملکت را در نظر بگیرند و در گفت‌وگوها تنازل و توافق بکنند که یک دست شویم.»

در پیشنهاد طالبان آمده‌است که بیشتر آزادی‌ها به ویژه آزادی‌های زنان بربنیاد آموزه‌های دین اسلام باشند، اما تا هنوز روشن نیست که تعریف طالبان از این آزادی‌ها چگونه است؟

فریده مومند، عضو هیئت رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی بیان داشت: «ما تعریف روشن از قوانین اسلامی را که آنان می‌گویند نمی‌دانیم به این دلیل که تا هنوز در هیچ یک از مذاکرات تا هنوز نگفته‌اند که از مواضع قبلی خود دربارۀ حقوق زن عقب نشینی کرده‌ایم.»

با این همه، حکومت افغانستان انتظار دارد که پس از رسیدن به یک توافق صلح با طالبان، بستر فساد نیز از افغانستان برچیده شود.

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور گفت: «ما امیدواریم که با پیشرفت پروسۀ صلح، بستر اصلی فساد و قاچاق برچیده شود.»

مذاکرات صلح در دوحه در حدود سه ماه پیش آغاز شدند. سرانجام دو طرف هفتۀ پیش روی کارشیوۀ مذاکرات اصلی صلح توافق کردند و گروه‌های کاری را برای کار روی تعیین آجندای این مذاکرات تعیین کردند؛ گروه‌هایی که در مدت سه روز پیشنهادهایی را مطرح کردند.

منابع: مذاکرات جدیی‌که قرار بود درقطر آغاز شود به تعویق افتاد

منابع می‌گویند که طالبان به‌منظور مشوره دربارۀ پیشنهادهای ۲۸ماده‌یی هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، دو روز مهلت خواسته‌اند.

تصویر بندانگشتی

منابع می‌گویند مذاکرات جدیی‌که قرار بود امروز چهارشنبه میان هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر آغاز شود، برای دو روز به تعویق افتاده‌است.

این منابع می‌گویند که طالبان به‌منظور مشوره دربارۀ پیشنهادهای ۲۸ماده‌یی هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، دو روز مهلت خواسته‌اند.

اما یک عضو هیئت طالبان در قطر می‌گوید که این مهلت دو روزه از طرف هر دو هیئت پیشنهاد شده‌است.

گروه‌های کاری هیئت‌های مذاکره کننده پس از سه روز نشست‌های فشرده دربارۀ آجندای مذاکرات صلح، روز گذشته اعلام کردند که پیشنهادهایی را در این باره آماده ساخته‌اند.

طالبان یک پیشنهاد ۲۲ماده‌یی و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان یک پیشنهاد ۲۸ماده‌یی را مطرح ساخته‌اند. منابع می‌گویند که دو طرف قرار است برای دو روز دیگر روی این پشنهادها رآی‌زنی داشته باشند و سپس مذاکرات جدی را آغاز کنند.

قاضی محمد امین وقاد، معاون پیشین شورای عالی صلح گفت: «ما امیدوار هستیم که طالبان مشکلات مملکت را در نظر بگیرند و در گفت‌وگوها تنازل و توافق بکنند که یک دست شویم.»

در پیشنهاد طالبان آمده‌است که بیشتر آزادی‌ها به ویژه آزادی‌های زنان بربنیاد آموزه‌های دین اسلام باشند، اما تا هنوز روشن نیست که تعریف طالبان از این آزادی‌ها چگونه است؟

فریده مومند، عضو هیئت رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی بیان داشت: «ما تعریف روشن از قوانین اسلامی را که آنان می‌گویند نمی‌دانیم به این دلیل که تا هنوز در هیچ یک از مذاکرات تا هنوز نگفته‌اند که از مواضع قبلی خود دربارۀ حقوق زن عقب نشینی کرده‌ایم.»

با این همه، حکومت افغانستان انتظار دارد که پس از رسیدن به یک توافق صلح با طالبان، بستر فساد نیز از افغانستان برچیده شود.

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور گفت: «ما امیدواریم که با پیشرفت پروسۀ صلح، بستر اصلی فساد و قاچاق برچیده شود.»

مذاکرات صلح در دوحه در حدود سه ماه پیش آغاز شدند. سرانجام دو طرف هفتۀ پیش روی کارشیوۀ مذاکرات اصلی صلح توافق کردند و گروه‌های کاری را برای کار روی تعیین آجندای این مذاکرات تعیین کردند؛ گروه‌هایی که در مدت سه روز پیشنهادهایی را مطرح کردند.

هم‌رسانی کنید