Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از واگذاری پروژۀ سنجش کیفیت نفت و گاز به یک شرکت هندی

چگونگی واگذاری پروژۀ سنجش کیفیت نفت و گاز مایع به شرکت هندی «تی اس آر سی» با انتقادهایی در مجلس نماینده‌گان روبه‌رو شده‌است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند این شرکت هندی سال‌پار به‌علت نداشتن امکانات و فریب‌کاری، از سوی رییس‌جمهور به سارنوالی معرفی شده بود.

به گفتۀ نماینده‌گان، اکنون ادارۀ ملی نورم و استندرد بی توجه به این موارد، قرار داد پروژۀ سنجش کیفیت نفت و گاز مایع در بندرهای کشور را به این شرکت هندی واگذار کرده‌است.

این نماینده‌گان می‌گویند که با این قرارداد صدها میلیون دالری که باید به خزانه دولت واریز شود، حیف و میل می‌شود.

فدامحمد الفت صالح، یکی از این نماینده‌گان گفت: «شرکت تی سی آر سی که قطعاً وجود ندارد؛ چند تا دزد یکجا شده و می‌‎خواهند دارایی عامه را به تاراج ببرند.»

استاد حنیف، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «این شرکت مشوره دهی است، لابراتواری نیست. این شرکت تخصص در ساحه تست ندارد.»

شماری از اعضای مجلس عملی شدن پروژه سنجش نفت و گاز را از سوی شرکت تی سی آر سی، برخلاف منافع کشور می‌گویند.

شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده‌گان تصریح کرد: «خود رییس‌جمهور این را به سارنوالی معرفی می‌کند و از صحنه دور می‌شود. چرا دوباره با این شرکت قرارداد می‌شود؟»

اما ادارۀ نورم و استندرد می‌گوید هرچند که رییس‌جمهور غنی سال پار در حکمی شرکت تی سی آر سی را به سارنوالی معرفی کرده بود، اما چهارده روز بعد کمیسیون ملی تدارکات، پیمان سنجش کیفیت نفت را به این شرکت داد و از همین‌رو ادارۀ نورم و استندرد به اجرای تصمیم کیسیون تدارکات مکلف بود.

مسؤولان شرکت تی سی آر سی نیز می‌گویند که کار آنان بربنیاد فیصله‌های حکومت و قانونی است.

محمد جمال شینواری، مسؤول شرکت تی سی آر سی در افغانستان اظهار داشت: «در این پروژه یک شمار زیادی از افراد مافیایی دست دارند و بخصوص آن تاجرانی که می‌خواهند مواد بی‌کیفیت داخل افغانستان کنند.»       

با این همه، میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست امروز مجلس گفت که باید این موضوع به‌گونۀ جدی بررسی شود: «به کمیسیون اقتصاد ملی هدایت داده می‌شود که این موضوع را جدی بررسی کند.»

انتقادها از واگذاری پروژۀ سنجش کیفیت نفت و گاز به یک شرکت هندی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند این شرکت هندی سال‌پار به‌علت نداشتن امکانات و فریب‌کاری از سوی رییس‌جمهور به سارنوالی معرفی شده بود.

تصویر بندانگشتی

چگونگی واگذاری پروژۀ سنجش کیفیت نفت و گاز مایع به شرکت هندی «تی اس آر سی» با انتقادهایی در مجلس نماینده‌گان روبه‌رو شده‌است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند این شرکت هندی سال‌پار به‌علت نداشتن امکانات و فریب‌کاری، از سوی رییس‌جمهور به سارنوالی معرفی شده بود.

به گفتۀ نماینده‌گان، اکنون ادارۀ ملی نورم و استندرد بی توجه به این موارد، قرار داد پروژۀ سنجش کیفیت نفت و گاز مایع در بندرهای کشور را به این شرکت هندی واگذار کرده‌است.

این نماینده‌گان می‌گویند که با این قرارداد صدها میلیون دالری که باید به خزانه دولت واریز شود، حیف و میل می‌شود.

فدامحمد الفت صالح، یکی از این نماینده‌گان گفت: «شرکت تی سی آر سی که قطعاً وجود ندارد؛ چند تا دزد یکجا شده و می‌‎خواهند دارایی عامه را به تاراج ببرند.»

استاد حنیف، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «این شرکت مشوره دهی است، لابراتواری نیست. این شرکت تخصص در ساحه تست ندارد.»

شماری از اعضای مجلس عملی شدن پروژه سنجش نفت و گاز را از سوی شرکت تی سی آر سی، برخلاف منافع کشور می‌گویند.

شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده‌گان تصریح کرد: «خود رییس‌جمهور این را به سارنوالی معرفی می‌کند و از صحنه دور می‌شود. چرا دوباره با این شرکت قرارداد می‌شود؟»

اما ادارۀ نورم و استندرد می‌گوید هرچند که رییس‌جمهور غنی سال پار در حکمی شرکت تی سی آر سی را به سارنوالی معرفی کرده بود، اما چهارده روز بعد کمیسیون ملی تدارکات، پیمان سنجش کیفیت نفت را به این شرکت داد و از همین‌رو ادارۀ نورم و استندرد به اجرای تصمیم کیسیون تدارکات مکلف بود.

مسؤولان شرکت تی سی آر سی نیز می‌گویند که کار آنان بربنیاد فیصله‌های حکومت و قانونی است.

محمد جمال شینواری، مسؤول شرکت تی سی آر سی در افغانستان اظهار داشت: «در این پروژه یک شمار زیادی از افراد مافیایی دست دارند و بخصوص آن تاجرانی که می‌خواهند مواد بی‌کیفیت داخل افغانستان کنند.»       

با این همه، میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست امروز مجلس گفت که باید این موضوع به‌گونۀ جدی بررسی شود: «به کمیسیون اقتصاد ملی هدایت داده می‌شود که این موضوع را جدی بررسی کند.»

هم‌رسانی کنید