Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

معاون رهبر طالبان: نظام آینده باید همه‌شمول و اسلامی باشد

ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان می‌گوید که نظام آینده افغانستان باید همه‌شمول و یک نظام اسلامی باشد.

ملا برادر در یک برنامۀ مرکز پژوهشی بشردوستانه و منازعات تأکید می ورزد که نگهداری از زیربناهای عامه، حفظ حقوق زنان و رسانه‌ها بر بنیاد آموزه‌های دین اسلام و داشتن روابط بهتر با تمامی کشورها از مسوولیت‌های مهم نظام آینده خواهند بود.

با این همه هیات جمهوری اسلامی افغانستان در گام نخست تأمین آتش‌بس را یکی از اولویت‌های مهم این هیات در مذاکرات صلح می‌داند.

 باید گفت که این نخستین بار است که ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر گروه طالبان و مسوول دفتر طالبان در قطر در باره جزییات نظام آینده در یک برنامه مرکز پژوهشی بشردوستانه و منازعات اشاره‌هایی داشته است.

آقای برادر گفته است که نظام آینده همه شمول و اسلامی باشد.

معاون رهبر طالبان نگه داری از زیربناهای عامه، از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر، روابط بهتر با همسایه‌ها و تمامی کشورها، ادامۀ دریافت کمک‌های جهانی و تامین آزادی‌های زنان و رسانه‌ها را بر بنیاد منافع ملی و آموزش های دین اسلام، از مسوولیت های مهم نظام آینده گفته است.

فرصت تاریخی برای صلح

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در باره روند جاری صلح در افغانستان این روند را یک فرصت تاریخی عنوان کرد و گفت:«افغانستان اکنون با فرصتی تاریخی برای صلح روبرو است و ناتو به شدت از روند صلح افغانستان حمایت می کند. در ماه‌های آینده با تصمیمات دشواری در باره  حضور آینده خود دراین کشور روبرو خواهیم شد. اما هرچه تصمیم گرفتیم ، باید این کار را به صورت هماهنگ و منظم انجام دهیم.»

اما حکومت افغانستان حفظ نظام جمهوریت، قانون اساسی و دست آوردهای دو دهه گذشته را در این مذاکرات مهم می داند.

دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور گفت:«این (آتش بس) خواست مردم افغانستان است، در لویه جرگه مشورتی صلح نیز نظام جمهوریت و ادامه جمهوریت بحث اساسی بود.»

از سویی هم یک نسخه کارشیوه آغاز مذاکرات صلح که به طلوع نیوز رسیده است نشان می دهد که این مذاکرات بر بنیاد چهار اصل: توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان، خواست مردم افغانستان برای تامین صلح پایدار، تعهد دو طرف مذاکره کننده به تامین صلح پایدار و خواست های سازمان ملل متحد برای برقراری یک صلح پایدار به پیش برده می شوند.

این کارشیوه که بیست و یک ماده دارد احترام متقابل در هنگام مذاکرات، حل موارد اختلافی از سوی گروه های کاری، حل اختلاف‌های شرعی از سوی دو هیات، حضور نداشتن کشور های تسهیل کننده در مذاکرات، بحث نشدن در باره مواردی که از پیش روی آن توافق شده است و محرمیت مذاکرات و نیز به دور نگه داشتن رسانه ها از محل مذاکرات مهم ترین بند های این کار شیوه هستند.

مهم ترین ماده های کارشیوه آغاز مذاکرات

۱- احترام متقابل در هنگام مذاکرات

۲- حوصله مندی در شنیدن سخنرانی های طرف ها

۳- حل اختلاف ها از سوی گروه های کاری

۴- اگر اختلاف های شرعی پیش آمد، هیات های مشترک آن را کنند

۵- جریان مذاکرات باید نگاشته شوند.

۶- در پایان نشست ها دو طرف متنی را با رسانه ها شریک سازند که توافق دو طرف صورت گرفته باشد.

۷- تسهیل کننده گان مذاکرات در نشست ها حضور نمی داشته باشند

۸- محرمیت مذاکرات باید حفظ شوند

۹- رسانه ها از محل مذاکرات دور نگه داشته شوند.

امروز دومین و واپسین روز است که هیات‌های دو طرف در باره آجندای مذاکرات صلح رای زنی‌های میان گروهی را به پیش می برند و انتظار می رود که پس از این رای زنی‌ها، دو طرف در یک نشست مشترک در باره آجندای مذاکرات صلح تصمیم‌های شان را اعلام کنند.

معاون رهبر طالبان: نظام آینده باید همه‌شمول و اسلامی باشد

اما حکومت افغانستان حفظ نظام جمهوریت، قانون اساسی و دست آوردهای دو دهه گذشته را در این مذاکرات مهم می داند.

Thumbnail

ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان می‌گوید که نظام آینده افغانستان باید همه‌شمول و یک نظام اسلامی باشد.

ملا برادر در یک برنامۀ مرکز پژوهشی بشردوستانه و منازعات تأکید می ورزد که نگهداری از زیربناهای عامه، حفظ حقوق زنان و رسانه‌ها بر بنیاد آموزه‌های دین اسلام و داشتن روابط بهتر با تمامی کشورها از مسوولیت‌های مهم نظام آینده خواهند بود.

با این همه هیات جمهوری اسلامی افغانستان در گام نخست تأمین آتش‌بس را یکی از اولویت‌های مهم این هیات در مذاکرات صلح می‌داند.

 باید گفت که این نخستین بار است که ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر گروه طالبان و مسوول دفتر طالبان در قطر در باره جزییات نظام آینده در یک برنامه مرکز پژوهشی بشردوستانه و منازعات اشاره‌هایی داشته است.

آقای برادر گفته است که نظام آینده همه شمول و اسلامی باشد.

معاون رهبر طالبان نگه داری از زیربناهای عامه، از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر، روابط بهتر با همسایه‌ها و تمامی کشورها، ادامۀ دریافت کمک‌های جهانی و تامین آزادی‌های زنان و رسانه‌ها را بر بنیاد منافع ملی و آموزش های دین اسلام، از مسوولیت های مهم نظام آینده گفته است.

فرصت تاریخی برای صلح

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در باره روند جاری صلح در افغانستان این روند را یک فرصت تاریخی عنوان کرد و گفت:«افغانستان اکنون با فرصتی تاریخی برای صلح روبرو است و ناتو به شدت از روند صلح افغانستان حمایت می کند. در ماه‌های آینده با تصمیمات دشواری در باره  حضور آینده خود دراین کشور روبرو خواهیم شد. اما هرچه تصمیم گرفتیم ، باید این کار را به صورت هماهنگ و منظم انجام دهیم.»

اما حکومت افغانستان حفظ نظام جمهوریت، قانون اساسی و دست آوردهای دو دهه گذشته را در این مذاکرات مهم می داند.

دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور گفت:«این (آتش بس) خواست مردم افغانستان است، در لویه جرگه مشورتی صلح نیز نظام جمهوریت و ادامه جمهوریت بحث اساسی بود.»

از سویی هم یک نسخه کارشیوه آغاز مذاکرات صلح که به طلوع نیوز رسیده است نشان می دهد که این مذاکرات بر بنیاد چهار اصل: توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان، خواست مردم افغانستان برای تامین صلح پایدار، تعهد دو طرف مذاکره کننده به تامین صلح پایدار و خواست های سازمان ملل متحد برای برقراری یک صلح پایدار به پیش برده می شوند.

این کارشیوه که بیست و یک ماده دارد احترام متقابل در هنگام مذاکرات، حل موارد اختلافی از سوی گروه های کاری، حل اختلاف‌های شرعی از سوی دو هیات، حضور نداشتن کشور های تسهیل کننده در مذاکرات، بحث نشدن در باره مواردی که از پیش روی آن توافق شده است و محرمیت مذاکرات و نیز به دور نگه داشتن رسانه ها از محل مذاکرات مهم ترین بند های این کار شیوه هستند.

مهم ترین ماده های کارشیوه آغاز مذاکرات

۱- احترام متقابل در هنگام مذاکرات

۲- حوصله مندی در شنیدن سخنرانی های طرف ها

۳- حل اختلاف ها از سوی گروه های کاری

۴- اگر اختلاف های شرعی پیش آمد، هیات های مشترک آن را کنند

۵- جریان مذاکرات باید نگاشته شوند.

۶- در پایان نشست ها دو طرف متنی را با رسانه ها شریک سازند که توافق دو طرف صورت گرفته باشد.

۷- تسهیل کننده گان مذاکرات در نشست ها حضور نمی داشته باشند

۸- محرمیت مذاکرات باید حفظ شوند

۹- رسانه ها از محل مذاکرات دور نگه داشته شوند.

امروز دومین و واپسین روز است که هیات‌های دو طرف در باره آجندای مذاکرات صلح رای زنی‌های میان گروهی را به پیش می برند و انتظار می رود که پس از این رای زنی‌ها، دو طرف در یک نشست مشترک در باره آجندای مذاکرات صلح تصمیم‌های شان را اعلام کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره