Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مخالفت طالبان با خواست برگزاری دور بعدی مذاکرات در افغانستان

طالبان با اعلام مخالفت به خواست رییس جمهور غنی برای برگذاری دور بعدی مذاکرات در داخل افغانستان، این خواست را تخریب روند مذاکرات صلح می گویند.

سخنگوی هیات مذاکره کننده طالبان به طلوع نیوز می گوید که مخربین روند صلح با چنین خواستی، قدرت و منافع فردی شان را در خطر می بینند.

یک روز پس از در خواست رییس جمهور غنی برای پیشبرد دور دوم مذاکرات صلح در داخل افغانستان، طالبان در این باره واکنش نشان می دهند و می گویند که مخربین مذاکرات صلح با چنین خواستی قدرت و منافع فردی شان را در خطر می بینند.

سخنگوی هیات مذاکره کننده طالبان می گوید که هیات های دو طرف برای آغاز دور بعدی مذاکرات که قرار است به روز پنجم ماه جنوری در دوحه از سر گرفته شوند، توافق کرده اند.

محمد نعیم، سخنگوی هیات مذاکره کننده طالبان، گفت: «اکثریت مناطق کشور تحت تسلط ما است و ما هر قسمی که تصمیم می گیریم مربوط خود ما می شود، البته همین آدرس ها است که چندی پیش از ملل متحد خواسته بودند که اعضای امارت اسلامی در لیست سیاه باشند و بر امارت فشار آورده شود، این همه گفته ها در یک تناقض قرار دارند.»

اما وزارت امور خارجه ادامه دور های بعدی مذاکرات صلح را در داخل افغانستان برای پیروزی این مذاکرات بسیار مهم می داند.

گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان برای تیم طالبان یک فرصت می دهد که با واقعیت های افغانستان و با سطح بلند خشونت ها و دردی را که مردم می بینند وصل شوند.»

رییس جمهور اشرف غنی در نشست روز دوشنبه کابینه گفت که همان گونه که حمدالله محب مشاور امنیت ملی گفته است، دور دوم مذاکرات صلح باید در خاک افغانستان برگزار شود. 

آقای غنی گفت: می‌خواهم به قوت اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان را در باره اینکه ما ترجیح می دهیم تا دور دوم مذاکرات صلح در افغانستان انجام شود را، تایید کنم.»

آقای غنی گفت: «هرگاه طالبان ادعا دارند که در سرزمین افغانستان اند؛ پس چرا در خاک افغانستان مذاکره نمی‌کنند؟ هرجایی از افغانستان را که آن ها بخواهند، دولت افغانستان آماده است تا با آن‌ها مذاکره کند.

او گفت که افغان‌ها در خیمه هم می توانند مذاکره کنند، در سردی هم. 

آقای غنی افزود: «وقت آن نیست که هوتل های مفشن پیش شرط همه گذاشته شود. ضروری است که همه‌ی مردم ببینند تا مذاکرات چگونه انجام می شود؟ روی کدام موضوعات تمرکز می‌شود و چرا؟»

این در حالی است که به گفتۀ مذاکره کننده گان دور نخست گفتگوهای صلح به پایان رسیده اند و دو طرف برای مشوره های بیشتر در باره خواست های دو طرف روی اجندای گفتگوها، به به یک وقفه ۲۳ روزه رفته اند. 

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور روز جمعه گفت که مراحل باقی‌ماندۀ صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باید در داخل افغانستان تعقیب شوند.

آقای محب در تویترش نگاشته‌است که دولت دربارۀ مکان این گفت‌وگوها ملاحظه‌یی ندارد و آماده‌است هر مکانی را که طالبان پیشنهاد کنند بپذیرد.

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور تأکید کرده‌است که تجربه‌ نشان داده‌است که صلح در بیرون، از شرایط بیرونی متأثیر می‌شود و به نفع افغانستان نیست. 

او افزوده‌است که پیشبرد روند صلح در داخل افغانستان نه تنها هزینۀ اضافی را کاهش می‌دهد که به مردم افغانستان توان مالکیت و نظارت از این روند را نیز می‌دهد.

مخالفت طالبان با خواست برگزاری دور بعدی مذاکرات در افغانستان

سخنگوی طالبان می‌گوید که مخربین روند صلح با چنین خواستی، قدرت و منافع فردی شان را در خطر می بینند.

Thumbnail

طالبان با اعلام مخالفت به خواست رییس جمهور غنی برای برگذاری دور بعدی مذاکرات در داخل افغانستان، این خواست را تخریب روند مذاکرات صلح می گویند.

سخنگوی هیات مذاکره کننده طالبان به طلوع نیوز می گوید که مخربین روند صلح با چنین خواستی، قدرت و منافع فردی شان را در خطر می بینند.

یک روز پس از در خواست رییس جمهور غنی برای پیشبرد دور دوم مذاکرات صلح در داخل افغانستان، طالبان در این باره واکنش نشان می دهند و می گویند که مخربین مذاکرات صلح با چنین خواستی قدرت و منافع فردی شان را در خطر می بینند.

سخنگوی هیات مذاکره کننده طالبان می گوید که هیات های دو طرف برای آغاز دور بعدی مذاکرات که قرار است به روز پنجم ماه جنوری در دوحه از سر گرفته شوند، توافق کرده اند.

محمد نعیم، سخنگوی هیات مذاکره کننده طالبان، گفت: «اکثریت مناطق کشور تحت تسلط ما است و ما هر قسمی که تصمیم می گیریم مربوط خود ما می شود، البته همین آدرس ها است که چندی پیش از ملل متحد خواسته بودند که اعضای امارت اسلامی در لیست سیاه باشند و بر امارت فشار آورده شود، این همه گفته ها در یک تناقض قرار دارند.»

اما وزارت امور خارجه ادامه دور های بعدی مذاکرات صلح را در داخل افغانستان برای پیروزی این مذاکرات بسیار مهم می داند.

گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان برای تیم طالبان یک فرصت می دهد که با واقعیت های افغانستان و با سطح بلند خشونت ها و دردی را که مردم می بینند وصل شوند.»

رییس جمهور اشرف غنی در نشست روز دوشنبه کابینه گفت که همان گونه که حمدالله محب مشاور امنیت ملی گفته است، دور دوم مذاکرات صلح باید در خاک افغانستان برگزار شود. 

آقای غنی گفت: می‌خواهم به قوت اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان را در باره اینکه ما ترجیح می دهیم تا دور دوم مذاکرات صلح در افغانستان انجام شود را، تایید کنم.»

آقای غنی گفت: «هرگاه طالبان ادعا دارند که در سرزمین افغانستان اند؛ پس چرا در خاک افغانستان مذاکره نمی‌کنند؟ هرجایی از افغانستان را که آن ها بخواهند، دولت افغانستان آماده است تا با آن‌ها مذاکره کند.

او گفت که افغان‌ها در خیمه هم می توانند مذاکره کنند، در سردی هم. 

آقای غنی افزود: «وقت آن نیست که هوتل های مفشن پیش شرط همه گذاشته شود. ضروری است که همه‌ی مردم ببینند تا مذاکرات چگونه انجام می شود؟ روی کدام موضوعات تمرکز می‌شود و چرا؟»

این در حالی است که به گفتۀ مذاکره کننده گان دور نخست گفتگوهای صلح به پایان رسیده اند و دو طرف برای مشوره های بیشتر در باره خواست های دو طرف روی اجندای گفتگوها، به به یک وقفه ۲۳ روزه رفته اند. 

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور روز جمعه گفت که مراحل باقی‌ماندۀ صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باید در داخل افغانستان تعقیب شوند.

آقای محب در تویترش نگاشته‌است که دولت دربارۀ مکان این گفت‌وگوها ملاحظه‌یی ندارد و آماده‌است هر مکانی را که طالبان پیشنهاد کنند بپذیرد.

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور تأکید کرده‌است که تجربه‌ نشان داده‌است که صلح در بیرون، از شرایط بیرونی متأثیر می‌شود و به نفع افغانستان نیست. 

او افزوده‌است که پیشبرد روند صلح در داخل افغانستان نه تنها هزینۀ اضافی را کاهش می‌دهد که به مردم افغانستان توان مالکیت و نظارت از این روند را نیز می‌دهد.

هم‌رسانی کنید