Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان: در عدم تکمیل کابینه بودجۀ سال آینده تأیید نمی‌شود

شماری از اعضای مجلس نماینده‌‎گان هشدار می‌دهند که هرگاه حکومت اعضای باقی‌ماندۀ کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی نکند، آنان بودجۀ سال ۱۴۰۰را تأیید نخواهند کرد.

این قانون گذاران به این باور اند که حکومت هرچند خودرا مدافع نظام جمهوری و دموکراسی می‌داند اما برخلاف آن عمل می‌کند و در معرفی اعضای تازۀ کابینه بی‌پروایی نشان می‌دهد.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «ادامۀ کار نامزد وزیرانی که از مجلس رأی اعتماد اخذ نکردند، خلاف قانون اساسی، قانون سرپرست‌ها و اخلاق اداری است.»

 زلمی نوری، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «قحط الرجال در این وطن نیست، همان عزیزانی که از این‌ها کرده عزیزتر اند برایت (رییس‌جمهور غنی) همان‌ها را معرفی کن، اما قانون را پامال نکن.»

مجلس نماینده‌گان دوهفته پیش از میان بیست و پنج نامزد وزیز به سه نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی رأی اعتماد نداد. 

در این میان، آرای نامزد وزیر امور زنان جنجالی شد. مجلس نماینده‌گان تاکنون در این باره تصمیم‌اش را اعلام نکرده‌است.

آرش شهیرپور، قانون دان نیز می‌گوید که ادامۀ کار سرپرستان خلاف قانون است: «در عمل دیده شده که رییس‌جمهور و وزیران به قاعده‌های حقوق این کشور کمتر ارزش و احترام قایل استند.»

اما، فاطمه مورچل، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در این باره اظهار داشت:«رییس‌جمهور به صلاحیت‌های شورای ملی به‌شمول مجلس نماینده‌گان احترام قایل است.... و دربارۀ تکمیل کابینه کار جریان دارد.»

نماینده‌گان: در عدم تکمیل کابینه بودجۀ سال آینده تأیید نمی‌شود

مجلس نماینده‌گان دوهفته پیش از میان بیست و پنج نامزد وزیز به سه نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی رأی اعتماد نداد. 

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌‎گان هشدار می‌دهند که هرگاه حکومت اعضای باقی‌ماندۀ کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی نکند، آنان بودجۀ سال ۱۴۰۰را تأیید نخواهند کرد.

این قانون گذاران به این باور اند که حکومت هرچند خودرا مدافع نظام جمهوری و دموکراسی می‌داند اما برخلاف آن عمل می‌کند و در معرفی اعضای تازۀ کابینه بی‌پروایی نشان می‌دهد.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «ادامۀ کار نامزد وزیرانی که از مجلس رأی اعتماد اخذ نکردند، خلاف قانون اساسی، قانون سرپرست‌ها و اخلاق اداری است.»

 زلمی نوری، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «قحط الرجال در این وطن نیست، همان عزیزانی که از این‌ها کرده عزیزتر اند برایت (رییس‌جمهور غنی) همان‌ها را معرفی کن، اما قانون را پامال نکن.»

مجلس نماینده‌گان دوهفته پیش از میان بیست و پنج نامزد وزیز به سه نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی رأی اعتماد نداد. 

در این میان، آرای نامزد وزیر امور زنان جنجالی شد. مجلس نماینده‌گان تاکنون در این باره تصمیم‌اش را اعلام نکرده‌است.

آرش شهیرپور، قانون دان نیز می‌گوید که ادامۀ کار سرپرستان خلاف قانون است: «در عمل دیده شده که رییس‌جمهور و وزیران به قاعده‌های حقوق این کشور کمتر ارزش و احترام قایل استند.»

اما، فاطمه مورچل، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در این باره اظهار داشت:«رییس‌جمهور به صلاحیت‌های شورای ملی به‌شمول مجلس نماینده‌گان احترام قایل است.... و دربارۀ تکمیل کابینه کار جریان دارد.»

هم‌رسانی کنید