Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ملا برادر: رهبری طالبان در پاکستان در جریان مذاکرات صلح قرار دارد

ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان می‌گوید که تمامی فیصله‌ها را در مذاکرات صلح پس از شریک ساختن با رهبری و شورای علمای این گروه در پاکستان نهایی می سازند.

ملا برادر این گفته‌ها را در دیدار با زخمیان این گروه در شهر کراچی پاکستان ابراز کرده‌است و نیز تاکید می ورزد که رهبری طالبان در پاکستان حضور دارد. اما طالبان در باره محل این سخنرانی ملا برادر تاکنون چیزی نگفته‌اند.

ازسوی دیگر منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که یک هیات طالبان به رهبری ملاعبدالغنی برادر که از قطر به پاکستان رفته است دردیدار با فرمانده‌هان جنگی طالبان، در بارۀ کاهش خشونت‌ها گفت‎وگو کرده‌است.

 بر بنیاد گزارش ها ملا برادر به زخمیان طالبان در شهر کراچی پاکستان سخنرانی کرده است.

ملا برادر در جمع هواداران این گروه در کراچی گفته‌است:«اینجا اگر چه هر چیزی بر ما گذشته است، اما باز هم مجبور هستیم که بیایم چرا که در این جا افراد معدودی نیستند، در این جا تمام رهبری ما و شما قرار دارند.»

این مقام طالبان به هواداران اش اطمینان می دهد که مذاکرات صلح در مشوره با رهبری این گروه به پیش برده می شود.

برادر افزود:«اگر مذاکرات کلی و یا جزیی در آن جا می کنیم به این جا با رهبران و شورای عالمان شریک ساخته می شود و دوباره آن موضوع برای ما می رسد و ما بر بنیاد آن عمل می کنیم.» 

اما این سخن رانی معاون رهبر طالبان و مسوول دفتر این گروه در قطر این جا در افغانستان نیز واکنش بر انگیز شده است.

حاجی دین محمد،  معاون شورای عالی مصالحه ملی گفت:«از پیش بودند، اما حالا اقرار کردند و تا حالا روند همین طور است و از همین خاطر است که نقش پاکستان هم مهم شده است.»

با این همه منابع نزدیک به طالبان می گویند، هیات طالبان که از قطر به پاکستان رفته است با فرمانده هان جنگی این گروه در باره چگونگی کاهش خشونت‌ها رایزنی کرده‌است.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه در این باره گفت:«گفته می شود که طالبان رفته اند تا با رهبران سیاسی و نظامی مشوره کنند تا در برابر فشار های جامعه جهانی یک واکنش مثبت نشان بدهند.»

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد گفت:«از طرف پاکستان بر طالبان کدام فشار تازه وارد نشده است که آتش بس را قبول کنند و یا خشونت‌ها را کاهش دهند.»

به باور منابع نزدیک به طالبان، هیات مذاکره کننده طالبان با فرمانده‌هان جنگی این گروه در حالی به رای زنی ها می پردازد که پیش از این وزیر امور داخله بربنیاد اطلاعات استخباراتی گفته است که  شورای پشاور به طالبان دستورداده است تا حمله های شان را درشهرهای افغانستان افزایش دهند.

ملا برادر: رهبری طالبان در پاکستان در جریان مذاکرات صلح قرار دارد

 بر بنیاد گزارش ها ملا برادر به زخمیان طالبان در شهر کراچی پاکستان سخنرانی کرده است.

Thumbnail

ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان می‌گوید که تمامی فیصله‌ها را در مذاکرات صلح پس از شریک ساختن با رهبری و شورای علمای این گروه در پاکستان نهایی می سازند.

ملا برادر این گفته‌ها را در دیدار با زخمیان این گروه در شهر کراچی پاکستان ابراز کرده‌است و نیز تاکید می ورزد که رهبری طالبان در پاکستان حضور دارد. اما طالبان در باره محل این سخنرانی ملا برادر تاکنون چیزی نگفته‌اند.

ازسوی دیگر منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که یک هیات طالبان به رهبری ملاعبدالغنی برادر که از قطر به پاکستان رفته است دردیدار با فرمانده‌هان جنگی طالبان، در بارۀ کاهش خشونت‌ها گفت‎وگو کرده‌است.

 بر بنیاد گزارش ها ملا برادر به زخمیان طالبان در شهر کراچی پاکستان سخنرانی کرده است.

ملا برادر در جمع هواداران این گروه در کراچی گفته‌است:«اینجا اگر چه هر چیزی بر ما گذشته است، اما باز هم مجبور هستیم که بیایم چرا که در این جا افراد معدودی نیستند، در این جا تمام رهبری ما و شما قرار دارند.»

این مقام طالبان به هواداران اش اطمینان می دهد که مذاکرات صلح در مشوره با رهبری این گروه به پیش برده می شود.

برادر افزود:«اگر مذاکرات کلی و یا جزیی در آن جا می کنیم به این جا با رهبران و شورای عالمان شریک ساخته می شود و دوباره آن موضوع برای ما می رسد و ما بر بنیاد آن عمل می کنیم.» 

اما این سخن رانی معاون رهبر طالبان و مسوول دفتر این گروه در قطر این جا در افغانستان نیز واکنش بر انگیز شده است.

حاجی دین محمد،  معاون شورای عالی مصالحه ملی گفت:«از پیش بودند، اما حالا اقرار کردند و تا حالا روند همین طور است و از همین خاطر است که نقش پاکستان هم مهم شده است.»

با این همه منابع نزدیک به طالبان می گویند، هیات طالبان که از قطر به پاکستان رفته است با فرمانده هان جنگی این گروه در باره چگونگی کاهش خشونت‌ها رایزنی کرده‌است.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه در این باره گفت:«گفته می شود که طالبان رفته اند تا با رهبران سیاسی و نظامی مشوره کنند تا در برابر فشار های جامعه جهانی یک واکنش مثبت نشان بدهند.»

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد گفت:«از طرف پاکستان بر طالبان کدام فشار تازه وارد نشده است که آتش بس را قبول کنند و یا خشونت‌ها را کاهش دهند.»

به باور منابع نزدیک به طالبان، هیات مذاکره کننده طالبان با فرمانده‌هان جنگی این گروه در حالی به رای زنی ها می پردازد که پیش از این وزیر امور داخله بربنیاد اطلاعات استخباراتی گفته است که  شورای پشاور به طالبان دستورداده است تا حمله های شان را درشهرهای افغانستان افزایش دهند.

هم‌رسانی کنید