Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

"اختلاف‌های سیاسی می‌توانند آسیب جدی به مذاکرات صلح وارد کنند"

یک عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هشدار می‌دهد که اختلاف‌ها و چند دسته‌گی سیاسی در درون کشور، مذاکرات صلح را با طالبان آسیب جدی خواهد زد.

حفیظ منصور می‌گوید که هر گونه کار شکنی از سوی طرف‌های مذاکره کننده به صلاح افغانستان و مذاکرات صلح نیست و فشارهای سنگینی را به همراه خواهد داشت.

این عضو هیات جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان از شورای عالی مصالحه ملی دستور میگیرد ورییس جمهورغنی تنها می تواند به آنان مشوره بدهد.

در حالی که انتظار می رود تا کمتر از دو هفته دیگر دور دوم مذاکرات صلح دردوحه برگزار شود حفیظ منصور از اعضای هیات جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که چند دسته گی سیاسی در کشور، به سود افغانستان نیست.

آقای منصور در این باره بیان داشت:«هر جانبی که کار شکنی بکند با فشارهای سنگین می تواند رو به رو شود و چنین چیزی را من قطعا به صلاح افغانستان به صلاح مردم افغانستان و سود این گفت و گو ها نمیدانم.»

عطا الله لودین، عضو هیات جمهوری اسلامی افغانستان گفت:«حداقل برای تیم مذاکراتی و برای آجندای مذاکراتی خطوط اساسی بدهند.»

او می گوید که اعضای هیات جمهوری اسلامی افغانستان تنها به شورای عالی مصالحه پاسخگو است و از این شورا دستور میگیرد.

حفیظ منصور می افزاید:«عالیترین مرجع که می تواند درباره صلح تصمیم بگیرد شورای عالی مصالحه است و جای دیگر کس دیگر می تواند مشوره بدهد اما این مشوره قبول میشود یا نه.»

قراراست پیش ازبرگشت هیآت به دوحه ، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی برای بحث درباره آجندای مذاکرات صلح نیز درکابل برگزار شود.

اسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت:«هر روزی که این مذاکرات معطل می شود جفای در حق ملت افغانستان است.»

ازسوی دیگر رییس شورای عالی مصالحه ملی دردیدار با رییس جمهور تاجیکستان دردوشنبه درباره روند صلح کشور گفت وگو کرد.

عبدالله عبدالله رییش شورای عالی مصالحه ملی گفت:«رییس جمهور این کشور به این عقیده است همیشه که  صلح در افغانستان آرامی در افغانستان به صلح در تمام منطقه و ترقی منطقه ارتباط دارد.»

همزمان با این مشاور امنیت ملی کشور پس از آذربایجان به ایران رفته است.

 یک منبع می‌گوید که هدف سفر حمدالله محب به آذربایجان، جلب همکاری این کشور در تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان بوده است.

ازوجود تفاوت ها دردیدگاه‌های کشورهای منطقه از جمله پاکستان وایران بر می آید که تاکنون اجماع کامل منطقه‌یی دربرابر روند صلح افغانستان به میان نیامده‌است.

"اختلاف‌های سیاسی می‌توانند آسیب جدی به مذاکرات صلح وارد کنند"

عطا الله لودین، عضو هیات جمهوری اسلامی افغانستان گفت:«حداقل برای تیم مذاکراتی و برای آجندای مذاکراتی خطوط اساسی بدهند.»

Thumbnail

یک عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هشدار می‌دهد که اختلاف‌ها و چند دسته‌گی سیاسی در درون کشور، مذاکرات صلح را با طالبان آسیب جدی خواهد زد.

حفیظ منصور می‌گوید که هر گونه کار شکنی از سوی طرف‌های مذاکره کننده به صلاح افغانستان و مذاکرات صلح نیست و فشارهای سنگینی را به همراه خواهد داشت.

این عضو هیات جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان از شورای عالی مصالحه ملی دستور میگیرد ورییس جمهورغنی تنها می تواند به آنان مشوره بدهد.

در حالی که انتظار می رود تا کمتر از دو هفته دیگر دور دوم مذاکرات صلح دردوحه برگزار شود حفیظ منصور از اعضای هیات جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که چند دسته گی سیاسی در کشور، به سود افغانستان نیست.

آقای منصور در این باره بیان داشت:«هر جانبی که کار شکنی بکند با فشارهای سنگین می تواند رو به رو شود و چنین چیزی را من قطعا به صلاح افغانستان به صلاح مردم افغانستان و سود این گفت و گو ها نمیدانم.»

عطا الله لودین، عضو هیات جمهوری اسلامی افغانستان گفت:«حداقل برای تیم مذاکراتی و برای آجندای مذاکراتی خطوط اساسی بدهند.»

او می گوید که اعضای هیات جمهوری اسلامی افغانستان تنها به شورای عالی مصالحه پاسخگو است و از این شورا دستور میگیرد.

حفیظ منصور می افزاید:«عالیترین مرجع که می تواند درباره صلح تصمیم بگیرد شورای عالی مصالحه است و جای دیگر کس دیگر می تواند مشوره بدهد اما این مشوره قبول میشود یا نه.»

قراراست پیش ازبرگشت هیآت به دوحه ، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی برای بحث درباره آجندای مذاکرات صلح نیز درکابل برگزار شود.

اسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت:«هر روزی که این مذاکرات معطل می شود جفای در حق ملت افغانستان است.»

ازسوی دیگر رییس شورای عالی مصالحه ملی دردیدار با رییس جمهور تاجیکستان دردوشنبه درباره روند صلح کشور گفت وگو کرد.

عبدالله عبدالله رییش شورای عالی مصالحه ملی گفت:«رییس جمهور این کشور به این عقیده است همیشه که  صلح در افغانستان آرامی در افغانستان به صلح در تمام منطقه و ترقی منطقه ارتباط دارد.»

همزمان با این مشاور امنیت ملی کشور پس از آذربایجان به ایران رفته است.

 یک منبع می‌گوید که هدف سفر حمدالله محب به آذربایجان، جلب همکاری این کشور در تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان بوده است.

ازوجود تفاوت ها دردیدگاه‌های کشورهای منطقه از جمله پاکستان وایران بر می آید که تاکنون اجماع کامل منطقه‌یی دربرابر روند صلح افغانستان به میان نیامده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره