Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تا پایان امسال ۵ میلیون شنا‌س‌نامۀ برقی به شهروندان توزیع می‌شود

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات می‌گوید که بربنیاد هدف تعیین شدۀ این اداره، تا پایان امسال در حدود پنج میلیون شناس‌نامۀ برقی به شهروندان کشور توزیع خواهد شد.

جاوید رسولی، رییس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات که امروز یک‌شنبه به مجلس سنا فراخوانده شده بود، گفت که تاکنون هفتاد مرکز توزیع شناس‌نامۀ برقی در کشور ایجاد شده‌اند. شش مرکز در ایران ایجاد شده‌اند و قرار است در پاکستان و امارات نیز مرکزهای توزیع شنا‌س‌نامۀ برقی به مهاجران افغان ایجاد شوند.

آقای رسولی گفت که اکنون روزانه تا ۱۶هزار شناس‌نامۀ برقی برای شهروندان کشور توزیع می‌شود: «یک هدف چند میلیونی را برای امسال تعیین کردیم که تا آخر سال ما پلان داریم که به بیش از پنج میلیون تن تذکره توزیع بکنیم.»

رییس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در بخش دیگر از سخنانش گفت که دیگر نیاز نیست شناس‌نامه‌های کاغذی شهروندان تأیید شود. پیش از این، شهروندان مکلف بودند برای اجرای کارهای شان، شناس‌نامۀ کاغذی شان را در ادارۀ احصائیه و معلومات تأیید کنند.

جاوید رسولی گفت که این روند فرصت را برای سوء استفاده و آزار و اذیت شهروندان فراهم کرده بود؛ در حالی‌که شناس‌نامه بدون تأییدی ادارۀ احصائیه نیز مدار اعتبار بودند: «همان تعداد از تذکره‌هایی که ما با آنان مشکل داریم به شکل رسمی نهادها شریک کنند ما به اسرع وقت معلومات می‌دهیم در غیر آن صورت روند تأییدی تذکره زمینه را برای ضیاع وقت و سوء استفاده مهیا کرده بود و هیچ مفادی برای مردم نداشت.»

بربنیاد یافته‌های ادارۀ ملی احصائیه و معلومات جمعیت کشور بیش از ۳۲ میلیون است.

این اداره می‌گوید که آنان روش‌های خوب و معیاری را برای ارقام‌گیری در دست دارند، اما تنها مشکل آنان با سکتور خصوصی است که به‌علت تهدیدهای امنیتی، اطلاعات درست و مکمل را ارایه نمی‌کنند.

تا پایان امسال ۵ میلیون شنا‌س‌نامۀ برقی به شهروندان توزیع می‌شود

اکنون روزانه تا ۱۶هزار شناس‌نامۀ برقی برای شهروندان کشور توزیع می‌شود.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات می‌گوید که بربنیاد هدف تعیین شدۀ این اداره، تا پایان امسال در حدود پنج میلیون شناس‌نامۀ برقی به شهروندان کشور توزیع خواهد شد.

جاوید رسولی، رییس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات که امروز یک‌شنبه به مجلس سنا فراخوانده شده بود، گفت که تاکنون هفتاد مرکز توزیع شناس‌نامۀ برقی در کشور ایجاد شده‌اند. شش مرکز در ایران ایجاد شده‌اند و قرار است در پاکستان و امارات نیز مرکزهای توزیع شنا‌س‌نامۀ برقی به مهاجران افغان ایجاد شوند.

آقای رسولی گفت که اکنون روزانه تا ۱۶هزار شناس‌نامۀ برقی برای شهروندان کشور توزیع می‌شود: «یک هدف چند میلیونی را برای امسال تعیین کردیم که تا آخر سال ما پلان داریم که به بیش از پنج میلیون تن تذکره توزیع بکنیم.»

رییس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در بخش دیگر از سخنانش گفت که دیگر نیاز نیست شناس‌نامه‌های کاغذی شهروندان تأیید شود. پیش از این، شهروندان مکلف بودند برای اجرای کارهای شان، شناس‌نامۀ کاغذی شان را در ادارۀ احصائیه و معلومات تأیید کنند.

جاوید رسولی گفت که این روند فرصت را برای سوء استفاده و آزار و اذیت شهروندان فراهم کرده بود؛ در حالی‌که شناس‌نامه بدون تأییدی ادارۀ احصائیه نیز مدار اعتبار بودند: «همان تعداد از تذکره‌هایی که ما با آنان مشکل داریم به شکل رسمی نهادها شریک کنند ما به اسرع وقت معلومات می‌دهیم در غیر آن صورت روند تأییدی تذکره زمینه را برای ضیاع وقت و سوء استفاده مهیا کرده بود و هیچ مفادی برای مردم نداشت.»

بربنیاد یافته‌های ادارۀ ملی احصائیه و معلومات جمعیت کشور بیش از ۳۲ میلیون است.

این اداره می‌گوید که آنان روش‌های خوب و معیاری را برای ارقام‌گیری در دست دارند، اما تنها مشکل آنان با سکتور خصوصی است که به‌علت تهدیدهای امنیتی، اطلاعات درست و مکمل را ارایه نمی‌کنند.

هم‌رسانی کنید