Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اداره هوانوردی ادعاهای حکمتیار دربارۀ پروازهای مشکوک را رد کرد

ادارۀ هوانوردی ملکی نشست و برخاست هواپیماهای بی نام و نشان را در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی رد می‌کند.

در همین حال، سید عمر صبور، رییس این میدان هوایی از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که به رزو جمعه در این باره اظهار نظر کرده بود می‌خواهد که برای ثبوت ادعاهایش سند و مدارک ارایه کند: «دستگاه‌های ما تاکنون همچون طیاره‌های برای ما نشان نداده که بی نام و بی نشان باشد؛ یا در فضای افغانستان عبور کرده باشد، یا در میدان هوایی حامد کرزی نشست کرده باشد.»

آقای صبور می‌گوید که امنیت این میدان هوایی از سوی چندین نهاد تأمین می‌شود و زمینه برای قاچاق پول و طلا از این میدان هوایی به بیرون از کشور فراهم نیست.

حکمتیار گفته‌است که هواپیماهای بی نام و نشان در میدان هوایی کابل نشست و برخاست می‌کنند که در قاچاق پول و طلا نقش دارند: «در حالتی در میدان هوایی کابل به زمین می‌نشینند و پرواز می‌کنند، می‌روند و می‌آیند، به‌طور مکرر که امنیت میدان هوایی هم به‌طور فوق‌العاده و نه توسط محافظان میدان هوایی از محل دیگری تأمین شده‌است.»

حکمتیار از مجلس نماینده‌گان خواسته است تا نشست و برخاست این هواپیماها را بررسی کند.

اداره هوانوردی ادعاهای حکمتیار دربارۀ پروازهای مشکوک را رد کرد

ادارۀ هوانوردی ادعاها دربارۀ نشست و برخاست هواپیماهای ناشناس در کابل را رد کرد

تصویر بندانگشتی

ادارۀ هوانوردی ملکی نشست و برخاست هواپیماهای بی نام و نشان را در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی رد می‌کند.

در همین حال، سید عمر صبور، رییس این میدان هوایی از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که به رزو جمعه در این باره اظهار نظر کرده بود می‌خواهد که برای ثبوت ادعاهایش سند و مدارک ارایه کند: «دستگاه‌های ما تاکنون همچون طیاره‌های برای ما نشان نداده که بی نام و بی نشان باشد؛ یا در فضای افغانستان عبور کرده باشد، یا در میدان هوایی حامد کرزی نشست کرده باشد.»

آقای صبور می‌گوید که امنیت این میدان هوایی از سوی چندین نهاد تأمین می‌شود و زمینه برای قاچاق پول و طلا از این میدان هوایی به بیرون از کشور فراهم نیست.

حکمتیار گفته‌است که هواپیماهای بی نام و نشان در میدان هوایی کابل نشست و برخاست می‌کنند که در قاچاق پول و طلا نقش دارند: «در حالتی در میدان هوایی کابل به زمین می‌نشینند و پرواز می‌کنند، می‌روند و می‌آیند، به‌طور مکرر که امنیت میدان هوایی هم به‌طور فوق‌العاده و نه توسط محافظان میدان هوایی از محل دیگری تأمین شده‌است.»

حکمتیار از مجلس نماینده‌گان خواسته است تا نشست و برخاست این هواپیماها را بررسی کند.

هم‌رسانی کنید