Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال وزارت خارجه از فرانسه برای بزرگداشت از قهرمان ملی کشور

کابل از تصمیم شورای شهر پاریس فرانسه برای بزرگداشت از احمدشاه مسعود قهرمانی ملی کشور استقبال کرد.

در یک خبرنامه وزارت امور خارجه آمده است که این اقدام شورای شهر پاریس برای نصب لوح یادبود احمد شاه مسعود در ناحیه هشتم آن شهر،بیانگر عمق مناسبات دوستانه میان افغانستان و فرانسه است.

وزارت خارجه می گوید که بزرگداشت از شخصیت های ملی همچون قهرمان ملی از سوی کشور های دوست به گسترش اتفاق و همبستگی ملل جهان در مبارزه با هراس افگنی تامین صلح و ثبات و نیز پاسداری از ارزش های مدرن جهان منجر می شود.

شورای شهر پاریس فرانسه نخستین شهر جهان است که از کارنامه های مبارزه صلح و آزادی افغانستان ارج گذاری می کند.

دیوید مارتینون سفیر فرانسه در کابل در این باره گفت که این تصمیم نشان دهنده دوستی نیرومند میان افغانستان و فرانسه است. 

او می گوید که میراث ماندگار احمد شاه مسعود در افغانستان امروزی بسیار مورد نیاز است.

استقبال وزارت خارجه از فرانسه برای بزرگداشت از قهرمان ملی کشور

سفیر فرانسه در کابل می گوید که این تصمیم نشان دهنده دوستی نیرومند میان افغانستان و فرانسه است. 

Thumbnail

کابل از تصمیم شورای شهر پاریس فرانسه برای بزرگداشت از احمدشاه مسعود قهرمانی ملی کشور استقبال کرد.

در یک خبرنامه وزارت امور خارجه آمده است که این اقدام شورای شهر پاریس برای نصب لوح یادبود احمد شاه مسعود در ناحیه هشتم آن شهر،بیانگر عمق مناسبات دوستانه میان افغانستان و فرانسه است.

وزارت خارجه می گوید که بزرگداشت از شخصیت های ملی همچون قهرمان ملی از سوی کشور های دوست به گسترش اتفاق و همبستگی ملل جهان در مبارزه با هراس افگنی تامین صلح و ثبات و نیز پاسداری از ارزش های مدرن جهان منجر می شود.

شورای شهر پاریس فرانسه نخستین شهر جهان است که از کارنامه های مبارزه صلح و آزادی افغانستان ارج گذاری می کند.

دیوید مارتینون سفیر فرانسه در کابل در این باره گفت که این تصمیم نشان دهنده دوستی نیرومند میان افغانستان و فرانسه است. 

او می گوید که میراث ماندگار احمد شاه مسعود در افغانستان امروزی بسیار مورد نیاز است.

هم‌رسانی کنید