Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنجال نماینده‌گان مجلس بر سر ناامنی‌ها در شاهراه کابل-کندهار

بحث درباره اوضاع امنیتی در شاهراه کابل - کندهار درمجلس نماینده گان جنجال برانگیز شد.

پس ازآن که کمال ناصر اصولی یک عضو مجلس با حمایت ازحکومت اوضاع امنیتی را درشاهراه کابل کندهار بهتر از اوضاع امنیتی این شاهراه دردوره جنگ های داخلی دانست، سخنان او با واکنش تند شماری ازنماینده گان ولایت های جنوبی روبه رو شد.

شماری از اعضای مجلس اوضاع امنیتی شاهراه های کشور را نگران کننده میدانند اما کمال ناصر اصولی یک عضو مجلس اوضاع فعلی را بهتر از گذشته میداند.

خان آغا رضایی، رییس کمیسیون امنیتی مجلس نماینده گان، گفت: «مواردی را که یک حکومت جمهوری داشته باشد و به او باور داشته باشد در این جمهوریت وجود ندارد.»

کمال ناصر اصولی، مجلس نماینده گان – خوست، گفت: «جمهوریت فعلی از بیست سال به این سو از سال ۱۳۷۱ بهتر است در سال ۱۳۷۲ در کابل مردم کشته می شد در سال ۱۳۷۳ در شاهراه کندهار با بچه ها نکاح می کردند.»

اما شماری از  نماینده گان هلمند و کندهار دراین باره واکنش های تندی نشان می دهند.

گل احمد کمین، مجلس نماینده گان – کندهار، گفت: «اگرجمهوریت امروز را با جمهوریت ۱۳۷۰ مقایسه می کنید امروز جمهوریت کجاست امروز اولاد کی در امن است.»

کریم اتل، مجلس نماینده گان – هلمند، گفت: «اصولی صاحب شما از هلمند چی خاطره بد دارید.»

برخی دیگری ازنماینده گان حوزه جنوب سخنان آقای اصولی راتوهین به مرمان این منطقه می دانند.

ملالی اسحاقزی، مجلس نماینده گان- کندهار، گفت: «وکیل صاحبان کندهار شما اجازه ندهید به همچون کسانی را که واقعن غلامی می کنند و میایند در داخل تالار توهین می کنند.»

کمال ناصر اصولی، مجلس نماینده گان، گفت: «حرف از کندهار بزرگ نیست اگر وکیل صاحبان کندهار بزرگ ناراحت شده اند من معذرت می خواهم.»

شمار دیگری ازاعضای مجلس نماینده گان می گویند که دربسیاری ازشاهراه ها طالبان حضوردارند وحکومت دربرابراین گروه بی پروا است.

جنجال نماینده‌گان مجلس بر سر ناامنی‌ها در شاهراه کابل-کندهار

شماری از اعضای مجلس اوضاع امنیتی شاهراه های کشور را نگران کننده می دانند اما کمال ناصر اصولی اوضاع فعلی را بهتر از گذشته خواند.

Thumbnail

بحث درباره اوضاع امنیتی در شاهراه کابل - کندهار درمجلس نماینده گان جنجال برانگیز شد.

پس ازآن که کمال ناصر اصولی یک عضو مجلس با حمایت ازحکومت اوضاع امنیتی را درشاهراه کابل کندهار بهتر از اوضاع امنیتی این شاهراه دردوره جنگ های داخلی دانست، سخنان او با واکنش تند شماری ازنماینده گان ولایت های جنوبی روبه رو شد.

شماری از اعضای مجلس اوضاع امنیتی شاهراه های کشور را نگران کننده میدانند اما کمال ناصر اصولی یک عضو مجلس اوضاع فعلی را بهتر از گذشته میداند.

خان آغا رضایی، رییس کمیسیون امنیتی مجلس نماینده گان، گفت: «مواردی را که یک حکومت جمهوری داشته باشد و به او باور داشته باشد در این جمهوریت وجود ندارد.»

کمال ناصر اصولی، مجلس نماینده گان – خوست، گفت: «جمهوریت فعلی از بیست سال به این سو از سال ۱۳۷۱ بهتر است در سال ۱۳۷۲ در کابل مردم کشته می شد در سال ۱۳۷۳ در شاهراه کندهار با بچه ها نکاح می کردند.»

اما شماری از  نماینده گان هلمند و کندهار دراین باره واکنش های تندی نشان می دهند.

گل احمد کمین، مجلس نماینده گان – کندهار، گفت: «اگرجمهوریت امروز را با جمهوریت ۱۳۷۰ مقایسه می کنید امروز جمهوریت کجاست امروز اولاد کی در امن است.»

کریم اتل، مجلس نماینده گان – هلمند، گفت: «اصولی صاحب شما از هلمند چی خاطره بد دارید.»

برخی دیگری ازنماینده گان حوزه جنوب سخنان آقای اصولی راتوهین به مرمان این منطقه می دانند.

ملالی اسحاقزی، مجلس نماینده گان- کندهار، گفت: «وکیل صاحبان کندهار شما اجازه ندهید به همچون کسانی را که واقعن غلامی می کنند و میایند در داخل تالار توهین می کنند.»

کمال ناصر اصولی، مجلس نماینده گان، گفت: «حرف از کندهار بزرگ نیست اگر وکیل صاحبان کندهار بزرگ ناراحت شده اند من معذرت می خواهم.»

شمار دیگری ازاعضای مجلس نماینده گان می گویند که دربسیاری ازشاهراه ها طالبان حضوردارند وحکومت دربرابراین گروه بی پروا است.

هم‌رسانی کنید