Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ارزیابی: ۵۲ درصد خاک افغانستان در کنترل طالبان است

ارزیابی خبرگزاری پژواک نشان می‌دهد ۵۲ درصد خاک افغانستان در کنترل طالبان است؛ اما ۵۹ درصد مردم در بخش‌های زیر کنترل دولت زنده‌گی می‌کنند.

یافته‌های خبرگزاری پژواک هم‌چنین نشان می‌دهد که دولت و طالبان در ارایه فیصدی بخش‌های زیر کنترل شان مبالغه می‌کنند.

بربنیاد این ارزیابی، از جمله ۳۸۸ ولسوالی، طالبان بر ۲۷ ولسوالی و دولت بر ۶۴ ولسوالی کاملاً کنترل دارند و در ولسوالی‌های دیگر در بخش‌هایی دولت و در بخش‌هایی، طالبان کنترل دارند.

در این ارزیابی، سخن‌گوی طالبان ادعا کرده‌است که این گروه بر ۷۰درصد خاک کشور کنترل و نفوذ دارند؛ اما سخن‌گوی وزارت امور داخله گفته‌است که طالبان در هیچ منطقه کشور حضور دایمی ندارند.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور نیز این ادعای طالبان را رد می‌کند: «امروز هم که [طالبان] جلسه می‌گیرند که چگونه مردم افغانستان را بکشند، در کویته جلسه می‌گیرند... ادعای طالبان به‌همین جهت ارزیابی شود.»

در بخش دیگر ارزیابی پژواک آمده‌است که مرکزهای صحی و آموزشی در مناطق زیر کنترل طالبان از سوی حکومت تمویل می‌شوند؛ اما امنیت این مناطق از سوی طالبان تأمین می‌شود.

پژواک، اين امکان را رد نمی‌کند که ممکن است معلومات برخی از پاسخ‌دهنده‌گان در این ارزیابی دقیق نباشد.

مسؤولان خبرگزاری پژواک می‌گویند که این یافته‌ها را در جریان سه ماه - از دهم ماه قوس تا ۱۵ ماه دلو سال روان - بدست آورده‌است. 

به‌گفتۀ مسؤولان خبرگزاری پژواک، در این ارزیابی با ۱۲۶۶ تن گفت‌وگو شده‌است؛ گفت‌وگوهایی که با مطرح ساختن پُرسش‌ها از طریق تيلفون و یا توزیع پرسش‌نامه‌ها به سه نفر در هربخش، صورت گرفته‌اند. 

خبرگزاری پژواک دربارۀ چگونه‌گی یافته‌هایش از ساحات زیر کنترل دولت و طالبان توضیح داده که این خبرگزاری، بخش‌هایی را زیر ادارۀ یکی از طرف‌های درگیر می‌خواند که آن جانب (چه دولت باشد و چه طالبان) در کنار حضور نظامی، بتواند در آن بخش‌ها برنامه‌ها و قوانین خودش را عملی کند.

ارزیابی: ۵۲ درصد خاک افغانستان در کنترل طالبان است

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور ادعای طالبان مبنی‌بر تسلط بر ۷۰ درصد خاک افغانستان را رد کرد.

Thumbnail

ارزیابی خبرگزاری پژواک نشان می‌دهد ۵۲ درصد خاک افغانستان در کنترل طالبان است؛ اما ۵۹ درصد مردم در بخش‌های زیر کنترل دولت زنده‌گی می‌کنند.

یافته‌های خبرگزاری پژواک هم‌چنین نشان می‌دهد که دولت و طالبان در ارایه فیصدی بخش‌های زیر کنترل شان مبالغه می‌کنند.

بربنیاد این ارزیابی، از جمله ۳۸۸ ولسوالی، طالبان بر ۲۷ ولسوالی و دولت بر ۶۴ ولسوالی کاملاً کنترل دارند و در ولسوالی‌های دیگر در بخش‌هایی دولت و در بخش‌هایی، طالبان کنترل دارند.

در این ارزیابی، سخن‌گوی طالبان ادعا کرده‌است که این گروه بر ۷۰درصد خاک کشور کنترل و نفوذ دارند؛ اما سخن‌گوی وزارت امور داخله گفته‌است که طالبان در هیچ منطقه کشور حضور دایمی ندارند.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور نیز این ادعای طالبان را رد می‌کند: «امروز هم که [طالبان] جلسه می‌گیرند که چگونه مردم افغانستان را بکشند، در کویته جلسه می‌گیرند... ادعای طالبان به‌همین جهت ارزیابی شود.»

در بخش دیگر ارزیابی پژواک آمده‌است که مرکزهای صحی و آموزشی در مناطق زیر کنترل طالبان از سوی حکومت تمویل می‌شوند؛ اما امنیت این مناطق از سوی طالبان تأمین می‌شود.

پژواک، اين امکان را رد نمی‌کند که ممکن است معلومات برخی از پاسخ‌دهنده‌گان در این ارزیابی دقیق نباشد.

مسؤولان خبرگزاری پژواک می‌گویند که این یافته‌ها را در جریان سه ماه - از دهم ماه قوس تا ۱۵ ماه دلو سال روان - بدست آورده‌است. 

به‌گفتۀ مسؤولان خبرگزاری پژواک، در این ارزیابی با ۱۲۶۶ تن گفت‌وگو شده‌است؛ گفت‌وگوهایی که با مطرح ساختن پُرسش‌ها از طریق تيلفون و یا توزیع پرسش‌نامه‌ها به سه نفر در هربخش، صورت گرفته‌اند. 

خبرگزاری پژواک دربارۀ چگونه‌گی یافته‌هایش از ساحات زیر کنترل دولت و طالبان توضیح داده که این خبرگزاری، بخش‌هایی را زیر ادارۀ یکی از طرف‌های درگیر می‌خواند که آن جانب (چه دولت باشد و چه طالبان) در کنار حضور نظامی، بتواند در آن بخش‌ها برنامه‌ها و قوانین خودش را عملی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره