Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیگر: سرمایه‌گذاری روی زنان سرمایه‌گذاری روی آیندۀ افغانستان است

جان ساپکو، بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که زنان و دختران افغان در ۲۰ سال گذشته ‌دست آوردهای زیادی داشته‌‌اند.

این گزارش که دیشب در انستیتیوت بروکینگز ارایه شد، آقای ساپکو می‌گوید که هم اکنون ۳.۵ میلیون دختر به مکتب‌ها می‌روند و ۷۰۰ هزار زن دیگر نیز در نهادها و نهادهای دیگر، آموزش می‌بینند درحالی که به‌گفتۀ او درسال ۲۰۰۱ میلادی، زنان حق رفتن به مکتب را نداشتند.

او افزود که امریکا در ۱۸ سال گذشته در حدود ۸۰۰ میلیون دالر برای توانمند سازی زنان در افغانستان، هزینه کرده‌است.

او از امریکا و کشورهای کمک‌کنندۀ دیگر می‌خواهد که هرگونه کمک را به یک حکومت آیندۀ افغانستان، مشروط به نقش فعال زنان در آن حکومت کند.

او بر اهمیت حمایت امریکا از زنان افغان تأکید کرد و می‌گوید: "بی توجهی به زنان در افغانستان، می‌تواند فاجعۀ برای آنها به وجود آورد."

او همچنین می‌گوید: "ما نباید درس تلخی را که به دنبال خروج قبلی از افغانستان آموخته‌ایم، فراموش کنیم. نادیده گرفتن کسانی که قبلاً آنها را تشویق با رشد کرده اید، می‌تواند نه تنها برای آنها، بلکه برای ملت ما نیز به فاجعه منجر شود."

او افزود: "امریکا می‌تواند در شکل دادن به نتیجه‌یی که دستاوردهای زنان و دختران افغانستان را حفظ می‌کند و با طرفداری از نقش پررنگی زنان در روند صلح افغانستان و توافق احتمالی در آینده، نقش داشته باشد."

او تأکید کرد که این پرسش در روند صلح افغانستان بسیار حیاتی است که آیا موفقیت‌ها و سرمایه‌گذاری در بهبود زنده‌گی زنان و دختران افغانستان به عنوان میراث ماندگار، باقی خواهد ماند یا خیر؟

او می‌افزاید: "ما نمی‌توانیم دربارۀ چالش‌هایی که زنان و دختران در افغانستان همچنان با آن روبه‌رو هستند، ساده لوح باشیم. هیچ اشتباهی نباید کرد."

در گزارش تازۀ سیگر با ۶۵ زن و مرد افغان از ۱۴ ولایت کشور، گفت‌وگو شده‌است.

سیگر افزوده است که گزارش تازه دربارۀ زنان، نخستین تحلیل جامع و مستقل دولت از تلاش‌های امریکا برای حمایت از برابری جنسیتی در افغانستان است.

سیگر: سرمایه‌گذاری روی زنان سرمایه‌گذاری روی آیندۀ افغانستان است

سیگر بر حفظ حقوق و دست‌آوردهای زنان در روند صلح افغانستان تأکید کرد.

Thumbnail

جان ساپکو، بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که زنان و دختران افغان در ۲۰ سال گذشته ‌دست آوردهای زیادی داشته‌‌اند.

این گزارش که دیشب در انستیتیوت بروکینگز ارایه شد، آقای ساپکو می‌گوید که هم اکنون ۳.۵ میلیون دختر به مکتب‌ها می‌روند و ۷۰۰ هزار زن دیگر نیز در نهادها و نهادهای دیگر، آموزش می‌بینند درحالی که به‌گفتۀ او درسال ۲۰۰۱ میلادی، زنان حق رفتن به مکتب را نداشتند.

او افزود که امریکا در ۱۸ سال گذشته در حدود ۸۰۰ میلیون دالر برای توانمند سازی زنان در افغانستان، هزینه کرده‌است.

او از امریکا و کشورهای کمک‌کنندۀ دیگر می‌خواهد که هرگونه کمک را به یک حکومت آیندۀ افغانستان، مشروط به نقش فعال زنان در آن حکومت کند.

او بر اهمیت حمایت امریکا از زنان افغان تأکید کرد و می‌گوید: "بی توجهی به زنان در افغانستان، می‌تواند فاجعۀ برای آنها به وجود آورد."

او همچنین می‌گوید: "ما نباید درس تلخی را که به دنبال خروج قبلی از افغانستان آموخته‌ایم، فراموش کنیم. نادیده گرفتن کسانی که قبلاً آنها را تشویق با رشد کرده اید، می‌تواند نه تنها برای آنها، بلکه برای ملت ما نیز به فاجعه منجر شود."

او افزود: "امریکا می‌تواند در شکل دادن به نتیجه‌یی که دستاوردهای زنان و دختران افغانستان را حفظ می‌کند و با طرفداری از نقش پررنگی زنان در روند صلح افغانستان و توافق احتمالی در آینده، نقش داشته باشد."

او تأکید کرد که این پرسش در روند صلح افغانستان بسیار حیاتی است که آیا موفقیت‌ها و سرمایه‌گذاری در بهبود زنده‌گی زنان و دختران افغانستان به عنوان میراث ماندگار، باقی خواهد ماند یا خیر؟

او می‌افزاید: "ما نمی‌توانیم دربارۀ چالش‌هایی که زنان و دختران در افغانستان همچنان با آن روبه‌رو هستند، ساده لوح باشیم. هیچ اشتباهی نباید کرد."

در گزارش تازۀ سیگر با ۶۵ زن و مرد افغان از ۱۴ ولایت کشور، گفت‌وگو شده‌است.

سیگر افزوده است که گزارش تازه دربارۀ زنان، نخستین تحلیل جامع و مستقل دولت از تلاش‌های امریکا برای حمایت از برابری جنسیتی در افغانستان است.

هم‌رسانی کنید