Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله: ۱۸۶تن درپیوند به اخاذی‌ها در شاهراه‌ها برکنار شدند

وزارت امور داخله می‌گوید که در پیوند با شکایت‌ها از اخاذی در شاهراه‌های کشور، ۱۳۵ تن از موظفین شاهراه و ۵۱ تن از منسوبان دروازه‌‌های کابل را برکنار کرده‌است.

این اقدام تنها یک روز پس از آن انجام می‌شود که شرکت‌های حمل و نقل، از پایان اعتصاب کاری بیست روزۀ شان، به شرط برداشته شدن چالش‌ها از شاهراه‌های کشور خبر دادند.

عبدالصبور قانع، معین وزارت امور داخله گفت: «برطرف شده‌اند از وظایف و به اداره امنیت داخلی معرفی شده‌اند تا آنان را مورد ارزیابی و تحقیق قرار بدهند.»

شرکت‌های حمل و نقل، در اعتراض به اخاذی‌ها و تهدیدها در شاهراه‌های کشور به‌مدت بیست روز اعتصاب کاری کرده بودند.

با این حال، راننده‌گان و مسافران در شاهراه‌های کابل - مزار و کابل - کندهار، از ادامه اخاذی‌ها و تهدیدها در این شاهراه‌ها سخن می‌گویند.  

یکی از این راننده‌گان در ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل گفت: «این‌جا یک سرباز آمد و به من گفت که یا یک‌هزار افغانی بده یا هم از مرغ‌هایی که در موتر داری بده. باز کلید را از من گرفت و خودش رفت چند مرغ را بیرون کرد و بُرد.»

رانندۀ دیگر نیز افزود: «من به پولیس گفتم که این موتر من مکتوب دارد، او گفت که ما مکتوب را نمی‌شناسیم، سر و کار ما با پول است. از آن‌جا که خلاص شدم در پوسته بعدی هم پنج‌صد افغانی از من گرفتند.»

در این میان، شام جمعه، شورای انسجام شرکت‌های ترانسپورتی اعلام داشت که اعتصاب کاری این شرکت‌ها، به‌گونه مشروط، پایان یافته‌است.

حفیظ‍‌‌ الله، نمایندۀ شرکت‌های حمل و نقل غزنی بیان داشت: «به هرجایی‌که دریوران، به هر ترازو، به هر زنجیر، به هر ترافیک، به هر پوسته کدام مشکل خلق شد، همان‌جا جای‌به‌جای موتر ایستاد و بعد از آن ما تصمیم خود را می‌گیریم که چه‌ کنیم و چه نکنیم.»

اعتصاب کاری شرکت‌های حمل و نقل، افزون بر بسته‌کردن شاهراه‌هایی چون کابل - مزار و کابل - کندهار، بر بهای خواربار در شهرهای کشور نیز اثر گذاشت. چنان‌که در پل‌خمری مرکز ولایت بغلان، از کم‌بود روز به‌روز نفت، گاز و مواد غذایی هُشدار داده می‌شود.

عبدالکریم، رییس اداره تنظیم نفت و گاز بغلان تصریح کرد: «همین لحظه من خودم رفتم تمام ذخایرشان را دیدم، رفتم تانک‌های تیل را کنترول کردم، چک کردم که تیل در شرف ختم شدن است.»

صالح کوهدامنی، رییس عمومی مندوی‌های پل‌خمری‌ نیز افزود: «راه‌ها بسته است، مواد نمی‌آید و ما به بسیار مشکل جدی مواجه استیم فعلاً.»

وزارت امور داخله می‌گوید که پس از افزایش شکایت‌ها از اخاذی‌ها در شاهراه‌ها، منسوبان پولیس، در بخش‌هایی که از آن‌ها شکایت رسیده است، به گشت‌زنی می‌پردازند تا جلو این اخاذی‌ها را بگیرند.

وزارت داخله: ۱۸۶تن درپیوند به اخاذی‌ها در شاهراه‌ها برکنار شدند

شرکت‌های حمل و نقل، در اعتراض به اخاذی‌ها و تهدیدها در شاهراه‌های کشور به‌مدت بیست روز اعتصاب کاری کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله می‌گوید که در پیوند با شکایت‌ها از اخاذی در شاهراه‌های کشور، ۱۳۵ تن از موظفین شاهراه و ۵۱ تن از منسوبان دروازه‌‌های کابل را برکنار کرده‌است.

این اقدام تنها یک روز پس از آن انجام می‌شود که شرکت‌های حمل و نقل، از پایان اعتصاب کاری بیست روزۀ شان، به شرط برداشته شدن چالش‌ها از شاهراه‌های کشور خبر دادند.

عبدالصبور قانع، معین وزارت امور داخله گفت: «برطرف شده‌اند از وظایف و به اداره امنیت داخلی معرفی شده‌اند تا آنان را مورد ارزیابی و تحقیق قرار بدهند.»

شرکت‌های حمل و نقل، در اعتراض به اخاذی‌ها و تهدیدها در شاهراه‌های کشور به‌مدت بیست روز اعتصاب کاری کرده بودند.

با این حال، راننده‌گان و مسافران در شاهراه‌های کابل - مزار و کابل - کندهار، از ادامه اخاذی‌ها و تهدیدها در این شاهراه‌ها سخن می‌گویند.  

یکی از این راننده‌گان در ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل گفت: «این‌جا یک سرباز آمد و به من گفت که یا یک‌هزار افغانی بده یا هم از مرغ‌هایی که در موتر داری بده. باز کلید را از من گرفت و خودش رفت چند مرغ را بیرون کرد و بُرد.»

رانندۀ دیگر نیز افزود: «من به پولیس گفتم که این موتر من مکتوب دارد، او گفت که ما مکتوب را نمی‌شناسیم، سر و کار ما با پول است. از آن‌جا که خلاص شدم در پوسته بعدی هم پنج‌صد افغانی از من گرفتند.»

در این میان، شام جمعه، شورای انسجام شرکت‌های ترانسپورتی اعلام داشت که اعتصاب کاری این شرکت‌ها، به‌گونه مشروط، پایان یافته‌است.

حفیظ‍‌‌ الله، نمایندۀ شرکت‌های حمل و نقل غزنی بیان داشت: «به هرجایی‌که دریوران، به هر ترازو، به هر زنجیر، به هر ترافیک، به هر پوسته کدام مشکل خلق شد، همان‌جا جای‌به‌جای موتر ایستاد و بعد از آن ما تصمیم خود را می‌گیریم که چه‌ کنیم و چه نکنیم.»

اعتصاب کاری شرکت‌های حمل و نقل، افزون بر بسته‌کردن شاهراه‌هایی چون کابل - مزار و کابل - کندهار، بر بهای خواربار در شهرهای کشور نیز اثر گذاشت. چنان‌که در پل‌خمری مرکز ولایت بغلان، از کم‌بود روز به‌روز نفت، گاز و مواد غذایی هُشدار داده می‌شود.

عبدالکریم، رییس اداره تنظیم نفت و گاز بغلان تصریح کرد: «همین لحظه من خودم رفتم تمام ذخایرشان را دیدم، رفتم تانک‌های تیل را کنترول کردم، چک کردم که تیل در شرف ختم شدن است.»

صالح کوهدامنی، رییس عمومی مندوی‌های پل‌خمری‌ نیز افزود: «راه‌ها بسته است، مواد نمی‌آید و ما به بسیار مشکل جدی مواجه استیم فعلاً.»

وزارت امور داخله می‌گوید که پس از افزایش شکایت‌ها از اخاذی‌ها در شاهراه‌ها، منسوبان پولیس، در بخش‌هایی که از آن‌ها شکایت رسیده است، به گشت‌زنی می‌پردازند تا جلو این اخاذی‌ها را بگیرند.

هم‌رسانی کنید