Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوستم: جنگ راه حل نیست و طرف‌های درگیر باید صلح کنند

مارشال عبدالرشید دوستم در گفت‌وگوی ویژۀ با طلوع‌نیوز تأکید می‌کند که جنگ راۀ حل نیست و طرف‌های درگیر باید به صلح رو بی‌آورند.

او افزود: "به جنگ یک‌جایی می‌رسیدیم، در ۴۲ سال می‌رسیدیم! قدرت را یک‌دفعه طالبان گرفت، قدرت را یک‌دفعه مجاهدین گرفت، قدرت را ما... این که نشد."

او گفته‌های اخیر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی را دربارۀ راه اندازی تظاهرات و محاصرۀ ارگ از سوی هواداران این حزب نیز، "حرف‌های هوایی" می‌داند.

او در این باره می‌گوید: "حکمتیار صاحب همین‌طور هوایی هوایی گپ‌ها گفته‌اند! خیلی هم وارد است که به خاطری خود را مطرح کند که من یک قوتم و این‌طور می‌توانم و آن‌طور... خود را به دوستان خود

همین‌طور یک انعکاس بدهد که ما امکانات این را داریم. همین را یاد کردم که حزب یعنی کدام حزب؟"

آقای حکمتیار گفته بود که اگر حکومت زندانیان این حزب را آزاد نکند، هوداران وی دست به تظاهرات خواهند زد و ارگ را محاصره خواهند کرد.

مارشال عبدالرشید دوستم با اشاره به آنچه که بی‌سرنوشت ماندن مذاکرات صلح در دوحه گفته می‌شود، از طرف‌های درگیر می‌خواهد که از جنگ دست بکشند.

دوستم تأکید می‌ورزد که برای تأمین صلح در کشور، باید در بخش حکومت‌داری نیز کارهایی انجام شوند.

او می‌افزاید: "انتخابی‌ بودن والی‌ها، ولسوال‌ها؛ این‌جا حالا دو والی است، یک والی دولت دارد، یک والی هم طالب دارد. بگذارید این را، من (باشم) باز جنگ را شروع نمی‌کنم، می‌گذارم به رأی مردم."

در این گفت‌وگو، مارشال عبدالرشید دوستم می‌گوید که وی به علت نداشتن دفتر و دیگر امکانات، تاکنون به کابل نیامده‌است و نیز رییس‌جمهور غنی به درخواست ملاقات وی به‌تنهایی، تاکنون پاسخ نداده‌است.

دوستم: جنگ راه حل نیست و طرف‌های درگیر باید صلح کنند

مارشال عبدالرشید دوستم می‌گوید که اگر افغان‌ها به جنگ یک‌جایی می‌رسیدند، این‌کار در ۴۲ سال گذشته می‌‎شد.

تصویر بندانگشتی

مارشال عبدالرشید دوستم در گفت‌وگوی ویژۀ با طلوع‌نیوز تأکید می‌کند که جنگ راۀ حل نیست و طرف‌های درگیر باید به صلح رو بی‌آورند.

او افزود: "به جنگ یک‌جایی می‌رسیدیم، در ۴۲ سال می‌رسیدیم! قدرت را یک‌دفعه طالبان گرفت، قدرت را یک‌دفعه مجاهدین گرفت، قدرت را ما... این که نشد."

او گفته‌های اخیر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی را دربارۀ راه اندازی تظاهرات و محاصرۀ ارگ از سوی هواداران این حزب نیز، "حرف‌های هوایی" می‌داند.

او در این باره می‌گوید: "حکمتیار صاحب همین‌طور هوایی هوایی گپ‌ها گفته‌اند! خیلی هم وارد است که به خاطری خود را مطرح کند که من یک قوتم و این‌طور می‌توانم و آن‌طور... خود را به دوستان خود

همین‌طور یک انعکاس بدهد که ما امکانات این را داریم. همین را یاد کردم که حزب یعنی کدام حزب؟"

آقای حکمتیار گفته بود که اگر حکومت زندانیان این حزب را آزاد نکند، هوداران وی دست به تظاهرات خواهند زد و ارگ را محاصره خواهند کرد.

مارشال عبدالرشید دوستم با اشاره به آنچه که بی‌سرنوشت ماندن مذاکرات صلح در دوحه گفته می‌شود، از طرف‌های درگیر می‌خواهد که از جنگ دست بکشند.

دوستم تأکید می‌ورزد که برای تأمین صلح در کشور، باید در بخش حکومت‌داری نیز کارهایی انجام شوند.

او می‌افزاید: "انتخابی‌ بودن والی‌ها، ولسوال‌ها؛ این‌جا حالا دو والی است، یک والی دولت دارد، یک والی هم طالب دارد. بگذارید این را، من (باشم) باز جنگ را شروع نمی‌کنم، می‌گذارم به رأی مردم."

در این گفت‌وگو، مارشال عبدالرشید دوستم می‌گوید که وی به علت نداشتن دفتر و دیگر امکانات، تاکنون به کابل نیامده‌است و نیز رییس‌جمهور غنی به درخواست ملاقات وی به‌تنهایی، تاکنون پاسخ نداده‌است.

هم‌رسانی کنید