تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

"شمار کودکان درگیر در منازعات مسلحانه ۲۵ درصد افزایش یافته‌است"

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشری کودکان را در کشور نگران کننده میداند. یافته‌‌های یک گزارش تازۀ این کمیسیون نشان می‌دهند که هرچند تلفات کودکان در جنگ سال روان در کشور کاهش یافته‌است، اما شماری کودکان درگیر در منازعات مسلحانه ۲۵درصد و شماری کودکان آسیب دیده  ومحروم از آموزش، ۱۶ درصد افزایش یافته‌اند. 

عابد دوازده ساله سه سال می‌شود در کنار جاده کراچی دارد و با علاقه بسیار کار می‌کند.  

وی می‌گوید که به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته‌است درس بخواند  تنها نان آور هفت عضو خانواده اش است.  

عابد، کودک کارگر گفت:«مه خوش دارم مکتب بروم درس بخوانم یک چیز خوب یاد بگیرم به خانواده ام کمک کنم.»

وی می‌گوید که هر چند از درس بازمانده است اما می‌خواهد به صفوف نیروهای امنیتی بپوندد. 

عابد می‌افزاید:«آرزو دارم یک عسکر شوم و به وطن خود خدمت کنم.»

کمیسون حقوق بشر در تازه ترین گزارش این نهاد که در نتیجۀ گفت‌وگو با  ۵۳۱۸ کودک  دختر و پسر تهیه کرده‌است می‌گوید که  وضعیت کودکان در کشور نگران‌کننده است.

راضیه صیاد، کمشنیر کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره بیان داشت:«اطفال قربانی منازعات مسلحانه است، اطفال درگیر در منازعات مسلحانه، اطفال قربانی خشونت است، اطفالی است که تذکره تابعیت ندارند.»

هر چند در این  گزارش  از کاهش تلفات  کودکان  درجنگ یاد شده است اما دربخش دیگری ازگزارش  از افزایش ۲۸ درصدی  شماری کودکان درگیر در منازعات مسلحانه طرف‌های درگیر جنگ یاد شده‌است.

راضیه صیاد، کمشنیر کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید:«بیست تن آنان شامل ۱۵.۹ درصد در صفوف نیروهای دولتی و ۹۶ تن دیگر که برابر است با ۷۶.۲ درصد در صفوف نیروهای مسلح غیر دولتی می باشند.»

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفت:«افراد زیر سن هم اکنون وجود ندارند به دلیل ای که ما معیارهای جلب و جذب در صفوف پولیس تخصصی و معیاری ساختیم، و در مورد رفتار پولیس هم کنترول و نظارت جدی وجود داره.» 

بربنیاد این گزارش محرومیت کودکان از آموزش و پروش به علت‌های گونه گونی چون ناداری ، ناامنی و ممانعت‌های خانوادگی در مقایسه با سال‌های گذشته  نیز افزایش یافته‌است.

نجیب الله زدران، هماهنگ کننده بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«کمیسیون در ۷۲ قضیه را بررسی کرده و ۴۱.۶ از اطفال حقوق شان نقض شده است.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که کودکان درکشور با شیوه‌های گونه‌گون ازجمله خشونت‌های جنسی ، فزیکی، لفظی وروانی و خشونت‌های اقتصادی نیز روبه رو استند..

"شمار کودکان درگیر در منازعات مسلحانه ۲۵ درصد افزایش یافته‌است"

هر چند در این  گزارش  از کاهش تلفات  کودکان  درجنگ یاد شده است اما دربخش دیگری ازگزارش  از افزایش ۲۸ درصدی  شماری کودکان درگیر در منازعات مسلحانه طرف‌های درگیر جنگ یاد شده‌است.

Thumbnail

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشری کودکان را در کشور نگران کننده میداند. یافته‌‌های یک گزارش تازۀ این کمیسیون نشان می‌دهند که هرچند تلفات کودکان در جنگ سال روان در کشور کاهش یافته‌است، اما شماری کودکان درگیر در منازعات مسلحانه ۲۵درصد و شماری کودکان آسیب دیده  ومحروم از آموزش، ۱۶ درصد افزایش یافته‌اند. 

عابد دوازده ساله سه سال می‌شود در کنار جاده کراچی دارد و با علاقه بسیار کار می‌کند.  

وی می‌گوید که به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته‌است درس بخواند  تنها نان آور هفت عضو خانواده اش است.  

عابد، کودک کارگر گفت:«مه خوش دارم مکتب بروم درس بخوانم یک چیز خوب یاد بگیرم به خانواده ام کمک کنم.»

وی می‌گوید که هر چند از درس بازمانده است اما می‌خواهد به صفوف نیروهای امنیتی بپوندد. 

عابد می‌افزاید:«آرزو دارم یک عسکر شوم و به وطن خود خدمت کنم.»

کمیسون حقوق بشر در تازه ترین گزارش این نهاد که در نتیجۀ گفت‌وگو با  ۵۳۱۸ کودک  دختر و پسر تهیه کرده‌است می‌گوید که  وضعیت کودکان در کشور نگران‌کننده است.

راضیه صیاد، کمشنیر کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره بیان داشت:«اطفال قربانی منازعات مسلحانه است، اطفال درگیر در منازعات مسلحانه، اطفال قربانی خشونت است، اطفالی است که تذکره تابعیت ندارند.»

هر چند در این  گزارش  از کاهش تلفات  کودکان  درجنگ یاد شده است اما دربخش دیگری ازگزارش  از افزایش ۲۸ درصدی  شماری کودکان درگیر در منازعات مسلحانه طرف‌های درگیر جنگ یاد شده‌است.

راضیه صیاد، کمشنیر کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید:«بیست تن آنان شامل ۱۵.۹ درصد در صفوف نیروهای دولتی و ۹۶ تن دیگر که برابر است با ۷۶.۲ درصد در صفوف نیروهای مسلح غیر دولتی می باشند.»

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفت:«افراد زیر سن هم اکنون وجود ندارند به دلیل ای که ما معیارهای جلب و جذب در صفوف پولیس تخصصی و معیاری ساختیم، و در مورد رفتار پولیس هم کنترول و نظارت جدی وجود داره.» 

بربنیاد این گزارش محرومیت کودکان از آموزش و پروش به علت‌های گونه گونی چون ناداری ، ناامنی و ممانعت‌های خانوادگی در مقایسه با سال‌های گذشته  نیز افزایش یافته‌است.

نجیب الله زدران، هماهنگ کننده بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«کمیسیون در ۷۲ قضیه را بررسی کرده و ۴۱.۶ از اطفال حقوق شان نقض شده است.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که کودکان درکشور با شیوه‌های گونه‌گون ازجمله خشونت‌های جنسی ، فزیکی، لفظی وروانی و خشونت‌های اقتصادی نیز روبه رو استند..

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره