تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتخابات برای گزینش چهار عضو هیئت اداری مجلس برگزار شد

نماینده‌گان مجلس امروز یک‌شنبه برای چهار کرسی هیئت اداری انتخابات برگزار کردند که از این میان تنها جاوید جیحون موفق شد آرای نماینده‌گان را برای معاونیت نخست مجلس نماینده‌گان بگیرد.

ده نامزد دیگر اما موفق نشدند آرای کافی را برای بدست آوردن کرسی‌های هیئت اداری بگیرند.

ضیاالدین آریایی نژآد، جاوید جیحون و منورشاه بهادری به کرسی نخست مجلس، سید ظاهر مسرور، گل آحمد نورزاد و محمد کریم جوزجانی به معاونیت دوم مجلس، کریم اتل، شفیقه سخا یولچی و اسدالله شهباز به کرسی دبیر و گلالی محمدی و عرفان‌الله عرفان به معاونیت دبیر مجلس نماینده‌گان نامزد بودند.

جاوید جیحون توانست ۱۲۰ رأی تأیید نماینده‌گان را برای معاونیت نخست مجلس بگیرد:«هماهنگی لازم با قوه اجرایه در مورد کاهش خشونت و برقرار صلح و آتش‌بس از کارهای من خواهد بود.»

شماری از اعضای مجلس می‌پذیرند که بیشتر اعضای مجلس، نخست رأی شان را در برابر پول و بعد از آن روابط سیاسی، شخصی و قومی استفاده می‌کنند.

رمضان بشر دوست، نمایندۀ مردم کابل در مجلس بیان داشت: «دفاتر مأمورین در طبقه اول بعضی شان مهر و لاک شده می‌گویند که در این دفاتر پول توزیع می‌شود.»

ضیاالدین اکازی، نمایندۀ مردم بادغیس در مجلس نیز اظهار داشت: «در پارلمان پول یک معیار است... پول معیار است و من از این چشم نمی‌پوشانم اما من اگر کسی لیاقت نداشته باشد رأی نمی‌دهم.»

هنوز روشن نیست که چه زمانی روند انتخابات سه عضو دیگر هیئت اداری مجلس نماینده‌گان پایان خواهد یافت.

انتخابات برای گزینش چهار عضو هیئت اداری مجلس برگزار شد

جاوید جیحون توانست ۱۲۰ رأی تأیید نماینده‌گان را برای معاونیت نخست مجلس بگیرد.

تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان مجلس امروز یک‌شنبه برای چهار کرسی هیئت اداری انتخابات برگزار کردند که از این میان تنها جاوید جیحون موفق شد آرای نماینده‌گان را برای معاونیت نخست مجلس نماینده‌گان بگیرد.

ده نامزد دیگر اما موفق نشدند آرای کافی را برای بدست آوردن کرسی‌های هیئت اداری بگیرند.

ضیاالدین آریایی نژآد، جاوید جیحون و منورشاه بهادری به کرسی نخست مجلس، سید ظاهر مسرور، گل آحمد نورزاد و محمد کریم جوزجانی به معاونیت دوم مجلس، کریم اتل، شفیقه سخا یولچی و اسدالله شهباز به کرسی دبیر و گلالی محمدی و عرفان‌الله عرفان به معاونیت دبیر مجلس نماینده‌گان نامزد بودند.

جاوید جیحون توانست ۱۲۰ رأی تأیید نماینده‌گان را برای معاونیت نخست مجلس بگیرد:«هماهنگی لازم با قوه اجرایه در مورد کاهش خشونت و برقرار صلح و آتش‌بس از کارهای من خواهد بود.»

شماری از اعضای مجلس می‌پذیرند که بیشتر اعضای مجلس، نخست رأی شان را در برابر پول و بعد از آن روابط سیاسی، شخصی و قومی استفاده می‌کنند.

رمضان بشر دوست، نمایندۀ مردم کابل در مجلس بیان داشت: «دفاتر مأمورین در طبقه اول بعضی شان مهر و لاک شده می‌گویند که در این دفاتر پول توزیع می‌شود.»

ضیاالدین اکازی، نمایندۀ مردم بادغیس در مجلس نیز اظهار داشت: «در پارلمان پول یک معیار است... پول معیار است و من از این چشم نمی‌پوشانم اما من اگر کسی لیاقت نداشته باشد رأی نمی‌دهم.»

هنوز روشن نیست که چه زمانی روند انتخابات سه عضو دیگر هیئت اداری مجلس نماینده‌گان پایان خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید