Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد یک عضو کمیسیون شکایات از انتخابات درونی این کمیسیون

محمد یونس طغرا، یک عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی از آن‌چه که برخوردهای سلیقه یی در روند انتخابات درونی این نهاد می گوید سخت انتقاد می کند.

محمد یونیس طغرا می گوید که دوبار برنده کرسی ریاست کیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی در انتخابات درونی این نهاد شد، اما به گفته او اعضای دیگر با تعصب قومی، سمتی و زبانی وی را پیروز این انتخابات نمی دانند.

او می افزاید که یک بار با گرفتن سه رای از میان پنج رای و بار دیگر با گرفتن آرای مساوی با رقیب اش، برنده ریاست این کمیسیون شد: «یکی از بدبختی‌های جامعۀ ما مشکلات و تعصبات قومی، زبانی، منطقه‌یی و غیره است که ما نتوانستیم این موضوع را حل کنیم.»

نهادهای ناظرانتخاباتی می گویند که برای حل تنش ها در کمیسیون اعضای این نهاد باید بربنیاد طرز العمل داخلی آن عمل کنند.

نعیم ایوب زاده،  رییس اجرایی نهاد تیفا گفت: «اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید براساس قانون و طرزالعمل داخلی، انتخابات برگزار کنند و هیئت اداری باید هرچه زودتر انتخابات شود.»
وحید فرزه یی، حقوق دان نیز افزود: «متأسفانه در اسناد تقنینی موجود، حالات موجوده در کمیسیون شکایات انتخاباتی به صراحت حل نشده‌است، اما این مشکل می‌تواند با رجوع به قانون حل شود.»

بربنیاد قانون انتخابات کشور، اعضای هردو کمیسیون انتخاباتی باید هر دوسال بعد یک بار انتخابات تعیین رییسان را برگزار کنند.

انتقاد یک عضو کمیسیون شکایات از انتخابات درونی این کمیسیون

تصویر بندانگشتی

محمد یونس طغرا، یک عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی از آن‌چه که برخوردهای سلیقه یی در روند انتخابات درونی این نهاد می گوید سخت انتقاد می کند.

محمد یونیس طغرا می گوید که دوبار برنده کرسی ریاست کیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی در انتخابات درونی این نهاد شد، اما به گفته او اعضای دیگر با تعصب قومی، سمتی و زبانی وی را پیروز این انتخابات نمی دانند.

او می افزاید که یک بار با گرفتن سه رای از میان پنج رای و بار دیگر با گرفتن آرای مساوی با رقیب اش، برنده ریاست این کمیسیون شد: «یکی از بدبختی‌های جامعۀ ما مشکلات و تعصبات قومی، زبانی، منطقه‌یی و غیره است که ما نتوانستیم این موضوع را حل کنیم.»

نهادهای ناظرانتخاباتی می گویند که برای حل تنش ها در کمیسیون اعضای این نهاد باید بربنیاد طرز العمل داخلی آن عمل کنند.

نعیم ایوب زاده،  رییس اجرایی نهاد تیفا گفت: «اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید براساس قانون و طرزالعمل داخلی، انتخابات برگزار کنند و هیئت اداری باید هرچه زودتر انتخابات شود.»
وحید فرزه یی، حقوق دان نیز افزود: «متأسفانه در اسناد تقنینی موجود، حالات موجوده در کمیسیون شکایات انتخاباتی به صراحت حل نشده‌است، اما این مشکل می‌تواند با رجوع به قانون حل شود.»

بربنیاد قانون انتخابات کشور، اعضای هردو کمیسیون انتخاباتی باید هر دوسال بعد یک بار انتخابات تعیین رییسان را برگزار کنند.

هم‌رسانی کنید