Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش اسماعیل خان به برگزاری کنگرۀ جمعیت به رهبری عطامحمد نور

اسماعیل خان، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی که در برگزاری کنگرۀ جمعیت به رهبری عطامحمد نور حضور داشت، برگزاری انتخابات کنگره جمعیت را تقلبی می‌داند.

سه روز پس از آن که کنگرۀ جمعیت اسلامی به رهبری آقای نور برگزار شد، اسماعیل خان می‌گوید که اعضای شورای رهبری که در این نشست اشتراک کرده بودند، گمان می‌کردند که این نشست برای به میان آمدن اجماع اعضای حزب در روند صلح خواهد بود.

محمد اسماعیل خان گفت: «به آن مجلس که رفتیم نشست را تغییر را تغییر مسیر دادند و نامی از کنگره را گرفتند من بسیار تلاش کردم گفتم که هیچ نوع معیاری از برگزار کننده گان کنگره در این افراد دیده نمی شود.»

او می‌افزاید که در تنش‌های اخیر میان صلاح‌الدین ربانی، سرپرست جمعیت اسلامی به رهبری خود آقای ربانی و آقای نور، از مواضع هیچ کدام پشتیبانی نمی‌کند، اما از پیامد پراکنده‌گی در جمعیت اسلامی هشدار می‌دهد.

محمد اسماعیل خان گفت: «پس از مجلسی که در ترکیه برگزار خواهد شد و نتیجه صلح در آن معلوم خواهد شد مجموعاً تصمیم عاقلانه یی خواهیم گرفت و خداوند عنایت کند تا پراکنده گی های که به وجود آمده است را در یک انسجام کلی حل کنیم.»

جمعیت به رهبری آقای نور دربارۀ این ادعاها چیزی نمی‌گوید؛ اما شورای انسجام جمعیت اسلامی می‌گوید که روی کارشیوه‌یی برای تفاهم میان آقای ربانی و آقای نور، کار می‌کند. 

عبدالرحیم، رییس شورای انسجام جمعیت اسلامی گفت: «اگر از لحاظ تشکیلاتی یکجا نمی شوند حداقل مواضع مشترک و هیات های داشته باشند که از این هویت کلان یک صدا بیرون شود.»

اما آقای ربانی می‌گوید که نمی‌گذارد صدای جمعیت اسلامی در روند صلح و نشست استانبول، خاموش شود.

او افزود: «نخواهیم گذاشت که سازش نامه ننگین بن را بار دیگر بالای مردم تحمیل کنند و نباید در برابر چنین وضعیت خاموش بنشینیم.»

اختلاف‌‎ها بر سر رهبری جمعیت اسلامی میان آقای ربانی و آقای نور از ۸ ماه پیش آغاز شدند.

به تاریخ ۲۸ حوت، کنگرۀ جمعیت اسلامی به رهبری آقای نور او را چون رهبر جمعیت اسلامی انتخاب کرد؛ اما این کنگره آماج حمله مسلحانه قرار گرفت که در آن سه تن جان باختند و چهار تن دیگر زخم برداشتند.

واکنش اسماعیل خان به برگزاری کنگرۀ جمعیت به رهبری عطامحمد نور

اسماعیل خان می‌گوید که آنان گمان می‌کردند که این نشست برای به میان آمدن اجماع اعضای حزب در روند صلح خواهد بود.

Thumbnail

اسماعیل خان، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی که در برگزاری کنگرۀ جمعیت به رهبری عطامحمد نور حضور داشت، برگزاری انتخابات کنگره جمعیت را تقلبی می‌داند.

سه روز پس از آن که کنگرۀ جمعیت اسلامی به رهبری آقای نور برگزار شد، اسماعیل خان می‌گوید که اعضای شورای رهبری که در این نشست اشتراک کرده بودند، گمان می‌کردند که این نشست برای به میان آمدن اجماع اعضای حزب در روند صلح خواهد بود.

محمد اسماعیل خان گفت: «به آن مجلس که رفتیم نشست را تغییر را تغییر مسیر دادند و نامی از کنگره را گرفتند من بسیار تلاش کردم گفتم که هیچ نوع معیاری از برگزار کننده گان کنگره در این افراد دیده نمی شود.»

او می‌افزاید که در تنش‌های اخیر میان صلاح‌الدین ربانی، سرپرست جمعیت اسلامی به رهبری خود آقای ربانی و آقای نور، از مواضع هیچ کدام پشتیبانی نمی‌کند، اما از پیامد پراکنده‌گی در جمعیت اسلامی هشدار می‌دهد.

محمد اسماعیل خان گفت: «پس از مجلسی که در ترکیه برگزار خواهد شد و نتیجه صلح در آن معلوم خواهد شد مجموعاً تصمیم عاقلانه یی خواهیم گرفت و خداوند عنایت کند تا پراکنده گی های که به وجود آمده است را در یک انسجام کلی حل کنیم.»

جمعیت به رهبری آقای نور دربارۀ این ادعاها چیزی نمی‌گوید؛ اما شورای انسجام جمعیت اسلامی می‌گوید که روی کارشیوه‌یی برای تفاهم میان آقای ربانی و آقای نور، کار می‌کند. 

عبدالرحیم، رییس شورای انسجام جمعیت اسلامی گفت: «اگر از لحاظ تشکیلاتی یکجا نمی شوند حداقل مواضع مشترک و هیات های داشته باشند که از این هویت کلان یک صدا بیرون شود.»

اما آقای ربانی می‌گوید که نمی‌گذارد صدای جمعیت اسلامی در روند صلح و نشست استانبول، خاموش شود.

او افزود: «نخواهیم گذاشت که سازش نامه ننگین بن را بار دیگر بالای مردم تحمیل کنند و نباید در برابر چنین وضعیت خاموش بنشینیم.»

اختلاف‌‎ها بر سر رهبری جمعیت اسلامی میان آقای ربانی و آقای نور از ۸ ماه پیش آغاز شدند.

به تاریخ ۲۸ حوت، کنگرۀ جمعیت اسلامی به رهبری آقای نور او را چون رهبر جمعیت اسلامی انتخاب کرد؛ اما این کنگره آماج حمله مسلحانه قرار گرفت که در آن سه تن جان باختند و چهار تن دیگر زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید