تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رحمانی: انتقال صلاحیت نهادها به ادارۀ امور خلاف قانون است

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که صلاحیت شماری از نهادهای حکومتی به ادارۀ امور انتقال یافته‌است که این کار خلاف قانون است.

آقای رحمانی تأکید می‌کند که حکومت نباید نهادهایی را که صلاحیت آن‌ها بر بنیاد قانون تعریف شده استند، به ادارۀ امور انتقال بدهد.

او گفت: «صلاحیت بسیاری از وزارت خانهها به ادارۀ امور انتقال داده شده‌است که کاملأ خلاف قانون بوده‌است.»

آقای رحمانی، در بخش دیگر سخنان خود از حکومت انتقاد کرد که با وجود خواست‌های مکرر در چندین ماه گذشته، حکومت نامزد وزیران جدید را به مجلس نماینده‌گان معرفی نکرده‌است.

چندین ماه می‌شود که مجلس نماینده‌گان از حکومت می‌خواهد که نامزد وزیران جدید را به وزارت‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ، احیا و انکشاف دهات، امور زنان و بانک مرکزی که سرپرستان آن‌ها از سوی مجلس رده شده‌اند، معرفی کند؛ اما تاکنون حکومت این کار را نکرده‌است.

شاهپور حسن‌زوی، نمایندۀ مردم لوگر در مجلس اظهار داشت: «چرا شما وزیران را معرفی نمی‌کنید؟ باید هرچه زودتر معرفی شوند!»

صادق قادری، نمایندۀ مردم هرات در مجلس نیز افزود: «باید ما از فیصله‌های خود دفاع کنیم و آن‌ها را تعقیب کنیم. متأسفانه هیچ‌نوع فیصله پارلمان حتا به ریاست‌هایی که بسیار کوچک استند قابل قبول نیستند.»

پیش از این رییس‌جمهور بر اصل تفکیک قوا تأکید کرده‌است و سخن‌گویان حکومت نیز از معرفی نامزد وزیران جدید به نهادهایی‌که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند، سخن زده‌اند.

رحمانی: انتقال صلاحیت نهادها به ادارۀ امور خلاف قانون است

آقای رحمانی، در بخش دیگر سخنان خود از حکومت انتقاد کرد که با وجود خواست‌های مکرر در چندین ماه گذشته، حکومت نامزد وزیران جدید را به مجلس نماینده‌گان معرفی نکرده‌است.

تصویر بندانگشتی

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که صلاحیت شماری از نهادهای حکومتی به ادارۀ امور انتقال یافته‌است که این کار خلاف قانون است.

آقای رحمانی تأکید می‌کند که حکومت نباید نهادهایی را که صلاحیت آن‌ها بر بنیاد قانون تعریف شده استند، به ادارۀ امور انتقال بدهد.

او گفت: «صلاحیت بسیاری از وزارت خانهها به ادارۀ امور انتقال داده شده‌است که کاملأ خلاف قانون بوده‌است.»

آقای رحمانی، در بخش دیگر سخنان خود از حکومت انتقاد کرد که با وجود خواست‌های مکرر در چندین ماه گذشته، حکومت نامزد وزیران جدید را به مجلس نماینده‌گان معرفی نکرده‌است.

چندین ماه می‌شود که مجلس نماینده‌گان از حکومت می‌خواهد که نامزد وزیران جدید را به وزارت‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ، احیا و انکشاف دهات، امور زنان و بانک مرکزی که سرپرستان آن‌ها از سوی مجلس رده شده‌اند، معرفی کند؛ اما تاکنون حکومت این کار را نکرده‌است.

شاهپور حسن‌زوی، نمایندۀ مردم لوگر در مجلس اظهار داشت: «چرا شما وزیران را معرفی نمی‌کنید؟ باید هرچه زودتر معرفی شوند!»

صادق قادری، نمایندۀ مردم هرات در مجلس نیز افزود: «باید ما از فیصله‌های خود دفاع کنیم و آن‌ها را تعقیب کنیم. متأسفانه هیچ‌نوع فیصله پارلمان حتا به ریاست‌هایی که بسیار کوچک استند قابل قبول نیستند.»

پیش از این رییس‌جمهور بر اصل تفکیک قوا تأکید کرده‌است و سخن‌گویان حکومت نیز از معرفی نامزد وزیران جدید به نهادهایی‌که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند، سخن زده‌اند.

هم‌رسانی کنید