Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهروندان کشور در یک گردهمایی در کابل خواهان پایان خشونت‌ها شدند

هزاران تن از شهروندان کشور امروز جمعه در یگ گردهمایی در کابل از طرف‌های درگیر جنگ در کشور خواستند که خشونت‌ها را پایان بدهند و به برقراری آتش‌بس توافق کنند.

این شهروندان، هم‌چنین بر حفظ نظام جمهوریت در مذاکرات صلح نیز تأکید کردند.

این گردهمایی زیر نام «صدای مردم کابل» در ورزشگاه غازی برگزار شد و در آن باشنده‌گان شهر کابل و ولسوالی‌های کابل شرکت کرده بودند.

عبدالقادر قلاتوال، عضو مجلس نماینده‌گان که در این گردهمایی حضور داشت، گفت: «مردم افغانستان نمی‌خواهند که از طریق مجاری ملی و قانونی صلح بر آنان یک جانبه تحمیل گردد.»

بابکرخیل، باشندۀ ولسوالی سروبی کابل نیز بیان داشت: «ما صلحی را می‌خواهیم که بر دو بُعد تفاهم شود نه این‌که هرکس دلیل خود را بخواهد و کار خود را پیش ببرد. تا زمانی‌که دو طرف از خواسته‌های شان نگذرند صلح، آورده نمی‌شود.»

شرکت کننده‌گان دیگر این گردهمایی در حالی که نگران آیندۀ پساصلح در کشور استند، نشست استانبول را یک فرصت مهم برای صلح می‌دانند و از حکومت و طالبان می‌خواهند که در این نشست نخست روی آتش‌بس همیشه‌گی توافق کنند.

یعقوب حیدری، والی کابل اظهار داشت: «مانند گذشته یک حکومتی که در آن نه قانون باشد نه نظام باشد و نه هم حقوق‌بشر و حقوق زن باشد نه آزادی بیان باشد و یک زنده‌گی تلخ و تاریک را به پیش رو داشته باشند.»

شرکت کننده‌گان این گردهمایی، می‌گویند که نباید به‌نام صلح، چیزی بر مردم تحمیل شود که دستاوردهای دو دهه اخیر را نابود بسازد.

شهروندان کشور از سازمان ملل متحد می‌خواهند که قطع‌نامۀ این گردهمایی مردمی را دربارۀ صلح، در نشست استانبول درنظر بگیرد و در این نشست، نقش مسؤولانه‌یی داشته باشد.

شهروندان کشور در یک گردهمایی در کابل خواهان پایان خشونت‌ها شدند

این گردهمایی زیر نام «صدای مردم کابل» در ورزشگاه غازی برگزار شد و در آن باشنده‌گان شهر کابل و ولسوالی‌های کابل شرکت کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

هزاران تن از شهروندان کشور امروز جمعه در یگ گردهمایی در کابل از طرف‌های درگیر جنگ در کشور خواستند که خشونت‌ها را پایان بدهند و به برقراری آتش‌بس توافق کنند.

این شهروندان، هم‌چنین بر حفظ نظام جمهوریت در مذاکرات صلح نیز تأکید کردند.

این گردهمایی زیر نام «صدای مردم کابل» در ورزشگاه غازی برگزار شد و در آن باشنده‌گان شهر کابل و ولسوالی‌های کابل شرکت کرده بودند.

عبدالقادر قلاتوال، عضو مجلس نماینده‌گان که در این گردهمایی حضور داشت، گفت: «مردم افغانستان نمی‌خواهند که از طریق مجاری ملی و قانونی صلح بر آنان یک جانبه تحمیل گردد.»

بابکرخیل، باشندۀ ولسوالی سروبی کابل نیز بیان داشت: «ما صلحی را می‌خواهیم که بر دو بُعد تفاهم شود نه این‌که هرکس دلیل خود را بخواهد و کار خود را پیش ببرد. تا زمانی‌که دو طرف از خواسته‌های شان نگذرند صلح، آورده نمی‌شود.»

شرکت کننده‌گان دیگر این گردهمایی در حالی که نگران آیندۀ پساصلح در کشور استند، نشست استانبول را یک فرصت مهم برای صلح می‌دانند و از حکومت و طالبان می‌خواهند که در این نشست نخست روی آتش‌بس همیشه‌گی توافق کنند.

یعقوب حیدری، والی کابل اظهار داشت: «مانند گذشته یک حکومتی که در آن نه قانون باشد نه نظام باشد و نه هم حقوق‌بشر و حقوق زن باشد نه آزادی بیان باشد و یک زنده‌گی تلخ و تاریک را به پیش رو داشته باشند.»

شرکت کننده‌گان این گردهمایی، می‌گویند که نباید به‌نام صلح، چیزی بر مردم تحمیل شود که دستاوردهای دو دهه اخیر را نابود بسازد.

شهروندان کشور از سازمان ملل متحد می‌خواهند که قطع‌نامۀ این گردهمایی مردمی را دربارۀ صلح، در نشست استانبول درنظر بگیرد و در این نشست، نقش مسؤولانه‌یی داشته باشد.

هم‌رسانی کنید