Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد دانش از طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور با انتقاد از طرح شورای عالی مصالحۀ ملی در بارۀ صلح، آن را  تقسیم قدرت میان دو قوم می‌خواند.

آقای دانش می‌گوید که این پیش‌نویس، دیدگاۀ تنها یک جناح یا یک حزب را برجسته ساخته‌است.

در پیش‌نویس طرح شورای عالی مصالحۀ ملی رییس‌جمهور و نخست‌وزیر هر کدام با چهار معاون در نظر گرفته شده‌است. اما آقای دانش در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است " نظام پارلمانی و یا صدارتی چه برای دوره انتقال و چه برای آینده افغانستان، تنها نظر یک حزب است و نباید به عنوان نظر همه قلمداد شود."

او می‌افزاید که از سوی دیگر، نظام کامل پارلمانی با توجه به میسر نبودن بستر حزبی فراگیر، زمینۀ اجرای آن فراهم نیست.

به نظر او، نظام پارلمانی در گذشته‌های تاریخ سیاسی افغانستان نیز موفق نبوده‌است.

آقای دانش با انتقاد از اینکه در این طرح، با طرح رییس‌جمهور و حکومت افغانستان، برخورد توهین‌آمیز صورت گرفته، نوشته که در طرح دومی  که "دولت انتقالی" در نظر گرفته شده، به‌گونۀ عمده طرح زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را محور قرار داده و همۀ عناصر آن را با تعدیلات و اصلاحاتی تأیید کرده و از خود ابتکاری نکرده‌است. 

طرح کمیتۀ کاری شورای عالی مصالحۀ ملی که به رسانه‌ها درز کرده‌است، دیده می‌شود که این مسوده مشمول دو گزینه‌است: نخست طرح رییس‌جمهور و دوم هم ساختار نظام صدارتی است.

در این پیش‌نویس که ۱۴ صفحه دارد آمده‌است که زمان کار دولت انتقالی صلح تا سه سال ادامه خواهد یافت و مدت کار این دولت، قابل تمدید نیست.

بر بنیاد این پیش‌نویس، دولت انتقالی صلح شامل قوۀ اجراییه، قوۀ قضاییه، شورای ملی، شورای فقۀ اسلامی، شورای عالی دولت و کمیسیون تعدیل قانون اساسی خواهد بود.

در بخش قوۀ اجراییه این پیش‌نویس آمده‌است که این نهاد در برگیرندۀ رییس‌جمهور با چهار معاونش به‌شمول یک زن، نخست‌وزیر با چهار معاونش به‌شمول یک زن، وزیران کابینه و ریاست‌های مستقل خواهد بود.

انتظار می‌رود که برای توحید گزینه‌های این پیش‌نویس، کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی تصمیم‌های نهایی را بگیرد و پس از آن، طرح افغانستان در نشست ترکیه روی میز،گذاشته شود.

انتقاد دانش از طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی

معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که این پیش‌نویس دیدگاۀ تنها یک جناح یا یک حزب را برجسته ساخته‌است. 

Thumbnail

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور با انتقاد از طرح شورای عالی مصالحۀ ملی در بارۀ صلح، آن را  تقسیم قدرت میان دو قوم می‌خواند.

آقای دانش می‌گوید که این پیش‌نویس، دیدگاۀ تنها یک جناح یا یک حزب را برجسته ساخته‌است.

در پیش‌نویس طرح شورای عالی مصالحۀ ملی رییس‌جمهور و نخست‌وزیر هر کدام با چهار معاون در نظر گرفته شده‌است. اما آقای دانش در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است " نظام پارلمانی و یا صدارتی چه برای دوره انتقال و چه برای آینده افغانستان، تنها نظر یک حزب است و نباید به عنوان نظر همه قلمداد شود."

او می‌افزاید که از سوی دیگر، نظام کامل پارلمانی با توجه به میسر نبودن بستر حزبی فراگیر، زمینۀ اجرای آن فراهم نیست.

به نظر او، نظام پارلمانی در گذشته‌های تاریخ سیاسی افغانستان نیز موفق نبوده‌است.

آقای دانش با انتقاد از اینکه در این طرح، با طرح رییس‌جمهور و حکومت افغانستان، برخورد توهین‌آمیز صورت گرفته، نوشته که در طرح دومی  که "دولت انتقالی" در نظر گرفته شده، به‌گونۀ عمده طرح زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را محور قرار داده و همۀ عناصر آن را با تعدیلات و اصلاحاتی تأیید کرده و از خود ابتکاری نکرده‌است. 

طرح کمیتۀ کاری شورای عالی مصالحۀ ملی که به رسانه‌ها درز کرده‌است، دیده می‌شود که این مسوده مشمول دو گزینه‌است: نخست طرح رییس‌جمهور و دوم هم ساختار نظام صدارتی است.

در این پیش‌نویس که ۱۴ صفحه دارد آمده‌است که زمان کار دولت انتقالی صلح تا سه سال ادامه خواهد یافت و مدت کار این دولت، قابل تمدید نیست.

بر بنیاد این پیش‌نویس، دولت انتقالی صلح شامل قوۀ اجراییه، قوۀ قضاییه، شورای ملی، شورای فقۀ اسلامی، شورای عالی دولت و کمیسیون تعدیل قانون اساسی خواهد بود.

در بخش قوۀ اجراییه این پیش‌نویس آمده‌است که این نهاد در برگیرندۀ رییس‌جمهور با چهار معاونش به‌شمول یک زن، نخست‌وزیر با چهار معاونش به‌شمول یک زن، وزیران کابینه و ریاست‌های مستقل خواهد بود.

انتظار می‌رود که برای توحید گزینه‌های این پیش‌نویس، کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی تصمیم‌های نهایی را بگیرد و پس از آن، طرح افغانستان در نشست ترکیه روی میز،گذاشته شود.

هم‌رسانی کنید