Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس جمهور غنی: توپ اکنون در میدان طالبان است

رییس جمهور غنی می گوید که با اعلام خروج کامل نظامیان امریکایی و ناتو از کشور، اکنون توپ در میدان طالبان است که آنان راه سیاسی را برای پایان جنگ انتخاب می کنند یا گزینه نظامی را.

آقای غنی که به گونه آنلاین درنشست مرکز بین المللی نظامی گنجوی صحبت می کرد، افزود که حکومت افغانستان برای شرکت در نشست ترکیه آماده گی کامل دارد. 

رییس جمهور غنی می گوید، اگر جنگ شدت پیدا کند در کنار ۳۵۰ هزار نظامی کشور، مردم نیز مسلح استند و آماده استند که از افغانستان دفاع کنند. 

رییس جمهور در این گفت و گوی آنلاین می گوید، اکنون طالبان باید تصمیم بگیرند که برای پایان جنگ از راه حل سیاسی و نظامی کدام یکی را انتخاب می کنند. 

آقای غنی گفت: «ما به گفتگو متعهد استیم. توپ اکنون در میدان طالبان است. ما برای استانبول کاملاً آماده استیم. در این باره اجماع ملی و حکومتی وجود دارد. اکنون می بینیم که طالبان چی راهی را بر می گزینند. موضوع این است که کمیته سیاسی طالبان، از کمیته نظامی آنها نمایندگی نمی کند و فرماندهان طالبان هنوز صلح را اجتماعی نساخته اند.»

فرانکو فراتینی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا، گفت: «نگرانی این است که پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی، آیا خطر این وجود دارد که کسانی که در افغانستان کار می کنند و از سوی تندروان همچون کسانی دیده شوند که به اصطلاح خودشان با نیروهای اشغالگر خارجی همکاری می کردند مصوون خواهند بود و آیا حکومت افغانستان در برابر حمله های خونبار، آسیب پذیر است؟»

طالبان در باره این سخنان چیزی نمی گویند؛ اما  رییس جمهور هشدار میدهد اگر طالبان جنگ را شدت بخشند، در کنار ۳۵۰ هزار نیروی نظامی کشور، مردم نیز مسلح استند و از کشور شان دفاع می کنند. 

آقای غنی افزود: «روی دیگر سکه، خطر جنگ شدید است که می تواند پیامدهای غیرقابل پیشبینی داشته باشد. تمرکز ما روی رسیدن به یک توافق سیاسی و استفاده از این فرصت، برای جلوگیری از این سناریوها است. اما خدا نخواسته اگر چنین اوضاعی بیاید، ما آماده استیم که تا مرگ بجنگیم؛ زیرا موضوع انتخاب نه، بل موضوع تعهد و برای من، تجسم وظیفه قانون اساسی ام خواهد بود.»

در این میان، تلاش های پاکستان برای صلح افغانستان هنوز هم به دیده شک نگریسته می شوند.

آقای غنی در این باره گفت: «برای پاکستان، این تصمیمی درباره سرنوشتش است. آیا این کشور، همکاری منطقه یی، همکاری بین المللی و رفاه منطقه یی را از راه تلاش های مشترک انتخاب خواهد کرد و یا به نیروهایی که طالبان را حمایت می کنند و نگه می دارند راه خواهد داد. پس از افغانستان، پاکستان در همسایگی ما، بیشترین قیمت را برای تندروی پرداخته است.»

روزنامه نیورک تایمز نوشته است که هرچند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به پاکستان یک پیروزی دانسته می شود اما وجود پناهگاه های طالبان و فعالیت این گروه در پاکستان بر گسترش و رشد هراس افگنی اثرگذار بوده و احتمال صدمه رسیدن به پاکستان از این رهگذر، وجود دارد.

رییس جمهور غنی: توپ اکنون در میدان طالبان است

رییس جمهور غنی می گوید، اگر جنگ شدت پیدا کند در کنار ۳۵۰ هزار نظامی کشور، مردم نیز مسلح استند و آماده استند که از افغانستان دفاع کنند.

Thumbnail

رییس جمهور غنی می گوید که با اعلام خروج کامل نظامیان امریکایی و ناتو از کشور، اکنون توپ در میدان طالبان است که آنان راه سیاسی را برای پایان جنگ انتخاب می کنند یا گزینه نظامی را.

آقای غنی که به گونه آنلاین درنشست مرکز بین المللی نظامی گنجوی صحبت می کرد، افزود که حکومت افغانستان برای شرکت در نشست ترکیه آماده گی کامل دارد. 

رییس جمهور غنی می گوید، اگر جنگ شدت پیدا کند در کنار ۳۵۰ هزار نظامی کشور، مردم نیز مسلح استند و آماده استند که از افغانستان دفاع کنند. 

رییس جمهور در این گفت و گوی آنلاین می گوید، اکنون طالبان باید تصمیم بگیرند که برای پایان جنگ از راه حل سیاسی و نظامی کدام یکی را انتخاب می کنند. 

آقای غنی گفت: «ما به گفتگو متعهد استیم. توپ اکنون در میدان طالبان است. ما برای استانبول کاملاً آماده استیم. در این باره اجماع ملی و حکومتی وجود دارد. اکنون می بینیم که طالبان چی راهی را بر می گزینند. موضوع این است که کمیته سیاسی طالبان، از کمیته نظامی آنها نمایندگی نمی کند و فرماندهان طالبان هنوز صلح را اجتماعی نساخته اند.»

فرانکو فراتینی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا، گفت: «نگرانی این است که پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی، آیا خطر این وجود دارد که کسانی که در افغانستان کار می کنند و از سوی تندروان همچون کسانی دیده شوند که به اصطلاح خودشان با نیروهای اشغالگر خارجی همکاری می کردند مصوون خواهند بود و آیا حکومت افغانستان در برابر حمله های خونبار، آسیب پذیر است؟»

طالبان در باره این سخنان چیزی نمی گویند؛ اما  رییس جمهور هشدار میدهد اگر طالبان جنگ را شدت بخشند، در کنار ۳۵۰ هزار نیروی نظامی کشور، مردم نیز مسلح استند و از کشور شان دفاع می کنند. 

آقای غنی افزود: «روی دیگر سکه، خطر جنگ شدید است که می تواند پیامدهای غیرقابل پیشبینی داشته باشد. تمرکز ما روی رسیدن به یک توافق سیاسی و استفاده از این فرصت، برای جلوگیری از این سناریوها است. اما خدا نخواسته اگر چنین اوضاعی بیاید، ما آماده استیم که تا مرگ بجنگیم؛ زیرا موضوع انتخاب نه، بل موضوع تعهد و برای من، تجسم وظیفه قانون اساسی ام خواهد بود.»

در این میان، تلاش های پاکستان برای صلح افغانستان هنوز هم به دیده شک نگریسته می شوند.

آقای غنی در این باره گفت: «برای پاکستان، این تصمیمی درباره سرنوشتش است. آیا این کشور، همکاری منطقه یی، همکاری بین المللی و رفاه منطقه یی را از راه تلاش های مشترک انتخاب خواهد کرد و یا به نیروهایی که طالبان را حمایت می کنند و نگه می دارند راه خواهد داد. پس از افغانستان، پاکستان در همسایگی ما، بیشترین قیمت را برای تندروی پرداخته است.»

روزنامه نیورک تایمز نوشته است که هرچند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به پاکستان یک پیروزی دانسته می شود اما وجود پناهگاه های طالبان و فعالیت این گروه در پاکستان بر گسترش و رشد هراس افگنی اثرگذار بوده و احتمال صدمه رسیدن به پاکستان از این رهگذر، وجود دارد.

هم‌رسانی کنید