Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: خروج نیروهای امریکایی فصل جدیدی از روابط میان دو کشور است

رییس جمهور اشرف غنی امروز دوشنبه در یک نشست کابینه تأکید کرد که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به معنای قطع روابط میان دو کشور نیست بل فصل تازه یی از روابط و همکاری میان این دو کشور است.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که در این نشست همچنان در باره اجرایی و الزامی بودن قراردادها و معاهدات دوجانبه و چند جانبه دو کشور بعد از خروج نیروهای امریکایی، معلومات ارائه شد.

بر بنیاد این خبرنامه، آماده گی قبلی حکومت در خصوص خروج نیروهای امریکایی از کشور با توانمند سازی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در جهت دفاع مستقلانه از کشور و در رابطه به حرام دانستن جنگ در افغانستان توسط علمای کشورهای اسلامی نیز در این نشست بحث شد. 

ریاست جمهوری می گوید که در این نشست بر تدویر لویه جرگه مبنی بر درخواست بی‌طرفی دایمی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی، تاکید صورت گرفت.

غنی: خروج نیروهای امریکایی فصل جدیدی از روابط میان دو کشور است

رییس جمهور غنی می‌گوید که بیرن شدن نیروهای امریکایی از افغانستان به معنای فصل تازه روابط میان دو کشور است.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور اشرف غنی امروز دوشنبه در یک نشست کابینه تأکید کرد که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به معنای قطع روابط میان دو کشور نیست بل فصل تازه یی از روابط و همکاری میان این دو کشور است.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که در این نشست همچنان در باره اجرایی و الزامی بودن قراردادها و معاهدات دوجانبه و چند جانبه دو کشور بعد از خروج نیروهای امریکایی، معلومات ارائه شد.

بر بنیاد این خبرنامه، آماده گی قبلی حکومت در خصوص خروج نیروهای امریکایی از کشور با توانمند سازی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در جهت دفاع مستقلانه از کشور و در رابطه به حرام دانستن جنگ در افغانستان توسط علمای کشورهای اسلامی نیز در این نشست بحث شد. 

ریاست جمهوری می گوید که در این نشست بر تدویر لویه جرگه مبنی بر درخواست بی‌طرفی دایمی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی، تاکید صورت گرفت.

هم‌رسانی کنید