Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

معترضان در فاریاب: به والی جدید اجازه کار نمی‌دهیم

شماری از باشنده‌گان فاریاب از در برابر تصمیم حکومت ازبهر گزینش محمدداوود لغمانی هم‌چون والی تازه فاریاب، به دست به اعتراض زدند.

آنان این‌کار را بی‌عدالتی در برابر باشنده‌گان فایاب می‌دانند و می‌گویند که اجازۀ کار به والی تازه را نخواهند داد.

یکی از این معترضان گفت: «ما والی نمی‌خواهیم، امنیت می‌خواهیم. ما از کارکرد فایق راضی هستیم.»

معترض دیگر نیز افزود: «هزاران نفر در ولایت ما ماستری دارند و درس خوانده‌اند، بیکار استند، اما حکومت یک نفری را معلوم نیست با سواد است یا نه برای ما معرفی می‌کند.» 

ادارۀ ارگان‌های محل روز گذشته محمدداوود لغمانی را به‌جای نقیب‌الله فایق به‌عنوان والی فاریاب گماشت. فایق که از افراد مارشال دوستم است از سه سال بدینسو والی فاریاب بود. روز گذشته دفتر آقای دوستم و بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی و از نزدیکان مارشال دوستم نیز در این باره واکنش نشان دادند و این کار حکومت را اقدام سیاسی و عجولانه خواندند.

معترضان می‌گویند در شرایطی کنونی که دامنۀ ناامنی‌ها در ولایت‌های شمال‌کشور از جمله در فاریاب در حال گسترش است، گزینش شخصی که به جغرافیای این ولایت آشنایی ندارد به مصلحت مردم نیست: «ما به هدایت مارشال صاحب دوستم این‌جا گردهم آمده‌ایم. به‌خاطری‌که یک والی ناکارامد را برای فاریاب معرفی کرده‌است که ما هیچ وقت این را نمی‌پذیریم.»

 در همایش اعتراضی امروز، پیام شنیداری مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی نیز همگانی شد. در این پیام، آقای دوستم از معرفی والی تازه برای فاریاب انتقاد کرد.

غلام‌نبی غفوری، معاون شورای علمای فاریاب نیز گفت: «برای رییس‌جمهور دوستانه پیشنهاد می‌کنم که منافع ملت را در شرایط کنونی درنظر گرفته در زمینه تجدید نظر نماید.»

باشنده‌گان فاریاب می‌گویند که از کارکرد نقیب‌الله فایق راضی استند و نیاز نیست حکومت کسی دیگری را به این ولایت مقرر کند.

معترضان در فاریاب: به والی جدید اجازه کار نمی‌دهیم

ادارۀ ارگان‌های محل روز گذشته محمدداوود لغمانی را به‌جای نقیب‌الله فایق به‌عنوان والی فاریاب گماشت.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان فاریاب از در برابر تصمیم حکومت ازبهر گزینش محمدداوود لغمانی هم‌چون والی تازه فاریاب، به دست به اعتراض زدند.

آنان این‌کار را بی‌عدالتی در برابر باشنده‌گان فایاب می‌دانند و می‌گویند که اجازۀ کار به والی تازه را نخواهند داد.

یکی از این معترضان گفت: «ما والی نمی‌خواهیم، امنیت می‌خواهیم. ما از کارکرد فایق راضی هستیم.»

معترض دیگر نیز افزود: «هزاران نفر در ولایت ما ماستری دارند و درس خوانده‌اند، بیکار استند، اما حکومت یک نفری را معلوم نیست با سواد است یا نه برای ما معرفی می‌کند.» 

ادارۀ ارگان‌های محل روز گذشته محمدداوود لغمانی را به‌جای نقیب‌الله فایق به‌عنوان والی فاریاب گماشت. فایق که از افراد مارشال دوستم است از سه سال بدینسو والی فاریاب بود. روز گذشته دفتر آقای دوستم و بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی و از نزدیکان مارشال دوستم نیز در این باره واکنش نشان دادند و این کار حکومت را اقدام سیاسی و عجولانه خواندند.

معترضان می‌گویند در شرایطی کنونی که دامنۀ ناامنی‌ها در ولایت‌های شمال‌کشور از جمله در فاریاب در حال گسترش است، گزینش شخصی که به جغرافیای این ولایت آشنایی ندارد به مصلحت مردم نیست: «ما به هدایت مارشال صاحب دوستم این‌جا گردهم آمده‌ایم. به‌خاطری‌که یک والی ناکارامد را برای فاریاب معرفی کرده‌است که ما هیچ وقت این را نمی‌پذیریم.»

 در همایش اعتراضی امروز، پیام شنیداری مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی نیز همگانی شد. در این پیام، آقای دوستم از معرفی والی تازه برای فاریاب انتقاد کرد.

غلام‌نبی غفوری، معاون شورای علمای فاریاب نیز گفت: «برای رییس‌جمهور دوستانه پیشنهاد می‌کنم که منافع ملت را در شرایط کنونی درنظر گرفته در زمینه تجدید نظر نماید.»

باشنده‌گان فاریاب می‌گویند که از کارکرد نقیب‌الله فایق راضی استند و نیاز نیست حکومت کسی دیگری را به این ولایت مقرر کند.

هم‌رسانی کنید