Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وقوع آتش سوزی بزرگ در شمال کابل

یک آتش سوزی بزرگ در حوزه هفدهم امنیتی شهر کابل ساعات پیش آغاز شده است.

طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که این آتش سوزی برخاسته از آتش گرفتن یک تانک تیل در منطقه قلعه مراد بیک  آغاز شده  است.

درهمین گواهان رویداد می گویند که در این آتش سوزی چندین تانکر مواد نفتی نیز آتش گرفته و گسترش این آتش سوزی به دوکان‌ها و ساختمان‌های نزدیک به محل رویداد نیز آسیب رسانیده است.

به گفته مردم، این آتش سوزی به اندازه یی بزرگ است که شعله‌های آن از فاصله های دور دیده می‌شوند.

به دنبال این آتش سوزی برق برخی از بخش ها نیز قطع شده است.

پولیس می گوید که نیروهای آتش نشانی در تلاش مهار  س این آتش سوزی اند. گفته می شود شمار بزرگی از تانکر های تیل در انتظار داخل شدن به شهر کابل بودند که آتش سوزی آغاز شد.

وقوع آتش سوزی بزرگ در شمال کابل

وزارت امور داخله می‌گوید که این آتش سوزی برخاسته از آتش گرفتن یک تانک تیل در منطقه قلعه مراد بیک  آغاز شده است.

Thumbnail

یک آتش سوزی بزرگ در حوزه هفدهم امنیتی شهر کابل ساعات پیش آغاز شده است.

طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که این آتش سوزی برخاسته از آتش گرفتن یک تانک تیل در منطقه قلعه مراد بیک  آغاز شده  است.

درهمین گواهان رویداد می گویند که در این آتش سوزی چندین تانکر مواد نفتی نیز آتش گرفته و گسترش این آتش سوزی به دوکان‌ها و ساختمان‌های نزدیک به محل رویداد نیز آسیب رسانیده است.

به گفته مردم، این آتش سوزی به اندازه یی بزرگ است که شعله‌های آن از فاصله های دور دیده می‌شوند.

به دنبال این آتش سوزی برق برخی از بخش ها نیز قطع شده است.

پولیس می گوید که نیروهای آتش نشانی در تلاش مهار  س این آتش سوزی اند. گفته می شود شمار بزرگی از تانکر های تیل در انتظار داخل شدن به شهر کابل بودند که آتش سوزی آغاز شد.

هم‌رسانی کنید