تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شورای امنیت خواستار به کیفر رساندن عاملان حملۀ اخیر در لوگر شد

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه‌یی حملۀ مرگبار در ولایت لوگر را نکوهش می‌کنند و نگرانی شان را از ادامۀ خشونت‌ها و افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز می کنند.

این شورا هراس افگنی را تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی می‌داند و می‌گوید که عاملان حمله‌های هراس‌افگنانه باید به عدالت کشانیده شوند.

در همین حال شماری از قربانیان جنگ می‌گویند که با بیرون شدن نیروهای خارجی ازکشور هیچ بهانه‌یی برای ادامۀ جنگ طالبان نمانده‌است و نیاز است تا این گروه با حکومت صلح نماید.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر پایان خشونت‌ها و حفاظت از غیر نظامیان تاکید می ورزند، و می‌گویند که سازمان دهنده‌گان و حامیان مالی فعالیت‌های هراس افگنانه باید به عدالت کشانیده شوند.  

اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور گفت:«کسانی که اولاد های ما را می کشند،علمای کرام همه حضور دارند،باید این فتنه را با تمام احکام دینی تعبیر کنند.»

درهمین حال شماری ازسیاستگران نیز می‌گویند که ادامۀ جنگ درکشور به سود هیچ کسی نیست.

فضل احمد معنوی، وزیرعدلیه افغانستان گفت:« پیش از دوهزارو یک در دوره مقاومت هم این جنگ که طالب انجام داده غیر شرعی است، هیچ مجوز نداشت جنگی که تا امروز داده توجیه بوده که بعد از برآمدن نیرو های خارجی توجیه را هم دیگر ندارند.»

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان گفت:«پس از خروج نیروهای خارجی باید بدانند که افغانان به یک حکومت تازه ضرورت دارند و باید این جنگ و وضعیت کنونی پایان یابد.»

شماری از باشنده‌گان ولایت لوگر مراسم فاتحه خوانی قربانیان انفجار شنبه شب این ولایت را در کابل برگذار کرده اند می‌گویند که آسیب دیده‌گان اصلی جنگ در کشور غیرنظامیان اند.

نقیب احمدزی، باشنده لوگر گفت:«ما سر حکومت اعتراض داریم سر طالب ها هم داریم ما ولس استیم گناه ما معلوم نیست اما هر روز کشته می شویم.»
 
حکم خان حبیبی، والی پیشین خوست گفت:«این جنگ دیگر توجیه دینی ندارد و هر چه زودتر این برادر کوشی باید پایان یابد"

تازه هم سخنان تند وزیرحج واوقاف درباره ناروا خواندن جنگ طالبان درکشور بازتاب گسترده یی دررسانه های اجتماعی داشته است.

شورای امنیت خواستار به کیفر رساندن عاملان حملۀ اخیر در لوگر شد

این شورا هراس افگنی را تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی می‌داند و می‌گوید که عاملان حمله‌های هراس‌افگنانه باید به عدالت کشانیده شوند.

Thumbnail

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه‌یی حملۀ مرگبار در ولایت لوگر را نکوهش می‌کنند و نگرانی شان را از ادامۀ خشونت‌ها و افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز می کنند.

این شورا هراس افگنی را تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی می‌داند و می‌گوید که عاملان حمله‌های هراس‌افگنانه باید به عدالت کشانیده شوند.

در همین حال شماری از قربانیان جنگ می‌گویند که با بیرون شدن نیروهای خارجی ازکشور هیچ بهانه‌یی برای ادامۀ جنگ طالبان نمانده‌است و نیاز است تا این گروه با حکومت صلح نماید.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر پایان خشونت‌ها و حفاظت از غیر نظامیان تاکید می ورزند، و می‌گویند که سازمان دهنده‌گان و حامیان مالی فعالیت‌های هراس افگنانه باید به عدالت کشانیده شوند.  

اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور گفت:«کسانی که اولاد های ما را می کشند،علمای کرام همه حضور دارند،باید این فتنه را با تمام احکام دینی تعبیر کنند.»

درهمین حال شماری ازسیاستگران نیز می‌گویند که ادامۀ جنگ درکشور به سود هیچ کسی نیست.

فضل احمد معنوی، وزیرعدلیه افغانستان گفت:« پیش از دوهزارو یک در دوره مقاومت هم این جنگ که طالب انجام داده غیر شرعی است، هیچ مجوز نداشت جنگی که تا امروز داده توجیه بوده که بعد از برآمدن نیرو های خارجی توجیه را هم دیگر ندارند.»

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان گفت:«پس از خروج نیروهای خارجی باید بدانند که افغانان به یک حکومت تازه ضرورت دارند و باید این جنگ و وضعیت کنونی پایان یابد.»

شماری از باشنده‌گان ولایت لوگر مراسم فاتحه خوانی قربانیان انفجار شنبه شب این ولایت را در کابل برگذار کرده اند می‌گویند که آسیب دیده‌گان اصلی جنگ در کشور غیرنظامیان اند.

نقیب احمدزی، باشنده لوگر گفت:«ما سر حکومت اعتراض داریم سر طالب ها هم داریم ما ولس استیم گناه ما معلوم نیست اما هر روز کشته می شویم.»
 
حکم خان حبیبی، والی پیشین خوست گفت:«این جنگ دیگر توجیه دینی ندارد و هر چه زودتر این برادر کوشی باید پایان یابد"

تازه هم سخنان تند وزیرحج واوقاف درباره ناروا خواندن جنگ طالبان درکشور بازتاب گسترده یی دررسانه های اجتماعی داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره