Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'نزدیک به یک ماه می‌شود که نشست‌ کابینه برگزار نشده‌است'

شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند که نزیک به یک ماه می‌شود که نشست کابینه برگزار نشده‌است.

قانون‌گذاران، برگزارنشدن نشست‌های کابینه را در شرایطی که افغانستان در وضعیت بد امنیتی، سیاسی و اقتصادی به‌سر می‌برد، نگران کننده می‌دانند و تأکید می‌ورزند که برگزار نشدن نشست‌های کابینه بر کار حکومت اثرهای منفی می‌گذارد.

نظیفه یوسف بیک، نمایندۀ مردم تخار در مجلس بیان داشت: «در وقت معین برگزار شدن کابینه، چون که تمام تصامیم در آن‌جا گرفته می‌‎شود، ضروری و حتمی است.»

عبدالرووف شپون، نماینده مردم تخار در مجلس نیز اظهار داشت: «از رییس‌جمهور می‌خواهیم که به مسایل اساسی توجه کند و در این همه وقت که شما نمی‌توانید کابینه را دایر کنید، شما چگونه اجماع سیاسی را بوجود می‌آورید؟»

نماینده‌گان شورای ملی می‌گویند اگر نشست‌های کابینه به‌گونۀ منظم برگزار می‌شد اکنون که ماه سوم سال تعلیمی است، دانش‌آموزان از نبود کتاب و آموزگار محروم نمی‌بودند.

ظهیرالدین جان آغا، نماینده مردم بامیان در مجلس تصریح کرد: «مشکلات معلمین است. و اگر همین نشست‌ها زودتر برگزار می‌شد، امکان داشت که بسیار مشکلات حل می‌شد.»

غلام محی‌الدین منصف، رییس کمیسیون تقنین مجلس سنا نیز بیان داشت: «ماه سوم تعلیمی است هیچ حرفی از استخدام معلمین حق الزحمه و یا بالمقطع وجود ندارد معارف به طرف یک بحران بسیار جدی روان است.»

در این میان، یکی از اعضای پیشین کابینه می‌گوید که تصمیم‌های مهم در نشست‌های کابینه گرفته می‌‎شود و درهنگامی که او یازده سال عضویت کابنیه را داشت، هردوشنبه نشست کابینه برگزار می‌شد.

سید مخدوم رهین، وزیرپیشین اطلاعات و فرهنگ گفت: «برعلاوه کمیته‌های فرعی شورای وزیران هم در طول هفته از سه چهار وزیر مربوط با هم دیگر می‌دیدند و گزارش کار خود را به روز دوشنبه می‌آوردند.»

این در حالی است که هفت وزارت و بانک مرکزی از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

'نزدیک به یک ماه می‌شود که نشست‌ کابینه برگزار نشده‌است'

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند که نزیک به یک ماه می‌شود که نشست کابینه برگزار نشده‌است.

قانون‌گذاران، برگزارنشدن نشست‌های کابینه را در شرایطی که افغانستان در وضعیت بد امنیتی، سیاسی و اقتصادی به‌سر می‌برد، نگران کننده می‌دانند و تأکید می‌ورزند که برگزار نشدن نشست‌های کابینه بر کار حکومت اثرهای منفی می‌گذارد.

نظیفه یوسف بیک، نمایندۀ مردم تخار در مجلس بیان داشت: «در وقت معین برگزار شدن کابینه، چون که تمام تصامیم در آن‌جا گرفته می‌‎شود، ضروری و حتمی است.»

عبدالرووف شپون، نماینده مردم تخار در مجلس نیز اظهار داشت: «از رییس‌جمهور می‌خواهیم که به مسایل اساسی توجه کند و در این همه وقت که شما نمی‌توانید کابینه را دایر کنید، شما چگونه اجماع سیاسی را بوجود می‌آورید؟»

نماینده‌گان شورای ملی می‌گویند اگر نشست‌های کابینه به‌گونۀ منظم برگزار می‌شد اکنون که ماه سوم سال تعلیمی است، دانش‌آموزان از نبود کتاب و آموزگار محروم نمی‌بودند.

ظهیرالدین جان آغا، نماینده مردم بامیان در مجلس تصریح کرد: «مشکلات معلمین است. و اگر همین نشست‌ها زودتر برگزار می‌شد، امکان داشت که بسیار مشکلات حل می‌شد.»

غلام محی‌الدین منصف، رییس کمیسیون تقنین مجلس سنا نیز بیان داشت: «ماه سوم تعلیمی است هیچ حرفی از استخدام معلمین حق الزحمه و یا بالمقطع وجود ندارد معارف به طرف یک بحران بسیار جدی روان است.»

در این میان، یکی از اعضای پیشین کابینه می‌گوید که تصمیم‌های مهم در نشست‌های کابینه گرفته می‌‎شود و درهنگامی که او یازده سال عضویت کابنیه را داشت، هردوشنبه نشست کابینه برگزار می‌شد.

سید مخدوم رهین، وزیرپیشین اطلاعات و فرهنگ گفت: «برعلاوه کمیته‌های فرعی شورای وزیران هم در طول هفته از سه چهار وزیر مربوط با هم دیگر می‌دیدند و گزارش کار خود را به روز دوشنبه می‌آوردند.»

این در حالی است که هفت وزارت و بانک مرکزی از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

هم‌رسانی کنید