تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

معترضان در بدخشان: والی برکنار و عاملان خشونت محاکمه شوند

همزمان با چهارمین روز اعتراض ها در بدخشان، اعتراض کننده‌گانی که خیمه تحصن برپار کرده اند، در کنار خواست های قبلی شان برای تامین امنیت، برق و آب، خواستار برکناری والی این ولایت و نیز به دادگاه کشانیدن کسانی شدند که سه روز پیش بر اعتراض کننده‌گان شلیک کردند.

محمد هاشم، یکی از اعتراض کننده‌گان گفت: "ما پول و مادیات نمی خواهیم. ولی حق ملت را می‌خواهیم. ملت حق داشت تا تظاهرات نمایند. اما ذکریای سوداگر تظاهرات را به خشونت کشید و ملت ما را تیرباران کرد و خود را بدخشانی کُش گفت."

محمد خادم، یکی دیگر از اعتراض کننده‌گان ابراز داشت: "تظاهرات ما هر روز نسبت به روز پیش گسترده تر می‌شود و امروز تقاضای ما بالاتر و بیشتر از روز های گذشته است."

اعتراض کننده‌گان هشدار داده اند  که اگر به خواست های شان رسیده‌گی نشود، به اعتراض های شان همچنان ادامه خواهند داد.

تاش محمد یکی از معترضان گفت: "ما مردم اول محاکمه قاتلین و دوم روشن شدن برق بدخشان و سوم رسیدن آب به خانه های مردم را خواهان استیم. این تظاهرات ما تا زمانی که مشکلات مردم حل نشود، ادامه خواهد داشت."

همزمان با اعتراض ها در بدخشان، حکومت و مجلس نماینده‌گان هیات هایی را برای بررسی خواست های اعتراض کننده‌گان و نیز بررسی اعتراض های خشونت آمیز بدخشان به این ولایت فرستاده اند.

گلالی اکبری، یکی از سناتوران ولایت بدخشان بیان کرد: "هیاتی که رفته خدا کند قضیه را به درستی از هر دو طرف به درستی بررسی کنند و ببینند که هر کسی که مجرم است، هر کسی که از قانون عدول کرده، باید قانون بالایش تطبیق شود و به جزای اعمالش برسد."

والی بدخشان اعتراض های اخیر را کار مخالفان نظام می‌داند و می‌گوید که بدون حکم رییس جمهور از مقامش کنار نمی‌رود.

ذکریا سودا، والی بدخشان اظهار داشت: "به اساس حکم قانون اساسی افغانستان و حکم رییس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان مقرر شده ام و در این رابطه هر فیصله یی که رییس صاحب جمهور داشته باشد، مطابق هدایت شان عمل می‌کنم."

بربنیاد آخرین آمارها، در اعتراض های خشونت آمیز روز سه شنبه در بدخشان ۵ تن جان باختند و ۴۱ تن دیگر زخم برداشتند که اوضاع شماری از این زخمیان وخیم گفته شده است.

معترضان در بدخشان: والی برکنار و عاملان خشونت محاکمه شوند

والی بدخشان اعتراض های اخیر را کار مخالفان نظام می‌داند و می‌گوید که بدون حکم رییس جمهور از مقامش کنار نمی‌رود.

Thumbnail

همزمان با چهارمین روز اعتراض ها در بدخشان، اعتراض کننده‌گانی که خیمه تحصن برپار کرده اند، در کنار خواست های قبلی شان برای تامین امنیت، برق و آب، خواستار برکناری والی این ولایت و نیز به دادگاه کشانیدن کسانی شدند که سه روز پیش بر اعتراض کننده‌گان شلیک کردند.

محمد هاشم، یکی از اعتراض کننده‌گان گفت: "ما پول و مادیات نمی خواهیم. ولی حق ملت را می‌خواهیم. ملت حق داشت تا تظاهرات نمایند. اما ذکریای سوداگر تظاهرات را به خشونت کشید و ملت ما را تیرباران کرد و خود را بدخشانی کُش گفت."

محمد خادم، یکی دیگر از اعتراض کننده‌گان ابراز داشت: "تظاهرات ما هر روز نسبت به روز پیش گسترده تر می‌شود و امروز تقاضای ما بالاتر و بیشتر از روز های گذشته است."

اعتراض کننده‌گان هشدار داده اند  که اگر به خواست های شان رسیده‌گی نشود، به اعتراض های شان همچنان ادامه خواهند داد.

تاش محمد یکی از معترضان گفت: "ما مردم اول محاکمه قاتلین و دوم روشن شدن برق بدخشان و سوم رسیدن آب به خانه های مردم را خواهان استیم. این تظاهرات ما تا زمانی که مشکلات مردم حل نشود، ادامه خواهد داشت."

همزمان با اعتراض ها در بدخشان، حکومت و مجلس نماینده‌گان هیات هایی را برای بررسی خواست های اعتراض کننده‌گان و نیز بررسی اعتراض های خشونت آمیز بدخشان به این ولایت فرستاده اند.

گلالی اکبری، یکی از سناتوران ولایت بدخشان بیان کرد: "هیاتی که رفته خدا کند قضیه را به درستی از هر دو طرف به درستی بررسی کنند و ببینند که هر کسی که مجرم است، هر کسی که از قانون عدول کرده، باید قانون بالایش تطبیق شود و به جزای اعمالش برسد."

والی بدخشان اعتراض های اخیر را کار مخالفان نظام می‌داند و می‌گوید که بدون حکم رییس جمهور از مقامش کنار نمی‌رود.

ذکریا سودا، والی بدخشان اظهار داشت: "به اساس حکم قانون اساسی افغانستان و حکم رییس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان مقرر شده ام و در این رابطه هر فیصله یی که رییس صاحب جمهور داشته باشد، مطابق هدایت شان عمل می‌کنم."

بربنیاد آخرین آمارها، در اعتراض های خشونت آمیز روز سه شنبه در بدخشان ۵ تن جان باختند و ۴۱ تن دیگر زخم برداشتند که اوضاع شماری از این زخمیان وخیم گفته شده است.

هم‌رسانی کنید